Plenarprotokoll 31/2008 rd

PR 31/2008 rd

Justerat 2.0r

31. ONSDAGEN DEN 2 APRIL 2008

Överläggningarna leddes av talman Sauli Niinistö.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 48 ledamöter som frånvarande:

 • Paavo Arhinmäki /vänst
 • Risto Autio /cent
 • Heidi Hautala /gröna
 • Anna-Maja Henriksson /sv
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Oiva Kaltiokumpu /cent
 • Ilkka Kanerva /saml
 • Arja Karhuvaara /saml
 • Sampsa Kataja /saml
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Krista Kiuru /sd
 • Esko Kiviranta /cent
 • Jari Koskinen /saml
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Mikko Kuoppa /vänst
 • Merja Kuusisto /sd
 • Jaakko Laakso /vänst
 • Jari Larikka /saml
 • Sanna Lauslahti /saml
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Mika Lintilä /cent
 • Hannes Manninen /cent
 • Ville Niinistö /gröna
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Kirsi Ojansuu /gröna
 • Heli Paasio /sd
 • Markku Pakkanen /cent
 • Sanna Perkiö /saml
 • Lyly Rajala /saml
 • Juha Rehula /cent
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /saf
 • Päivi Räsänen /kd
 • Tero Rönni /sd
 • Pertti Salovaara /cent
 • Kimmo Sasi /saml
 • Minna Sirnö /vänst
 • Satu Taiveaho /sd
 • Lenita Toivakka /saml
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Jan Vapaavuori /saml
 • Mirja Vehkaperä /cent
 • Erkki Virtanen /vänst
 • Paavo Väyrynen /cent
 • Ulla-Maj Wideroos /sv

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Följande anmälningar om frånvaro på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet antecknades till protokollet:

2.4 ledamot

 • Jan Vapaavuori /saml

2 och 3.4 ledamöterna

 • Sampsa Kataja /saml
 • Markku Pakkanen /cent

2—4.4 ledamöterna

 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Jaakko Laakso /vänst

Sjukfrånvaro

Följande anmälning om frånvaro på grund av sjukdom antecknades till protokollet:

2.4 ledamot

 • Antti Kalliomäki /sd

Moderskaps-, faderskaps och föräldraledigheter

Följande anmälning om frånvaro på grund av faderskapsledighet antecknades till protokollet:

2.4 ledamot

 • Risto Autio /cent

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Fyllnadsval till Folkpensionsanstaltens fullmäktige

Val

Talmannen:

Jag konstaterar att valet är enhälligt och att riksdagen väljer den uppställda kandidaten ledamot Lenita Toivakka till medlem av Folkpensionsanstaltens fullmäktige.

2) Regeringens proposition med förslag till lag om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism samt om ändring av vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 25/2008 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet och lagutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 31/2).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet och lagutskottet ska lämna utlåtande till.

3) Regeringens proposition med förslag till lag om samarbete mellan polisen, tullen och gränsbevakningsväsendet och till vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 26/2008 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet och lagutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 31/3).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet och lagutskottet ska lämna utlåtande till.

4) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 30/2008 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till jord- och skogsbruksutskottet.

Debatt (PTK 31/4).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.

5) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om djursjukdomar

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 31/2008 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till jord- och skogsbruksutskottet.

Debatt (PTK 31/5).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.

6) Regeringens proposition om godkännande av ändringen av konventionen om fysiskt skydd av kärnämne samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 24/2008 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till ekonomiutskottet.

7) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av värdepappersmarknadslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 27/2008 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till ekonomiutskottet.

8) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av kommunindelningslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 28/2008 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till förvaltningsutskottet.

9) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 3 § i lagen om införande av universitetslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 29/2008 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kulturutskottet.

Debatt (PTK 31/9).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till kulturutskottet.

10) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av bestämmelserna om ändringssökande i bilskattelagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 160/2007 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 7/2008 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum.

11) Regeringens proposition med förslag till narkotikalag samt vissa lagar som har samband med den

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 22/2008 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 5/2008 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum.

Talmannen:

Riksdagens nästa plenum är i morgon torsdag kl. 16.

Plenum avslutades kl. 16.46.

​​​​