GRUNDLAGSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 5/2014 rd

GrUB 5/2014 rd - RP 217/2014 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 § i självstyrelselagen för Åland

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 6 november 2014 regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 30 § i självstyrelselagen för Åland (RP 217/2014 rd) till grundlagsutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

konsultativ tjänsteman Janina Groop-Bondestam, justitieministeriet

professor Olli Mäenpää

Dessutom har ett skriftligt yttrande lämnats av

 • Ålands landskapsregering.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att självstyrelselagen för Åland ändras så att de uppgifter som enligt lagstiftningen om bekämpande av smittsamma sjukdomar hos människor och husdjur ska skötas av kommunerna, på Åland ska skötas av landskapsregeringen eller av någon annan myndighet som anges i landskapslag.

Den föreslagna lagen ska behandlas i grundlagsordning i riksdagen och godkännas med kvalificerad majoritet av Ålands lagting. Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt efter att den slutgiltigt har antagits efter de riksdagsval som hålls 2015.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Sammantaget anser utskottet propositionen vara behövlig och angelägen. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar.

Lagstiftningsordning

Enligt 69 § 1 mom. i självstyrelselagen för Åland kan lagen inte ändras annat än genom överensstämmande beslut av riksdagen och lagtinget. I riksdagen måste beslutet fattas i den ordning som föreskrivs för en grundlag. Det finns ingen anledning att behandla lagförslaget skyndsamt och det kan därför lämpligen behandlas enligt 73 § 1 mom. i grundlagen.

Utskottets förslag till beslut

Riksdagen

godkänner lagförslaget utan ändringar.

Helsingfors den 27 november 2014

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Johannes Koskinen /sd
 • vordf. Anu Urpalainen /saml
 • medl. Sauli Ahvenjärvi /kd
 • Tuija Brax /gröna
 • Ilkka Kantola /sd
 • Pia Kauma /saml
 • Kimmo Kivelä /saf
 • Anna Kontula /vänst
 • Markus Lohi /cent
 • Elisabeth Nauclér /sv
 • Vesa-Matti Saarakkala /saf
 • Tapani Tölli /cent
 • Harry Wallin /sd

Sekreterare var

utskottsråd Petri Helander