Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Grundlagsutskottet

IMG_8080kr_Perustuslaki.jpg

Grundlagsutskottet

Grundlagsutskottet bereder ärenden om grundlagen och annan grundlagsnära lagstiftning, till exempel Ålands självstyrelse, val, medborgarskap, språk och politiska partier. Utskottet behandlar också ministeransvarighetsärenden, justitiekanslerns i statsrådet berättelse, riksdagens justitieombudsmans berättelse och regeringens åtgärdsberättelse. Dessutom bedömer utskottet dem som anmält sig till uppdraget som riksdagens justitieombudsman och biträdande justitieombudsman för val i plenum.

 Senaste betänkanden

GrUB 14/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 § i lagen om sammankomster
GrUB 13/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av medborgarskapslagen och till vissa lagar som har samband med den
GrUB 12/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av självstyrelselagen för Åland

 Senaste utlåtanden

GrUU 2/2019 rd
Regeringens årsberättelse 2018
GrUU 79/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen till lag om vägskatt för tunga lastbilar och till vissa lagar som har samband med den
GrUU 78/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av socialtrygghets- och försäkringslagstiftningen med anledning av EU:s allmänna dataskyddsförordning

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
GrUD
9
2019 rd
Grundlagsutskottet
Onsdag 18.9.2019 kl. 9.30
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Valiokunnan sihteerin ja apulaissihteerien tehtäviin määrääminen
Merkitään saapuneeksi apulaispääsihteerin lausuntopyyntö valiokunnan sihteerimääräyksistä. 
4
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (om en styrningsram för budgetinstrumentet för konvergens och konkurrenskraft för euroområdet)
Statsrådets U-skrivelse
Ärendet har lämnats till grundlagsutskottet för eventuella åtgärder. 
Beslut fattas om behandling av ärendet. 
5
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om tillämpningen av den allmänna dataskyddsförordningen
Statsrådets E-utredning
Ärendet har inkommit till grundlagsutskottet för kännedom. 
Antecknas för kännedom. 
6
Lagmotion med förslag till lag om ändring av lagen om kandidaters valfinansiering
Lagmotion
Ärendet har remitterats till utskottet. 
7
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 70 och 76 § i lagen om småbarnspedagogik
Regeringens proposition
Utskottet hör: 
regeringsråd
Janne
Öberg
undervisnings- och kulturministeriet
lagstiftningsråd
Johannes
Heikkonen
justitieministeriet
forskardoktor, juris doktor
Anu
Mutanen
professor
Olli
Mäenpää
Utskottet beslutar fortsätta eller avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Förberedande debatt förs. 
8
Övriga ärenden
- GrU:s utbildningsresa till Stockholm 18.-20.9.2019. 
9
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är tisdag 24.9.2019 kl 10.30. 
Senast publicerat 2019-09-16 15:46:00

 Veckoplan

Grundlagsutskottet
Veckoplan för veckan 38/2019

 Mötesplan

Grundlagsutskottet
Mötesplan för veckorna 38—50/2019

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

 Vice ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Ersättare

 

 

 Tjänstemän

Matti Marttunen, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2047, 050 563 1064

Mikael Koillinen, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare 
09 432 2077, 050 454 6628

Liisa Vanhala, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare 
09 432 2670, 050 308 8704 

Riikka Kuronen, utskottskanslisekreterare
09 432 2237

Riitta Lyytinen, utskottskanslisekreterare
09 432 2049

Stina Nurmikoski, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 2076

 Kontaktinformation

​Grundlagsutskottet

00102 RIKSDAGEN
09 432 2049
pev(at)riksdagen.fi