RP 91/2005 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av vissa bestämmelser i anknytning till beskattningsförfarandet

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande

Stadfäst

22.12.2005

Ikraftträdande

01.01.2006

Författningssamlingen
1079/2005
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande

Stadfäst

22.12.2005

Ikraftträdande

01.01.2006

Författningssamlingen
1080/2005
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av 5 § i lagen om skattetillägg och förseningsränta

Stadfäst

22.12.2005

Ikraftträdande

01.01.2006

Författningssamlingen
1081/2005
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av lagen om förskottsuppbörd

Stadfäst

22.12.2005

Ikraftträdande

01.01.2006

Författningssamlingen
1082/2005
Beslut

Godkänts

5. Lag om ändring av mervärdesskattelagen

Stadfäst

22.12.2005

Ikraftträdande

01.01.2006

Författningssamlingen
1083/2005
Beslut

Godkänts med ändringar

6. Lag om ändring av lagen om skatt på arv och gåva

Stadfäst

22.12.2005

Ikraftträdande

01.01.2006

Författningssamlingen
1084/2005
Beslut

Godkänts

7. Lag om ändring av lagen om överlåtelseskatt

Stadfäst

22.12.2005

Ikraftträdande

01.01.2006

Författningssamlingen
1085/2005
Beslut

Godkänts

8. Lag om ändring av 8 och 16 § i lagen om skatteredovisning

Stadfäst

22.12.2005

Ikraftträdande

01.01.2006

Författningssamlingen
1086/2005
Beslut

Godkänts

9. Lag om ändring av fastighetsskattelagen

Stadfäst

22.12.2005

Ikraftträdande

01.01.2006

Författningssamlingen
1087/2005
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande

2. Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om beskattningsförfarande

3. Lag om ändring av 5 § i lagen om skattetillägg och förseningsränta

4. Lag om ändring av lagen om förskottsuppbörd

5. Lag om ändring av mervärdesskattelagen

6. Lag om ändring av lagen om skatt på arv och gåva

7. Lag om ändring av lagen om överlåtelseskatt

8. Lag om ändring av 8 och 16 § i lagen om skatteredovisning

9. Lag om ändring av fastighetsskattelagen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Finansministeriet

Föredragande

Konsultative tjänstemannen Vanhanen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

06.09.2005

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
08.09.2005 Avslutats PR 84/2005
Beslut

Ärendet remitterades till finansutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

3

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Finansutskottet

Betänkande

Finansutskottets betänkande
FiUB 22/2005 rd
Klart

11.11.2005

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslagen 2-4 och 6-8 godkänns utan ändringar och att lagförslagen 1, 5 och 9 godkänns med ändringar.

Reservationer

I betänkandet ingår 2 reservationer

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

15.11.2005

Plenarprotokoll
PR 119/2005 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 16.11.2005.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
16.11.2005 Avbrutits PR 120/2005
18.11.2005 Avslutats PR 122/2005 1-6
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
23.11.2005 Avslutats PR 124/2005
???istuntopoytakirjan_sivu???

16

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning, men lagförslag 1 bara om utskottets konstitutionella anmärkningar om 7 § 3 mom. och 55 § 3 mom. samt 63 § 3 mom. beaktas på behörigt sätt.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

02.12.2005

​​​​