GRUNDLAGSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 18/2011 rd

GrUU 18/2011 rd - RP 61/2011 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av statstjänstemannalagen

Till förvaltningsutskottet

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 13 oktober 2011 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av statstjänstemannalagen (RP 61/2011 rd) till förvaltningsutskottet för beredning och bestämde samtidigt att grundlgsutskottet ska lämna ett utlåtande i saken till förvaltningsutskottet.

Sakkunniga

Utskottet har hört

regeringsråd Kirsi Äijälä, finansministeriet

professor Olli Mäenpää

Dessutom har ett skriftligt utlåtande lämnats av

 • professor Outi Suviranta.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att statstjänstemannalagen ändras. Bestämmelserna om det allmänna besvärsförbudet i lagen föreslås bli upphävt. Huvudregeln ska vara att en statstjänsteman har rätt att överklaga ett beslut som gäller honom eller henne. De slag av beslut som inte kan överklagas räknas upp i en särskild bestämmelse.

I och med den utvidgade besvärsrätten ska statstjänstemän i framtiden kunna söka ändring hos förvaltningsdomstolen i ärenden som gäller dem själva. Tjänstemannanämnden dras in och de ärenden som den har skött överförs på förvaltningsdomstolen. Därför föreslås de bestämmelser i statstjänstemannalagen som gäller tjänstemannanämnden bli upphävda.

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2012.

I motiven till lagstiftningsordning bedöms förslaget mot 21 § i grundlagen. Enligt motiven kan lagförslaget behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Proposition (RP 181/2010 rd) om samma sak överlämnades till riksdagen hösten 2010. Behandlingen förföll våren 2010 med valperiodens utgång. Grundlagsutskottet lämnade utlåtande (GrUU 51/2010 rd) om propositionen till förvaltningsutskottet. I den nu aktuella propositionen beaktas grundlagsutskottets anmärkningar om att besvärsförbudet ska slopas i beslut som gäller ändring av en tjänst och att besvärsförbudet i beslut om förordnande till en uppgift ska begränsas till situationer där en tjänsteman har gett sitt samtycke till att bli förordnad till en uppgift. Till denna del har utskottet inga invändningar mot propositionen.

I sitt tidigare utlåtande uppmanade grundlagsutskottet förvaltningsutskottet att överväga om överklaganderätten kunde utsträckas till att även gälla utnämning till tjänst eller tjänsteförhållande (GrUU 51/2010 rd). Enligt 57 § 3 mom. 1 punkten i det föreliggande lagförslaget omfattas dessa frågor fortfarande av besvärsförbud. I motiven anförs en lång rad argument för och emot rätten att överklaga (s. 7—11) och citeras motiven i den tidigare propositionen in extenso.

Grundlagsutskottet kan inte se att det skulle föras fram några sådana argument i propositionen som skulle ge det anledning att ändra sitt tidigare utlåtande om rätten att överklaga beslut om utnämning till tjänst eller tjänsteförhållande. På grund av detta och det som står i det tidigare utlåtandet (GrUU 51/2010 rd) upprepar grundlagsutskottet sitt förslag att förvaltningsutskottet överväger om rätten att överklaga kan utvidgas till beslut om utnämning till tjänst eller tjänsteförhållande.

Ställningstagande

Grundlagsutskottet anser

att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning

Helsingfors den 29 november 2011

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Johannes Koskinen /sd
 • vordf. Outi Mäkelä /saml
 • medl. Tuija Brax /gröna
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Tarja Filatov /sd
 • Ilkka Kantola /sd
 • Pia Kauma /saml
 • Kimmo Kivelä /saf
 • Anna Kontula /vänst
 • Jukka Kopra /saml
 • Tom Packalén /saf
 • Vesa-Matti Saarakkala /saf
 • Tapani Tölli /cent
 • ers. Simo Rundgren /cent

Sekreterare var

utskottsråd Tuula Majuri