GRUNDLAGSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 12/2012 rd

GrUU 12/2012 rd - U 21/2012 rd

Granskad version 2.0

Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av förslaget till förordning om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (Allmän uppgiftsskyddsförordning) och till direktiv om skydd för enskilda personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, utreda, avslöja eller lagföra brott och verkställa straffrättsliga påföljder och det fria flödet av sådana uppgifter (Uppgiftsskyddsdirektiv)

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Talmannen sände den 16 april 2012 statsrådets skrivelse med anledning av förslaget till förordning om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (Allmän uppgiftsskyddsförordning) och till direktiv om skydd för enskilda personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, utreda, avslöja eller lagföra brott och verkställa straffrättsliga påföljder och det fria flödet av sådana uppgifter (Uppgiftsskyddsdirektiv) (U 21/2012 rd) för behandling till stora utskottet och bestämde samtidigt att grundlagsutskottet ska lämna utlåtande i ärendet till stora utskottet.

Sakkunniga

Utskottet har hört

konsultativ tjänsteman Leena Rantalankila och specialsakkunnig Leena Vettenranta, justitieministeriet

dataombudsman Reijo Aarnio

professor Olli Mäenpää

Dessutom har skriftligt utlåtande lämnats av

 • professor (emeritus) Teuvo Pohjalainen.

SKRIVELSEN

Förslag

Se EU-dokumentCOM(2012) 10 final| COM(2012) 11 final.

Regeringens ståndpunkt

Se dokument U 21/2012 rd.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Se dokument PeVL 12/2012 vp.

Ställningstagande

Grundlagsutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med vissa preciseringar.

Helsingfors den 30 maj 2012

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Johannes Koskinen /sd
 • vordf. Outi Mäkelä /saml
 • medl. Sauli Ahvenjärvi /kd
 • Kalle Jokinen /saml
 • Ilkka Kantola /sd
 • Kimmo Kivelä /saf
 • Anna Kontula /vänst
 • Jukka Kopra /saml
 • Elisabeth Nauclér /sv
 • Tom Packalén /saf
 • Raimo Piirainen /sd
 • ers. Lea Mäkipää /saf

Sekreterare var

utskottsråd Petri Helander