Plenarprotokoll 68/2008 rd

PR 68/2008 rd

Justerat 2.0r

68. MÅNDAGEN DEN 16 JUNI 2008

Överläggningarna leddes av talman Sauli Niinistö.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 42 ledamöter som frånvarande:

 • Eero Akaan-Penttilä /saml
 • Risto Autio /cent
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Merikukka Forsius /saml
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Juha Hakola /saml
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Anna-Maja Henriksson /sv
 • Susanna Huovinen /sd
 • Timo Kalli /cent
 • Reijo Kallio /sd
 • Krista Kiuru /sd
 • Timo Korhonen /cent
 • Jari Koskinen /saml
 • Merja Kyllönen /vänst
 • Reijo Laitinen /sd
 • Eero Lehti /saml
 • Suvi Lindén /saml
 • Markus Mustajärvi /vänst
 • Tuija Nurmi /saml
 • Pentti Oinonen /saf
 • Heikki A. Ollila /saml
 • Sari Palm /kd
 • Petri Pihlajaniemi /saml
 • Tuomo Puumala /cent
 • Lyly Rajala /saml
 • Markku Rossi /cent
 • Pertti Salolainen /saml
 • Minna Sirnö /vänst
 • Jouko Skinnari /sd
 • Timo Soini /saf
 • Astrid Thors /sv
 • Kimmo Tiilikainen /cent
 • Marja Tiura /saml
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Tapani Tölli /cent
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Raija Vahasalo /saml
 • Matti Vanhanen /cent
 • Jan Vapaavuori /saml
 • Erkki Virtanen /vänst
 • Pertti Virtanen /saf

Efter namnuppropet anmälde sig följande 8 ledamöter:

 • Lyly Rajala /saml
 • Krista Kiuru /sd
 • Minna Sirnö /vänst
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Timo Kalli /cent
 • Juha Hakola /saml
 • Reijo Laitinen /sd
 • Eero Akaan-Penttilä /saml

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Följande anmälningar om frånvaro på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet antecknades till protokollet:

16.6 ledamöterna

 • Pertti Salolainen /saml
 • Astrid Thors /sv
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Matti Vanhanen /cent

16 och 17.6 ledamot

 • Tapani Tölli /cent

16—21.6 ledamot

 • Tuija Nurmi /saml

Sjukfrånvaro

Följande anmälningar om frånvaro på grund av sjukdom antecknades till protokollet:

16.6 ledamöterna

 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Anna-Maja Henriksson /sv
 • Sari Palm /kd

16—22.6 ledamot

 • Markku Rossi /cent

__________

Unionsärenden

Talmannen:

Statsrådet har den 12 juni 2008 överlämnat till riksdagen unionsärendena U 31, 32/2008 rd. Talmannen har sänt ärendena vidare för behandling i stora utskottet,

som utrikesutskottet ska lämna utlåtande till om ärende U 31 och

finansutskottet om ärende U 32.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition om en andra tillläggsbudget för 2008

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 63/2008 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 11/2008 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att betänkandet bordläggs till riksdagens plenum i morgon den 17 juni 2008.

Ingen debatt.

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och bordlade betänkandet till plenum den 17 juni 2008.

Talmannen:

På grund av arbetssituationen i riksdagen föreslår talmanskonferensen att beslutet om proceduren vid enda behandlingen av ärendet fattas redan vid detta plenum.

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag gällande proceduren.

Talmannen:

Behandlingen av ärendet inleds med allmän debatt. Efter presentationen av betänkandet följer ett avsnitt med snabbdebatt utifrån på förhand anmälda inlägg som får räcka högst 5 minuter. Talmanskonferensen rekommenderar att även inlägg som hålls efter snabbdebatten är högst 5 minuter långa.

Vid detaljbehandlingen föredras först utgifterna, sedan inkomsterna, därefter de allmänna bestämmelserna i detaljmotiveringen, allmänna motiveringen och slutligen betänkandets andra och tredje kläm. Allmän debatt om huvudtitlarna, avdelningarna eller allmänna motiveringen tillåts inte längre, endast förslag med kort motivering får framställas.

