Riksdagsärenden RP 81/2006

RP 81/2006 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av markanvändnings- och bygglagen

Beslut

1. Lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen

Stadfäst

29.12.2006

Ikraftträdande

01.03.2007

Författningssamlingen
1441/2006
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen

Lämnats till riksdagen

Datum

08.06.2006

Ministerium

Miljöministeriet

Föredragande

Byggnadsrådet Vatilo

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

08.06.2006

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
13.06.2006 Avslutats PR 70/2006 15
Beslut

Ärendet remitterades till miljöutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Miljöutskottet

Betänkande

Miljöutskottets betänkande
MiUB 8/2006 rd
Klart

30.11.2006

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns i enlighet med regeringens proposition, men med ändringar i 188 och 191 §.

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 33/2006 rd
Klart

24.10.2006

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

30.11.2006

Plenarprotokoll
PR 124/2006 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 01.12.2006.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
01.12.2006 Avslutats PR 125/2006 12
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
04.12.2006 Avslutats PR 126/2006 22
Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslaget kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

19.12.2006