Plenarprotokoll 66/2008 rd

PR 66/2008 rd

Justerat 2.0r

66. ONSDAGEN DEN 11 JUNI 2008

Överläggningarna leddes av förste vice talman Seppo Kääriäinen.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 19 ledamöter som frånvarande:

 • Sirkka-Liisa Anttila /cent
 • Risto Autio /cent
 • Merikukka Forsius /saml
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Susanna Haapoja /cent
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Liisa Hyssälä /cent
 • Jyrki Kasvi /gröna
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Jari Larikka /saml
 • Eero Lehti /saml
 • Mauri Pekkarinen /cent
 • Juha Rehula /cent
 • Paula Sihto /cent
 • Satu Taiveaho /sd
 • Matti Vanhanen /cent
 • Ilkka Viljanen /saml

Efter namnuppropet anmälde sig följande 2 ledamöter:

 • Jukka Gustafsson /sd
 • Susanna Haapoja /cent

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Följande anmälningar om frånvaro på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet antecknades till protokollet:

11.6 ledamöterna

 • Sirkka-Liisa Anttila /cent
 • Liisa Hyssälä /cent
 • Mauri Pekkarinen /cent

Sjukfrånvaro

Följande anmälningar om frånvaro på grund av sjukdom antecknades till protokollet:

11.6 ledamot

 • Ilkka Viljanen /saml

11 och 12.6 ledamot

 • Miapetra Kumpula-Natri /sd

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition med förslag om godkännande av Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i fördraget som hör till området för lagstiftningen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 23/2008 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 6/2008 rd

Förste vice talmannen:

Först ska riksdagen utifrån utrikesutskottets betänkande besluta om fördraget i enda behandling och därefter i andra behandlingen om lagförslaget.

Fördraget och lagförslaget rör grundlag och de kan enligt 94 § 2 mom. och 95 § 2 mom. i grundlagen antas genom beslut som omfattats av minst två tredjedelar av de avgivna rösterna.

Debatten om ärendet avslutades vid riksdagens plenum i går. Under debatten har ledamot Esko-Juhani Tennilä med bifall av ledamot Timo Soini föreslagit att riksdagen inte godkänner varken fördraget eller lagförslaget.

Redogörelsen godkändes.

Förste vice talmannen:

Eftersom fördraget och lagförslaget tillsammans bildar en helhet föreslår jag att beslutet om dem fattas samtidigt.

Förfaringssättet godkändes.

Beslut

Förste vice talmannen:

Den som godkänner fördraget och lagförslaget röstar "ja", den som inte gör det röstar "nej". Om minst två tredjedelar av de avgivna rösterna är ja-röster har fördraget och lagförslaget blivit godkända, i annat fall har de förkastats.

I enlighet med 63 § 2 mom. i arbetsordningen antecknas det till protokollet hur var och en ledamot har röstat.

Vid omröstningen godkände riksdagen fördraget och lagförslaget med rösterna

151 ja, 27 nej, 21 frånvarande.

( Omr. 1 )

Enda behandlingen av fördraget och andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

2) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om integritetsskydd i arbetslivet och om upphävande av 2 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av personuppgiftslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 19/2008 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 3/2008 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande. Allmänna debatten om ärendet avslutades vid riksdagens plenum i går.

Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Beslut

Lagförslag 1

Riksdagen godkände 4 § enligt betänkandet.

5 a §

Markus Mustajärvi /vänst:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa.

Esa Lahtela /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Mustajärven ehdotusta.

Debatten avslutades.

Förste vice talmannen:

Ledamot Markus Mustajärvi har med bifall av ledamot Esa Lahtela föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om ledamot Markus Mustajärvis förslag mot betänkandet godkände riksdagen 5 a § enligt betänkandet med rösterna

108 ja, 68 nej; 23 frånvarande.

( Omr. 2 )

Riksdagen godkände 2 kap. rubrik och 24 §, ikraftträdandebestämmelsen, ingressen och rubriken enligt betänkandet.

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 2 enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

3) Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitras verksamhetsberättelse för år 2007

Enda behandlingen

Berättelse  B 4/2008 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 9/2008 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger ekonomiutskottets betänkande.

Debatt (PTK (66/3) ).

Beslut

Riksdagen godkände betänkandet.

Ärendet slutbehandlat.

4) Regeringens proposition med förslag till lag om förvaltning av samarbetet vid de yttre gränserna

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 42/2008 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 7/2008 rd

Andre vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger förvaltningsutskottets betänkande. Först förs en allmän debatt, därefter detaljbehandling.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

5) Regeringens proposition med förslag till lag om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism samt om ändring av vissa lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 25/2008 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 8/2008 rd

Andre vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger förvaltningsutskottets betänkande. Först förs en allmän debatt, därefter detaljbehandling.

