Puhemiehistö2022L.jpg

Talmannen och vice talmännen 

Talmannen leder riksdagens arbete tillsammans med talmanskonferensen enligt bestämmelserna i grundlagen och riksdagens arbetsordning. Talmannen och vice talmännen bildar presidiet.

Riksdagens talman under riksmötet 2022 är Matti Vanhanen, förste vice talman Antti Rinne och andre vice talman Juho Eerola. 

I plenum bestämmer talmannen vem som får ordet och vem som får komma med replik. Det är också talmannen som lägger fram omröstningsförslag och bestämmer den slutliga behandlingsordningen för ärenden. Talmännen är också presidium för riksdagens viktigaste organ, talmanskonferensen och kanslikommissionen.

Presidiet ska också justera plenarprotokollen och underteckna riksdagens svar och skrivelser.

Val av talman och vice talmän

I riksmötets första plenum förrättas val av talman och vice talmän. Ordförande vid förrättningen är den äldsta bland ledamöterna. Innan talmannen och vice talmännen tar emot uppdraget avger de riksdagen följande högtidliga försäkran:

"Jag N.N. försäkrar att jag som talman efter all min förmåga ska försvara finska folkets och riksdagens rättigheter enligt konstitutionen."

Mandattiden för den talman och de vice talmän som valts under valperiodens sista riksmöte fortgår tills nytt riksdagsval har förrättats.

Om talmannen eller en vice talman avlider eller avgår från sitt uppdrag under riksmötet, ska en ny talman eller vice talman väljas snarast möjligt. Om talmannen eller en vice talman är förhindrad att sköta sitt uppdrag, kan en tillfällig talman eller vice talman väljas på förslag av talmanskonferensen.

Talmanskonferensen styr arbetet i plenum

Talmanskonferensen består av talmannen, vice talmännen och utskottsordförandena. Talmanskonferensens uppgifter gäller främst arbetet i plenum.

Talmanskonferensen ger anvisningar och riktlinjer för förfarandena i plenum (t.ex. förslag om vilket eller vilka utskott ett ärende ska remitteras till och regler för yttranden och anföranden) och godkänner plenarplanerna. Den beslutar också om frånvarotillstånd som gäller plenumarbetet. Dessutom ger talmanskonferensen generella anvisningar om arbetet i utskotten och är ett rådgivande organ för talmannen.

 Pressmeddelanden

 

 

Tysklands förbundsdags talman Bärbel Bas besöker Finlandhttps://www.riksdagen.fi/SV/tiedotteet/Sidor/tysklands-forbundsdags-talman-barbel-bas-besoker-finland.aspxTysklands förbundsdags talman Bärbel Bas besöker Finland2023-03-17T07:35:00Z
Talman Matti Vanhanens tankar om arbetet i riksdagenhttps://www.riksdagen.fi/SV/tiedotteet/Sidor/talman-matti-vanhanens-tankar-om-arbetet-i-riksdagen.aspxTalman Matti Vanhanens tankar om arbetet i riksdagen2023-03-14T13:00:00Z
Ungerns parlaments vice talman med delegation besökte Finlandhttps://www.riksdagen.fi/SV/tiedotteet/Sidor/ungerns-parlaments-vice-talman-med-delegation-besokte-finland.aspxUngerns parlaments vice talman med delegation besökte Finland2023-03-08T11:55:00Z

 Talmanskonferensens förslag

Riksdagsdokument
TKF 2/2022 rd

Talmanskonferensens förslag om ändring av riksdagens arbetsordning och 8 § i valstadgan för riksdagen

Riksdagsdokument
TKF 1/2022 rd

Talmanskonferensens förslag till lag om ändring av lagen om riksdagens tjänstemän

Riksdagsdokument
TKF 4/2021 rd

Talmanskonferensens förslag om temporär ändring av riksdagens arbetsordning

Riksdagsdokument
TKF 3/2021 rd

Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av reglementet för riksdagens kansli och om upphävande av 15 § i riksdagens arbetsordning

Riksdagsdokument
TKF 2/2021 rd

Talmanskonferensens förslag om ändring av riksdagens arbetsordning