Riksdagsärenden RP 8/2001

RP 8/2001 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet om genomförande av de bestämmelser i Förenta Nationernas havsrättskonvention av den 10 december 1982 som rör bevarande och förvaltning av gränsöverskridande och långvandrande fiskbestånd och med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i detta avtal och om ändring av lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om genomförande av de bestämmelser i Förenta Nationernas havsrättskonvention av den 10 december 1982 som rör bevarande och förvaltning av gränsöverskridande och långvandrande fiskbestånd

Stadfäst

23.05.2001

Ikraftträdande

18.01.2004

Författningssamlingen
433/2001
Fördragsserien
80/2003
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik

Stadfäst

23.05.2001

Ikraftträdande

18.01.2004

Författningssamlingen
434/2001
Fördragsserien
82/2003
Beslut

Godkänts med ändringar

Genomförande av internationella avtal

1. Avtal och genomförande av de bestämmelser i Förenta Nationernas havsrättskonvention av den 10 december 1982 som rör bevarande och förvaltning av gränsöverskridande och långvandrande fiskbestånd

Förordningen träder i kraft

18.01.2004

Författningssamlingen
1380/2003
Fördragsserien
81/2003
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

Enda och 2:a behanldingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om genomförande av de bestämmelser i Förenta Nationernas havsrättskonvention av den 10 december 1982 som rör bevarande och förvaltning av gränsöverskridande och långvandrande fiskbestånd

2. Lag om ändring av lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik

Internationella avtal i propositionen

1. Avtal och genomförande av de bestämmelser i Förenta Nationernas havsrättskonvention av den 10 december 1982 som rör bevarande och förvaltning av gränsöverskridande och långvandrande fiskbestånd

Lämnats till riksdagen

Datum

09.02.2001

Ministerium

Utrikesministeriet

Föredragande

Lagstiftningsrådet Wrede

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

09.02.2001

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
14.02.2001 Avslutats PR 8/2001 4
Beslut

Ärendet remitterades till jord- och skogsbruksutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Jord- och skogsbruksutskottet

Betänkande

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande
JsUB 6/2001 rd
Klart

19.04.2001

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att det i New York den 4 augusti 1995 ingångna avtalet om genomförande av de bestämmelser i Förenta Nationernas havsrättskonvention av den 10 december 1982 som rör bevarande och förvaltning av gränsöverskridande och långvandrande fiskbestånd godkänns till de delar som det ingår i Finlands behörighet och att det första och det andra lagförslaget godkänns med ändringar.

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 6/2001 rd
Klart

28.02.2001

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

19.04.2001

Plenarprotokoll
PR 44/2001 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 20.04.2001.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
20.04.2001 Avslutats PR 45/2001 5
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Enda och andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
24.04.2001 Avslutats PR 46/2001 1
Beslut

Riksdagen godkände förslaget i första klämmen i utskottets betänkande och lagförslagen från första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

1:a lagförslaget 95 § 2 mom. grundlagen, 2:a lagförslaget 72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att riksdagens samtycke behövs för godkännande av det i New York den 4 augusti 1995 ingångna avtalet om genomförande av de bestämmelser i Förenta Nationernas havsrättskonvention av den 10 december 1982 som rör bevarande och förvaltning av gränsöverskridande och långvandrande fiskbestånd i den mån avtalet ingår i Finlands behörighet, att beslutet skall fattas med enkel majoritet, att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

09.05.2001