Riksdagsärenden RP 71/2001

RP 71/2001 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändringarna i 1979 års internationella konvention om efterspanings- och räddningstjänst till havs med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen samt sjöräddningslag och vissa lagar som har samband med den

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av 1979 års internationella konvention om efterspanings- och räddningstjänst till havs

Stadfäst

30.11.2001

Ikraftträdande

01.02.2002

Författningssamlingen
1144/2001
Fördragsserien
4/2002
Beslut

Godkänts

2. Sjöräddningslag

Stadfäst

30.11.2001

Ikraftträdande

01.02.2002

Författningssamlingen
1145/2001
Beslut

Godkänts med ändringar

3. Lag om ändring av 6 kap. sjölagen

Stadfäst

30.11.2001

Ikraftträdande

01.02.2002

Författningssamlingen
1146/2001
Beslut

Godkänts med ändringar

4. Lag om ändring av lagen om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg

Stadfäst

30.11.2001

Ikraftträdande

01.02.2002

Författningssamlingen
1147/2001
Beslut

Godkänts med ändringar

5. Lag om ändring av 7 och 18 § lagen om integritetsskydd vid telekommunikation och dataskydd inom televerksamhet

Stadfäst

30.11.2001

Ikraftträdande

01.02.2002

Författningssamlingen
1148/2001
Beslut

Godkänts med ändringar

6. Lag om ändring av 8 § lagen om nödcentraler

Stadfäst

30.11.2001

Ikraftträdande

01.02.2002

Författningssamlingen
1149/2001
Beslut

Godkänts med ändringar

7. Lag om ändring av 43 § lagen om räddningsväsendet

Stadfäst

30.11.2001

Ikraftträdande

01.02.2002

Författningssamlingen
1150/2001
Beslut

Godkänts med ändringar

8. Lag om ändring av 24 § lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet

Stadfäst

30.11.2001

Ikraftträdande

01.02.2002

Författningssamlingen
1151/2001
Beslut

Godkänts med ändringar

Genomförande av internationella avtal

1. Ändringar i 1979 års internationella konvention om efterspanings- och räddningstjänst till havs

Förordningen träder i kraft

01.02.2002

Författningssamlingen
36/2002
Fördragsserien
5/2002
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

Enda och 2:a behanldingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av 1979 års internationella konvention om efterspanings- och räddningstjänst till havs

2. Sjöräddningslag

3. Lag om ändring av 6 kap. sjölagen

4. Lag om ändring av lagen om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg

5. Lag om ändring av 7 och 18 § lagen om integritetsskydd vid telekommunikation och dataskydd inom televerksamhet

6. Lag om ändring av 8 § lagen om nödcentraler

7. Lag om ändring av 43 § lagen om räddningsväsendet

8. Lag om ändring av 24 § lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet

Internationella avtal i propositionen

1. Ändringar i 1979 års internationella konvention om efterspanings- och räddningstjänst till havs

Lämnats till riksdagen

Datum

11.05.2001

Ministerium

Inrikesministeriet

Föredragande

Lagstiftningsrådet Vuori

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

11.05.2001

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
15.05.2001 Avslutats PR 59/2001 13
Beslut

Ärendet remitterades till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Förvaltningsutskottet

Betänkande

Förvaltningutskottets betänkande
FvUB 14/2001 rd
Klart

07.09.2001

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att riksdagen godkänner ändringarna av den 18 maj 1998 i 1979 års internationella konvention om efterspanings- och räddningstjänst till havs (FördrS 89/1986), att det första lagförslaget godkänns utan ändringar och att lagförslagen 2-8 godkänns med ändringar.

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 24/2001 rd
Klart

01.06.2001

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

12.09.2001

Plenarprotokoll
PR 92/2001 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 13.9.2001.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
13.09.2001 Avslutats PR 93/2001 4
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Enda och andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
18.09.2001 Avslutats PR 95/2001 4
Beslut

Riksdagen godkände avtalet och lagförslagen från första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att riksdagens samtycke behövs för ändringarna i 1979 års internationella konvention om efterspanings- och räddningstjänst till havs, att beslut om detta fattas med enkel majoritet och att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

08.10.2001