Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Riksdagen och EU

eu_asiat_paasivu_140404.jpg

Riksdagen och EU

Jämfört med parlamenten i många andra EU-medlemsstater har Finlands riksdag en stark roll i EU:s beslutsprocess. Det är riksdagen som beslutar Finlands ståndpunkt i de frågor som beslutas av EU men som ingår i riksdagens behörighet

 Senaste E-utredningar (på finska)

E 9/2019 vp
Valtioneuvoston selvitys: tiettyjen EU:n valtiontukisääntöjen voimassaolon jatkamisesta vuoden 2022 loppuun saakka
E 7/2019 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU; Ehdotus neuvoston asetukseksi tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EU) N:o 1387/2013 muuttamisesta
E 8/2019 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU; Ehdotus neuvoston asetukseksi tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EU) N:o 1388/2013 muuttamisesta
E 6/2019 vp
Valtioneuvoston selvitys: EY:n ja Venäjän hallituksen välisen tiede- ja teknologiayhteistyösopimuksen uusiminen
E 5/2019 vp
Valtioneuvoston selvitys: Sähköisen kaupan useanvälisten neuvottelujen aloittaminen WTO:ssa

 Senaste U-skrivelser (på finska)

U 108/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi varautumisesta rautatieliikenteessä Yhdistyneen kuningaskunnan eroon Euroopan unionista
U 107/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/757 muuttamisesta IMOn alusten polttoaineen kulutusta koskevan tiedonkeruujärjestelmän huomioon ottamiseksi
U 106/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista neuvoston direktiiviksi ja asetukseksi (maksupalveluntarjoajat ja maksutietojen vaihtaminen - hallinnollisen yhteistyön lujittaminen alv-petosten torjumiseksi)
U 105/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista neuvoston direktiiviksi ja asetukseksi (sähköisen kaupankäynnin arvonlisäverodirektiivin täytäntöönpanosäännökset)
U 103/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (Yhdistyneen kuningaskunnan EU-eroon varautuminen tieliikennesektorilla)

 Senaste subsidiaritetsärenden

SÄ 1/2019 rd
Förslag till RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt och direktiv 2008/118/EG om allmänna regler för punktskatt på gemensamma försvarsinsatser inom unionen
SÄ 148/2018 rd
Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om ändring av Europaparlamentets och rådets beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen
SÄ 147/2018 rd
Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om vissa aspekter av järnvägssäkerhet och järnvägsförbindelser med anledning av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen
SÄ 146/2018 rd
Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller medlen för den särskilda tilldelningen för sysselsättningsinitiativet för unga
SÄ 145/2018 rd
Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2015/757 för att ta vederbörlig hänsyn till det globala systemet för insamling av uppgifter om fartygs förbrukning av eldningsolja

 Riksdagens EU-utskott

 EU-aktörer

 EU-databaser

 Riksdagsbibliotekets EU-sidor

 EU-samarbetsorgan

 Brysselkontoret på Twitter