FÖRVALTNINGSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 11/2012 rd

FvUU 11/2012 rd - U 21/2012 rd

Granskad version 2.0

Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av förslaget till förordning om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (Allmän uppgiftsskyddsförordning) och till direktiv om skydd för enskilda personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, utreda, avslöja eller lagföra brott och verkställa straffrättsliga påföljder och det fria flödet av sådana uppgifter (Uppgiftsskyddsdirektiv)

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Talmannen sände sände den 16 april 2012 statsrådets skrivelse med anledning av förslaget till förordning om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (Allmän uppgiftsskyddsförordning) och till direktiv om skydd för enskilda personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, utreda, avslöja eller lagföra brott och verkställa straffrättsliga påföljder och det fria flödet av sådana uppgifter (Uppgiftsskyddsdirektiv) (U 21/2012 rd) för behandling till stora utskottet och bestämde samtidigt att förvaltningsutskottet ska lämna utlåtande i ärendet till stora utskottet.

Sakkunniga

Utskottet har hört

överinspektör Virpi Koivu, inrikesministeriet, polisavdelningen

överinspektör Anne Ihanus, inrikesministeriet, gränsbevakningsavdelningen

konsultativ tjänsteman Leena Rantalankila och specialsakkunnig Leena Vettenranta, justitieministeriet

överinspektör Jere Lumme, finansministeriet

dataombudsman Reijo Aarnio

expert Niina Harjunheimo, Finlands Näringsliv rf

jurist Eeva Jokineva, Finansbranschens Centralförbund rf

verkställande direktör Jari Perko, Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ASML ry

Dessutom har skriftligt utlåtande lämnats av

 • jord- och skogsbruksministeriet
 • kommunikationsministeriet
 • arbets- och näringsministeriet
 • Statsåklagarämbetet
 • Tullstyrelsen
 • Ålands landskapsregering
 • FiCom ry.

SKRIVELSEN

Förslag

EU-dokument COM(2012) 10 final, COM(2012) 11 final.

Regeringens ståndpunkt

Se dokument U 21/2012 rd.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Se dokument HaVL 11/2012 vp.

Ställningstagande

Förvaltningsutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med vissa preciseringar.

Helsingfors den 19 juni 2012

I den avgörande behandlingen deltog

 • Tp.pj. Rakel Hiltunen /sd
 • medl. Heikki Autto /saml
 • Reijo Hongisto /saf
 • Risto Kalliorinne /vänst
 • Mika Kari /sd
 • Elsi Katainen /cent
 • Timo V. Korhonen /cent
 • Antti Lindtman /sd
 • Markus Lohi /cent
 • Pirkko Mattila /saf
 • Outi Mäkelä /saml
 • Tapani Mäkinen /saml
 • Markku Mäntymaa /saml
 • Ulla-Maj Wideroos /sv
 • ers. Antti Rantakangas /cent

Sekreterare var

utskottsråd Minna-Liisa Rinne