En ledamot som har för avsikt att föreslå ändringar i finansutskottets betänkande ska lämna in sitt ändringsförslag till centralkansliet. Så ska förfaras också när ändringsförslagen baserar sig på reservationer till betänkandet. Jag ber att ledamöterna i sina ändringsförslag anger numret på den budgetmotion eller reservation som ändringsförslaget eventuellt hänför sig till.

Ändringsförslagen ska lämnas in till centralkansliet senast i dag måndagen den 16 juni 2008 kl. 15. Förslagen sammanställs till stenciler som delas ut till ledamöterna.

Vid detaljbehandlingen framställs först samtliga ändringsförslag i nummerordning. Eftersom de framställda förslagen intas i protokollet enligt stencilen räcker det med enbart en hänvisning till numret på förslaget. När förslaget har framställts ges ordet omedelbart för bifall.

När samtliga ändringsförslag har framställts verkställs omröstningar. Till de delar några ändringsförslag inte har framställts anses tilläggsbudgetpropositionen ha blivit godkänd enligt finansutskottets betänkande

Riksdagen godkände proceduren.

2) Statens bokslutsberättelse för 2007
Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet för finansåret 2007 och statens bokslutsberättelse

Enda behandlingen

Berättelse  B 6, 10/2008 rd

Revisionsutskottets betänkande  ReUB 1/2008 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger revisionsutskottets betänkande.

Debatt (PTK 68/2).

Beslut

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelserna.

Ärendet slutbehandlat.

3) Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om riksdagens bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2007

Enda behandlingen

Berättelse  B 11/2008 rd

Revisionsutskottets betänkande  ReUB 2/2008 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger revisionsutskottets betänkande.

I anslutning till detta ärende är debatt tillåten även om ärendena 4) och 5) på dagordningen.

Debatt (PTK 68/3).

Beslut

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelsen.

Ärendet slutbehandlat.

4) Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Statens revisionsverks bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2007

Enda behandlingen

Berättelse  B 12/2008 rd

Revisionsutskottets betänkande  ReUB 3/2008 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger revisionsutskottets betänkande.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelsen.

Ärendet slutbehandlat.

5) Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Utrikespolitiska institutets bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2007

Enda behandlingen

Berättelse  B 13/2008 rd

Revisionsutskottets betänkande  ReUB 4/2008 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger revisionsutskottets betänkande.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelsen.

Ärendet slutbehandlat.

6) Regeringens proposition med förslag till lag om förvaltning av samarbetet vid de yttre gränserna

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 42/2008 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 7/2008 rd

Förste vice talmannen:

Lagförslaget har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

7) Regeringens proposition med förslag till lag om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism samt om ändring av vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 25/2008 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 8/2008 rd

Förste vice talmannen:

Lagförslag 1—6 i propositionen och det nya lagförslag 7 i betänkandet har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 68/7).

Förste vice talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 69/1/2008

8) Regeringens proposition med förslag till lag om vigselrätt samt vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 14/2008 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 5/2008 rd

Förste vice talmannen:

Lagförslagen har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 68/8).

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

9) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 2 a kap. 9 § i strafflagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 69/2008 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 6/2008 rd

Förste vice talmannen:

Lagförslaget har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

10) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 14 § i lagen om högsta förvaltningsdomstolen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 60/2008 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 7/2008 rd

Förste vice talmannen:

Lagförslaget har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

11) Regeringens proposition med förslag till lag om ordnande av intressebevakningstjänster i förmyndarverksamheten samt om ändring av 8 § i lagen om förmyndarverksamhet och 6 § i lagen om rättshjälpsbyråer

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 45/2008 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 8/2008 rd

Förste vice talmannen:

Lagförslagen har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 68/11).

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

12) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 2 a kap. i strafflagen och 10 § i viteslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 164/2007 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 9/2008 rd

Förste vice talmannen:

Lagförslag 1 har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 68/12).

Andre vice talmannen:

Under debatten har ledamot Pertti Hemmilä med bifall av ledamot Sanna Lauslahti föreslagit att ärendet bordläggs till plenum den 9 september 2008. Enligt 57 § 2 mom. i riksdagens arbetsordning kan ett ärende bordläggas i andra behandlingen om riksdagen så beslutar, vilket förutsätter enkel majoritet. Denna kan mätas vid nästa plenum, därefter kan behandlingen av lagförslagens innehåll forsätta.

