LAGUTSKOTTETS UTLÅTANDE 13/2011 rd

LaUU 13/2011 rd - U 23/2011 rd

Granskad version 2.0

Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (miniminormer för brottsoffers rättigheter samt stöd till och skydd av brottsoffer)

INLEDNING

Remiss

Riksdagens talmn sände den 22 juli 2011 statsrådets skrivelse till Riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (miniminormer för brottsoffers rättigheter samt stöd till och skydd av brottsoffer) (U 23/2011 rd) till stora utskottet för beredning och bestämde samtidigt att lagutskottet ska lämna utlåtande i saken till stora utskottet.

Sakkunniga

Utskottet har hört

specialmedarbetare Kirsi Pulkkinen ja specialplanerare Mervi Sarimo, justitieministeriet

polisinspektör Heidi Kankainen, inrikesministeriet

regeringssekreterare Heidi Manns-Haatanen, social- och hälsovårdsministeriet

tingsdomare Anna-Maija Ruohoniemi, Helsingfors tingsrätt

överinspektör Miia Rouvinen, Riksåklagarämbetet

advokat Antti Riihelä, Finlands Advokatförbund

ombudsman Petra Kjällman, Brottsofferjouren

Dessutom har ett skriftligt utlåtande lämnts av

SKRIVELSEN

Förslag

Europaparlamentets och rådets direktiv om miniminormer för brottsoffers rättigheter samt stöd och skydd till brottsoffer (KOM(2011) 275 slutlig). Justitieministeriets promemoria EU/2010/1669.

Regeringens ståndpunkt

Se U 2372011 rd.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Se LaVL 13/2011 vp.

Utlåtande

Lagutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt i ärendet.

Helsingfors den 28 september 2011

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Anne Holmlund /saml
 • vordf. Lars Erik Gästgivars /sv
 • medl. James Hirvisaari /saf
 • Johanna Jurva /saf
 • Suna Kymäläinen /sd
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Aino-Kaisa Pekonen /vänst
 • Jaana Pelkonen /saml
 • Arto Pirttilahti /cent
 • Kristiina Salonen /sd
 • Kari Tolvanen /saml
 • Ari Torniainen /cent
 • Kaj Turunen /saf
 • Peter Östman /kd

Sekreterare var

utskottsråd Minna-Liisa Rinne

​​​​