Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Förvaltningsutskottet

Förvaltningsutskottet

Förvaltningsutskottet behandlar bland annat frågor som gäller statens regional- och lokalförvaltning, regional- och strukturpolitik, allmän förvaltning, statens personalpolitik, polis- och räddningsväsende, undersökning av olyckor, Gränsbevakningsväsendet, utlänningsärenden samt kommunsektorn och kyrkan.

 Senaste betänkanden

FvUB 3/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen om ändring av lagar som gäller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas ansvarsområde
FvUB 2/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 36 § i lagen om statsandel för kommunal basservice
FvUB 1/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av skjutvapenlagen

 Senaste utlåtanden

FvUU 2/2015 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av förslaget till förordning om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (Allmän uppgiftsskyddsförordning) och till direktiv om skydd för enskilda personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, utreda, avslöja eller lagföra brott och verkställa straffrättsliga påföljder och det fria flödet av sådana uppgifter (Uppgiftsskyddsdirektiv)
FvUU 1/2015 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till rådets förordning (inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten)

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Utskottet nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
FvUD
37
2019 rd
Förvaltningsutskottet
Torsdag 14.11.2019 kl. 12.15
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av statistiklagen
Regeringens proposition
Ärendet har remitterats till förvaltningsutskottet för betänkande 
4
Lagmotion med förslag till lag om upphävande av lagen om främjande av integration
Lagmotion
Ärendet har remitterats till utskottet. 
5
Åtgärdsmotion om ändring av förordningen om polisens uniform
Åtgärdsmotion
Ärendet har remitterats till utskottet. 
6
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt
Regeringens proposition
Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Förberedande debatt förs. 
Utkast till betänkande presenteras. 
Allmän debatt. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
7
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av vissa bestämmelser om ändringssökande i lagstiftningen inom Gränsbevakningsväsendets förvaltningsområde
Regeringens proposition
Utskottet hör: 
gränsbevakningsöverinspektör
Anne
Ihanus
inrikesministeriet
bilaga
lagstiftningsråd
Virpi
Korhonen
justitieministeriet
bilaga
Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 
högsta förvaltningsdomstolen
bilaga
Helsingfors förvaltningsdomstol
bilaga
Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Förberedande debatt förs. 
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottet hör: 
kl. 12.30
ledande expert
Katariina
Lehtola
Migrationsverket
bilaga
överinspektör
Antti
Helin
Migrationsverket
bilaga
överinspektör
Markus
Suutari
Migrationsverket
chef för it-förvaltningen
Annina
Hautala
Polisstyrelsen
bilaga
chefsjurist
Jan
Sjöblom
skyddspolisen
bilaga
byråchef
Rainer
Hiltunen
Diskrimineringsombudsmannens byrå
bilaga
Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 
Finlands Röda Kors
bilaga
Utskottet har tillställts ett meddelande, inget yttrande: 
Finlands Advokatförbund
9
Övriga ärenden
10
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är fredag 15.11.2019 kl 11.15. 
Senast publicerat 2019-11-14 09:39:49

 Veckoplan

Förvaltningsutskottet
Veckoplan för veckan 46/2019

 Mötesplan

Förvaltningsutskottet
Mötesplan för veckorna 46—50/2019

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

 Vice ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Ersättare

 

 

 Tjänstemän

Ossi Lantto, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2080, 050 550 7537

Minna-Liisa Rinne, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2062, 050 341 4856

Henri Helo, plenarråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2148, 040 7382089 

Päivi Parviainen, utskottskanslisekreterare
09 432 2054

Pirjo Sauramäki, utskottskanslisekreterare
09 432 2059

Janne Kataja, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 4909

 Kontaktinformation

​Förvaltningsutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 432 2054
hav(at)riksdagen.fi