Andre vice talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 69/2/2008

13) Regeringens proposition med förslag till lag om alkolåsövervakad körrätt och till lag om ändring av vägtrafiklagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 36/2008 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 8/2008 rd

Andre vice talmannen:

Lagförslagen har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

14) Regeringens proposition om godkännande av överenskommelsen om Finlands deltagande i Europeiska försvarsbyråns projekt för en mjukvarudefinierad radio (ESSOR) som administreras av Organisationen för gemensamt försvarsmaterielsamarbete i Europa (OCCAR) samt med förslag till en lag om ikraftsättande av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till lagstiftningens område

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 39/2008 rd

Försvarsutskottets betänkande  FsUB 1/2008 rd

Andre vice talmannen:

Först ska riksdagen utifrån försvarsutskottets betänkande besluta om överenskommelsen i enda behandling och därefter i andra behandlingen om lagförslaget.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände överenskommelsen.

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

15) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om konstnärsprofessurer och om statens konstnärsstipendier

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 47/2008 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 2/2008 rd

Andre vice talmannen:

Lagförslaget har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

16) Regeringens proposition med förslag till lag om underhållsstöd och vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 49/2008 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 10/2008 rd

Andre vice talmannen:

Lagförslagen har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 68/16).

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Riksdagen godkände utskottets två förslag till uttalanden.

Ärendet slutbehandlat.

17) Regeringens proposition om godkännande av ändringen av konventionen om fysiskt skydd av kärnämne samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 24/2008 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 10/2008 rd

Talmannen:

Först ska riksdagen utifrån ekonomiutskottets betänkande besluta om ändringen av konventionen i enda behandling och därefter i andra behandlingen om lagförslaget.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände ändringen av konventionen.

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

18) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 2 kap. i konsumentskyddslagen och av vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 32/2008 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 11/2008 rd

Talmannen:

Lagförslagen har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

19) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om integritetsskydd i arbetslivet och om upphävande av 2 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av personuppgiftslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 19/2008 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 3/2008 rd

Talmannen:

Lagförslagen har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

20) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av kemikalielagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 50/2008 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 4/2008 rd

Talmannen:

Lagförslaget har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

21) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om understöd för förbättring av bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 59/2008 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 5/2008 rd

Talmannen:

Lagförslaget har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

22) Regeringens proposition om godkännande av den internationella konventionen om bekämpande av nukleär terrorism samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen, ändring av 69 § i kärnenergilagen och ändring av strafflagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 80/2008 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till förvaltningsutskottet.

23) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om likabehandling

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 82/2008 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

24) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om paketresor

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 83/2008 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till ekonomiutskottet.

25) Regeringens proposition med förslag till revidering av bestämmelserna om alkoholbrott

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 84/2008 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till lagutskottet.

26) Regeringens proposition med förslag till revidering av bestämmelserna om tingsrätternas sammansättning

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 85/2008 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet.

Debatt (PTK 68/26).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till lagutskottet.

27) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av utlänningslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 86/2008 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till förvaltningsutskottet.

28) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om minoritetsombudsmannen och diskrimineringsnämnden

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 87/2008 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

29) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om användningen av vissa internationellt skyddade beteckningar

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 88/2008 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till förvaltningsutskottet.

30) Regeringens proposition med förslag till lag om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 89/2008 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 68/30).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

31) Regeringens proposition med förslag till viltskadelag och lag om ändring av 87 § i jaktlagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 90/2008 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till jord- och skogsbruksutskottet.

Debatt (PTK 68/31).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.

32) Regeringens proposition med anledning av den konvention om arbete till sjöss, 2006, som antagits vid den nittiofjärde Internationella sjöarbetskonferensen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 91/2008 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

33) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare och av vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 92/2008 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet, som kulturutskottet samt arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 68/33).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som kulturutskottet samt arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till.

34) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av miljöskyddslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 93/2008 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till miljöutskottet.

35) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 3 § i lagen om anmälan av kandidaters valfinansiering

Regeringens proposition  RP 81/2008 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 4/2008 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen ärendet till nästa plenum.

Talmannen:

Riksdagens nästa plenum är i morgon tisdag kl. 10.

Plenum avslutades kl. 18.45.

​​​​