Allmän debatt (PTK (66/5) ).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen innehållet i lagförslag 1—6 i propositionen samt innehållet i det nya lagförslag 7 i betänkandet enligt utskottets förslag.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

6) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 2 a kap. 9 § i strafflagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 69/2008 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 6/2008 rd

Andre vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger lagutskottets betänkande. Först förs en allmän debatt, därefter detaljbehandling.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

7) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 14 § i lagen om högsta förvaltningsdomstolen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 60/2008 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 7/2008 rd

Andre vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger lagutskottets betänkande. Först förs en allmän debatt, därefter detaljbehandling.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

8) Regeringens proposition med förslag till lag om ordnande av intressebevakningstjänster i förmyndarverksamheten samt om ändring av 8 § i lagen om förmyndarverksamhet och 6 § i lagen om rättshjälpsbyråer

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 45/2008 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 8/2008 rd

Andre vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger lagutskottets betänkande. Först förs en allmän debatt, därefter detaljbehandling.

Allmän debatt (PTK (66/8) ).

Andre vice talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 67/2/2008

9) Regeringens proposition med förslag till lag om alkolåsövervakad körrätt och till lag om ändring av vägtrafiklagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 36/2008 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 8/2008 rd

Andre vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger kommunikationsutskottets betänkande. Först förs en allmän debatt, därefter detaljbehandling.

Allmän debatt (PTK (66/9) ).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

10) Regeringens proposition om godkännande av överenskommelsen om Finlands deltagande i Europeiska försvarsbyråns projekt för en mjukvarudefinierad radio (ESSOR) som administreras av Organisationen för gemensamt försvarsmaterielsamarbete i Europa (OCCAR) samt med förslag till en lag om ikraftsättande av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till lagstiftningens område

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 39/2008 rd

Försvarsutskottets betänkande  FsUB 1/2008 rd

Andre vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger försvarsutskottets betänkande. Först förs en allmän debatt, därefter detaljbehandling.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

11) Regeringens proposition med förslag till lag om underhållsstöd och vissa lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 49/2008 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 10/2008 rd

Andre vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Först förs en allmän debatt, därefter detaljbehandling.

Allmän debatt (PTK (66/11) , Nordman (66/11/6) ).

Andre vice talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 67/3/2008

12) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om understöd för förbättring av bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 59/2008 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 5/2008 rd

Andre vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger miljöutskottets betänkande. Först förs en allmän debatt, därefter detaljbehandling.

Allmän debatt (PTK (66/12) ).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

13) Lag om ändring av 13 § i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn, 2 § i lagen om alterneringsledighet och 8 kap. 11 § i sjukförsäkringslagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 49/2008 rd (Harri Jaskari /saml m.fl.)

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK (66/13) ).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

14) Lag om ändring av 57 § i inkomstskattelagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 35/2008 rd (Hannakaisa Heikkinen /cent m.fl.)

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet.

Debatt (PTK (66/14) ).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till finansutskottet.

15) Lag om ändring av 43 § i inkomstskattelagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 41/2008 rd (Lauri Oinonen /cent)

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet.

Debatt (PTK (66/15) ).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till finansutskottet.

16) Lag om ändring av mervärdesskattelagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 42/2008 rd (Matti Kangas /vänst m.fl.)

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet.

Debatt (PTK (66/16) ).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till finansutskottet.

17) Lag om ändring av 29 a § i gymnasielagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 44/2008 rd (Lauri Oinonen /cent)

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kulturutskottet.

Debatt (PTK (66/17) ).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till kulturutskottet.

18) Lag om ändring av 37 § i lagen om yrkesutbildning

Remissdebatt

Lagmotion  LM 45/2008 rd (Lauri Oinonen /cent)

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kulturutskottet.

Debatt (PTK (66/18) ).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till kulturutskottet.

19) Lag om ändring av 2 a kap. 4 § i strafflagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 46/2008 rd (Lauri Oinonen /cent m.fl.)

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet.

Debatt (PTK (66/19) ).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till lagutskottet.

20) Lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och lagen om pension för företagare

Remissdebatt

Lagmotion  LM 48/2008 rd (Leena Harkimo /saml m.fl.)

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK (66/20) ).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

21) Lag om ändring av 13 § i lagen om de evangelisk-lutherska församlingarnas boställen och fonder

Remissdebatt

Lagmotion  LM 51/2008 rd (Lauri Oinonen /cent)

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till förvaltningsutskottet.

Debatt (PTK (66/21) ).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.

22)  Lag om ändring av 11 och 12 § i fordonsskattelagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 52/2008 rd (Pertti Hemmilä /saml m.fl.)

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet.

Debatt (PTK (66/22) ).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till finansutskottet.

23) Äldreomsorgslag

Remissdebatt

Lagmotion  LM 53/2008 rd (Erkki Virtanen /vänst m.fl.)

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK (66/23) ).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

24)  Lag om ändring av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården

Remissdebatt

Lagmotion  LM 54/2008 rd (Erkki Virtanen /vänst m.fl.)

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK (66/24) ).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

25) Lag om ändring av lagen om accis på flytande bränsle

Remissdebatt

Lagmotion  LM 55/2008 rd (Lauri Oinonen /cent)

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet.

Debatt (PTK (66/25) ).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till finansutskottet.

26)  Lag om ändring av 93 § i inkomstskattelagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 56/2008 rd (Pertti Hemmilä /saml)

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet.

Debatt (PTK (66/26) ).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till finansutskottet.

27) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 2 a kap. i strafflagen och 10 § i viteslagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 164/2007 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 9/2008 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum.

Förste vice talmannen:

Riksdagens nästa plenum är i morgon torsdag kl. 16.

Plenum avslutades kl. 21.41.

​​​​