FÖRVALTNINGSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 30/2014 rd

FvUU 30/2014 rd - U 21/2012 rd

Granskad version 2.0

Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av förslaget till förordning om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (Allmän uppgiftsskyddsförordning) och till direktiv om skydd för enskilda personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, utreda, avslöja eller lagföra brott och verkställa straffrättsliga påföljder och det fria flödet av sådana uppgifter (Uppgiftsskyddsdirektiv)

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Stora utskottet sände den 21 november 2014 den kompleterande skrivelsen 3. OM 18.11.2014 i ärendet U 21/2012 rd till förvaltningsutskottet för eventuella åtgärder.

Sakkunniga

Utskottet har hört

specialsakkunnig i EU-ärenden Anu Talus, justitieministeriet

expert Niina Harjunheimo, Finlands Näringsliv rf

Dessutom har skriftliga yttranden lämnats av

 • arbets- och näringsministeriet
 • dataombudsmannen.

Övrigt

Utskottet har tidigare lämnat utlåtandena FvUU 22/2014 rd FvUU 6/2013 rd FvUU 11/2012 rd i ärendet.

DEN KOMPLETTERANDE SKRIVELSEN

Förslag

Se EU-dokument COM(2012) 10, COM(2012) 11.

Regeringens ståndpunkt

Se U 21/2012 rd.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Allmänt

Se finska utlåtandet HaVL 22/2014 vp .

Ställningstagande

Förvaltningsutskottet meddelar

att det omfattar regeringens ståndpunkt med vissa preciseringar

Helsingfors den 26 november 2014

I den avgörande behandlingen deltog

 • vordf. Mika Kari /sd
 • medl. Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Anne Holmlund /saml
 • Reijo Hongisto /saf
 • Risto Kalliorinne /vänst
 • Elsi Katainen /cent
 • Timo V. Korhonen /cent
 • Markus Lohi /cent
 • Tapani Mäkinen /saml
 • Mika Raatikainen /saf
 • Kari Tolvanen /saml
 • Ulla-Maj Wideroos /sv

Sekreterare var

utskottsråd Minna-Liisa Rinne