lakiensaatami_paakuva_20140326.jpg

Så här stiftar riksdagen lagar

Riksdagens viktigaste uppgift är att stifta lagar och lagarna stiftas i plenum. Ett lagförslag kommer till riksdagen som en proposition från regeringen, en lagmotion från en riksdagsledamot eller ett medborgarinitiativ från minst 50 000 medborgare. De flesta lagändringar och nya lagar har sitt ursprung i regeringspropositioner.

 Regeringens senaste propositioner

RP 317/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om skatt på vissa försäkringspremier
RP 318/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 304 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation
RP 184/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Jamaica om luftfart
RP 316/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om statsborgen för likviditetslån till gårdsbruksenheter
RP 144/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av elmarknadslagen och till vissa lagar som har samband med den

 Riksdagsledamöternas senaste lagmotioner

LM 85/2018 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 6 § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst
LM 84/2018 rd
Lagmotion med förslag till lag om upphävande av 2 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om pension för riksdagsmän och till vissa lagar som har samband med den
LM 68/2018 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 47 § i självstyrelselagen för Åland
LM 21/2018 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av vallagen
LM 7/2018 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 6 kap. 5 § i strafflagen

 Riksdagens senaste svar

RSv 208/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Jamaica om luftfart
RSv 205/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagen om bostadsaktiebolag
RSv 207/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Bahamas om luftfart
RSv 206/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om slopande av minimikapitalkravet för privata aktiebolag
RSv 200/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av statstjänstemannalagen

 ‭(Dold)‬ Senaste medborgarinitiativ

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Mer information