RP 77/2005 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om förhindrande av miljöförorening från fartyg och 1 § i lagen om verkställighet av böter

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av lagen om förhindrande av miljöförorening från fartyg

Stadfäst

22.12.2005

Ikraftträdande

01.04.2006

Författningssamlingen
1163/2005
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter

Stadfäst

22.12.2005

Ikraftträdande

01.04.2006

Författningssamlingen
1164/2005
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om förhindrande av miljöförorening från fartyg

2. Lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Justitieministeriet

Föredragande

Lagstiftningsrådet Halila

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

10.06.2005

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
14.06.2005 Avslutats PR 72/2005
Beslut

Ärendet remitterades till miljöutskottet, som grundlagsutskottet och lagutskottet skall lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

14

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Miljöutskottet

Betänkande

Miljöutskottets betänkande
MiUB 15/2005 rd
Klart

17.11.2005

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget i övrigt godkänns enligt propositionen men 19 g § i lagförslag 1 samt lagförslag 2 med ändringar.

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 32/2005 rd
Klart

11.10.2005

Lagutskottets utlåtande
LaUU 21/2005 rd
Klart

08.11.2005

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

18.11.2005

Plenarprotokoll
PR 122/2005 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 22.11.2005.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
22.11.2005 Avslutats PR 123/2005
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
29.11.2005 Avslutats PR 127/2005
???istuntopoytakirjan_sivu???

30

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

05.12.2005

​​​​