Plenarprotokoll 65/2008 rd

PR 65/2008 rd

Justerat 2.0r

65. TISDAGEN DEN 10 JUNI 2008

Överläggningarna leddes av talman Sauli Niinistö.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 33 ledamöter som frånvarande:

 • Mikko Alatalo /cent
 • Sirkka-Liisa Anttila /cent
 • Risto Autio /cent
 • Merikukka Forsius /saml
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Susanna Haapoja /cent
 • Pekka Haavisto /gröna
 • Heidi Hautala /gröna
 • Anne Holmlund /saml
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Reijo Kallio /sd
 • Jyrki Kasvi /gröna
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Juha Korkeaoja /cent
 • Johannes Koskinen /sd
 • Jari Larikka /saml
 • Markku Laukkanen /cent
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Suvi Lindén /saml
 • Pentti Oinonen /saf
 • Kari Rajamäki /sd
 • Juha Rehula /cent
 • Pertti Salolainen /saml
 • Sari Sarkomaa /saml
 • Satu Taiveaho /sd
 • Oras Tynkkynen /gröna
 • Markku Uusipaavalniemi /cent
 • Matti Vanhanen /cent
 • Mirja Vehkaperä /cent
 • Stefan Wallin /sv
 • Ben Zyskowicz /saml

Efter namnuppropet anmälde sig följande 7 ledamöter:

 • Kari Rajamäki /sd
 • Markku Uusipaavalniemi /cent
 • Johannes Koskinen /sd
 • Mirja Vehkaperä /cent
 • Suvi Lindén /saml
 • Sirkka-Liisa Anttila /cent
 • Heidi Hautala /gröna

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Följande anmälningar om frånvaro på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet antecknades till protokollet:

10.6 ledamöterna

 • Pekka Haavisto /gröna
 • Anne Holmlund /saml
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Jyrki Kasvi /gröna
 • Mari Kiviniemi /cent
 • Juha Korkeaoja /cent
 • Johannes Koskinen /sd
 • Markku Laukkanen /cent
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Aila Paloniemi /cent
 • Pertti Salolainen /saml
 • Sari Sarkomaa /saml
 • Ben Zyskowicz /saml

10 och 11.6 ledamöterna

 • Jukka Gustafsson /sd
 • Susanna Haapoja /cent
 • Jari Larikka /saml
 • Juha Rehula /cent

10—13.6 ledamot

 • Sinikka Hurskainen /sd

Sjukfrånvaro

Följande anmälning om frånvaro på grund av sjukdom antecknades till protokollet:

9—15.6 ledamot

 • Satu Taiveaho /sd

__________

Nya propositioner

Talmannen:

Republikens president har den 6 juni 2008 överlämnat regeringens propositioner RP 74—79/2008 rd till riksdagen.

__________

Skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 322—350, 352—368, 370—374, 376, 377, 379—382, 384—387, 390—394, 396, 397, 400, 402, 403/2008 rd antecknades ha anlänt.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition med förslag om godkännande av Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i fördraget som hör till området för lagstiftningen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 23/2008 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 6/2008 rd

Talmannen:

Först ska riksdagen utifrån utrikesutskottets betänkande besluta om fördraget i enda behandling och därefter i andra behandlingen om lagförslaget.

Fördraget och lagförslaget rör grundlag och de kan enligt 94 § 2 mom. och 95 § 2 mom. i grundlagen antas genom beslut som omfattats av minst två tredjedelar av de avgivna rösterna.

Debatt (PTK 65/1, min. Thors 65/1/8, Nauclér 65/1/41, 65/1/43).

Andre vice talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 66/1/2008

2) Regeringens proposition om godkännande av avtalet med Moldavien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 52/2008 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 10/2008 rd

Andre vice talmannen:

Först ska riksdagen utifrån finansutskottets betänkande besluta om avtalet i enda behandling och därefter i andra behandlingen om lagförslaget.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände avtalet.

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

3) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av utlänningslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 167/2007 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 6/2008 rd

Andre vice talmannen:

Lagförslaget har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

4) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om besvärsnämnden för social trygghet

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 58/2008 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 8/2008 rd

Andre vice talmannen:

Lagförslaget har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 65/4).

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Riksdagen godkände betänkandets två förslag till uttalanden.

Ärendet slutbehandlat.

5) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om kommunala pensioner och om upphävande av 14 § 2 mom. i veterinärvårdslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 65/2008 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 9/2008 rd

Andre vice talmannen:

Lagförslagen har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

6) Regeringens proposition med förslag till lag om vigselrätt samt vissa lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 14/2008 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 5/2008 rd

Andre vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger lagutskottets betänkande. Först förs en allmän debatt, därefter detaljbehandling.

Allmän debatt (PTK 65/6).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

7) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om konstnärsprofessurer och om statens konstnärsstipendier

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 47/2008 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 2/2008 rd

Andre vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger kulturutskottets betänkande. Först förs en allmän debatt, därefter detaljbehandling.

Allmän debatt (PTK 65/7).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

8) Regeringens proposition om godkännande av ändringen av konventionen om fysiskt skydd av kärnämne samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 24/2008 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 10/2008 rd

Andre vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger ekonomiutskottets betänkande. Först förs en allmän debatt, därefter detaljbehandling.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

9) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 2 kap. i konsumentskyddslagen och av vissa lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 32/2008 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 11/2008 rd

Andre vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger ekonomiutskottets betänkande. Först förs en allmän debatt, därefter detaljbehandling.

Allmän debatt (PTK 65/9).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

10) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om integritetsskydd i arbetslivet och om upphävande av 2 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av personuppgiftslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 19/2008 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 3/2008 rd

Andre vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande. Först förs en allmän debatt, därefter detaljbehandling.

Allmän debatt (PTK 65/10).

Andre vice talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 66/2/2008

11) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av kemikalielagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 50/2008 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 4/2008 rd

Andre vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger miljöutskottets betänkande. Först förs en allmän debatt, därefter detaljbehandling.

Allmän debatt (PTK 65/11).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

12) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av ett hållbart skogsbruk

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 72/2008 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till jord- och skogsbruksutskottet, som miljöutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 65/12).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet, som miljöutskottet ska lämna utlåtande till.

13) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om beskattning av delägare i utländska bassamfund

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 74/2008 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till finansutskottet.

14) Regeringens proposition om godkännande av protokollet om ändring i avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 75/2008 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet.

Debatt (PTK 65/14).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till finansutskottet.

15) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 26 a § i upphovsrättslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 76/2008 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till kulturutskottet.

16) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 7 kap. 3 § och 8 kap. 3 § i kyrkolagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 77/2008 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till förvaltningsutskottet.

Debatt (PTK 65/16).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.

17) Regeringens proposition med förslag till lagar om flyttning av fordon och om ändring av vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 78/2008 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kommunikationsutskottet.

Debatt (PTK 65/17).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.

18) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om farledsavgift

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 79/2008 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till kommunikationsutskottet.

19) Regeringens proposition med förslag till lag om underhållsstöd och vissa lagar som har samband med den

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 49/2008 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 10/2008 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum.

20) Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitras verksamhetsberättelse för år 2007

Bordläggning av betänkanden

Berättelse  B 4/2008 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 9/2008 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum.

21) Regeringens proposition med förslag till lag om förvaltning av samarbetet vid de yttre gränserna

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 42/2008 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 7/2008 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum.

22) Regeringens proposition med förslag till lag om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism samt om ändring av vissa lagar som har samband med den

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 25/2008 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 8/2008 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum.

23) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 2 a kap. 9 § i strafflagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 69/2008 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 6/2008 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum.

24) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 14 § i lagen om högsta förvaltningsdomstolen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 60/2008 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 7/2008 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum.

25) Regeringens proposition med förslag till lag om alkolåsövervakad körrätt och till lag om ändring av vägtrafiklagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 36/2008 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 8/2008 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum.

26) Regeringens proposition om godkännande av överenskommelsen om Finlands deltagande i Europeiska försvarsbyråns projekt för en mjukvarudefinierad radio (ESSOR) som administreras av Organisationen för gemensamt försvarsmaterielsamarbete i Europa (OCCAR) samt med förslag till en lag om ikraftsättande av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till lagstiftningens område

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 39/2008 rd

Försvarsutskottets betänkande  FsUB 1/2008 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum.

27) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om understöd för förbättring av bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 59/2008 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 5/2008 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum.

28) Regeringens proposition med förslag till lag om ordnande av intressebevakningstjänster i förmyndarverksamheten samt om ändring av 8 § i lagen om förmyndarverksamhet och 6 § i lagen om rättshjälpsbyråer

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 45/2008 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 8/2008 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum.

Förste vice talmannen:

Riksdagens nästa plenum är i morgon onsdag kl. 15.

Plenum avslutades kl. 18.21.

​​​​