Plenarplan

Loading...
Plenarplan
Plenum
Plenarplan för vecka 12/2019
Vecka 12
Måndag 18.3.2019 kl. 12.00
Plenum. Andra behandlingen av b.la. proposition med förslag till lagar om ändring av 8 och 16 § i lagen om hantering av risker orsakade av främmande arter och jaktlagen (JsUB 28/2018 rd, RP 286/2018 rd); proposition med förslag till lagar om ändring av skjutvapenlagen, lagen om frivilligt försvar samt 97 a § i värnpliktslagen (FvUB 37/2018 vo, HE 179/2018 rd); lagmotion med förslag till lag om upphävande av 2 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om pension för riksdagsmän och till vissa lagar som har samband med den (ShUB 36/2018 rd, LM 84/2018 rd); proposition med förslag till lag om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården och till vissa lagar som har samband med den (ShUB 39/2018 rd, RP 69/2018 rd); medborgarinitiativet Hälso- och sjukvårdslagen, § 50, mom. 3 bör ändras (ShUB 41/2018 rd, MI 3/2017 rd); proposition med förslag till lag om ändring av barnskyddslagen (ShUB 42/2018 rd, RP 237/2018 rd, LM 86/2018 rd); proposition med förslag till lag om ändring av lagen om Keva (ShUB 43/2018 rd, RP 278/2018 rd). Också andra behandlingen av FvUB 38 – 42/2018 rd.
Tisdag 19.3.2019 kl. 10.00
Plenum. Voteringar.
Valperioden avslutas onsdag 10.4.2019
Riksdagsval söndag 14.4.2019
Senast publicerat 2019-03-15 15:48:07

20150402_tulevia.jpg