Puhemiehistö2021L.jpgTalmannen och vice talmännen 

Talmannen leder riksdagens arbete tillsammans med talmanskonferensen enligt bestämmelserna i grundlagen och riksdagens arbetsordning. Talmannen och vice talmännen bildar presidiet.

Riksdagens talman under riksmötet 2020 är Anu Vehviläinen, förste vice talman Antti Rinne och andre vice talman Juho Eerola. 

I plenum bestämmer talmannen vem som får ordet och vem som får komma med replik. Det är också talmannen som lägger fram omröstningsförslag och bestämmer den slutliga behandlingsordningen för ärenden. Talmännen är också presidium för riksdagens viktigaste organ, talmanskonferensen och kanslikommissionen.

Presidiet ska också justera plenarprotokollen och underteckna riksdagens svar och skrivelser.

Val av talman och vice talmän

I riksmötets första plenum förrättas val av talman och vice talmän. Ordförande vid förrättningen är den äldsta bland ledamöterna. Innan talmannen och vice talmännen tar emot uppdraget avger de riksdagen följande högtidliga försäkran:

"Jag N.N. försäkrar att jag som talman efter all min förmåga ska försvara finska folkets och riksdagens rättigheter enligt konstitutionen."

Mandattiden för den talman och de vice talmän som valts under valperiodens sista riksmöte fortgår tills nytt riksdagsval har förrättats.

Om talmannen eller en vice talman avlider eller avgår från sitt uppdrag under riksmötet, ska en ny talman eller vice talman väljas snarast möjligt. Om talmannen eller en vice talman är förhindrad att sköta sitt uppdrag, kan en tillfällig talman eller vice talman väljas på förslag av talmanskonferensen.

Talmanskonferensen styr arbetet i plenum

Talmanskonferensen består av talmannen, vice talmännen och utskottsordförandena. Talmanskonferensens uppgifter gäller främst arbetet i plenum.

Talmanskonferensen ger anvisningar och riktlinjer för förfarandena i plenum (t.ex. förslag om vilket eller vilka utskott ett ärende ska remitteras till och regler för yttranden och anföranden) och godkänner plenarplanerna. Den beslutar också om frånvarotillstånd som gäller plenumarbetet. Dessutom ger talmanskonferensen generella anvisningar om arbetet i utskotten och är ett rådgivande organ för talmannen.

 Talmanskonferensens förslag

Riksdagsdokument
TKF 2/2021 rd

Talmanskonferensens förslag om ändring av riksdagens arbetsordning

Riksdagsdokument
TKF 1/2021 rd

Talmanskonferensens förslag till tillämpning av 8 a kap. i riksdagens arbetsordning

Riksdagsdokument
TKF 3/2020 rd

Talmanskonferensens förslag till temporär ändring av riksdagens arbetsordning

Riksdagsdokument
TKF 1/2020 rd

Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av 13 § i riksdagens arbetsordning

Riksdagsdokument
TKF 2/2020 rd

Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av 3 § i instruktionen för riksdagens bankfullmäktigeledamöter