Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomiutskottet

IMG_7899kr_Talous.jpg

Ekonomiutskottet

Ekonomiutskottet behandlar bland annat frågor som gäller handel, industri, energiekonomi, näringsverksamhet, konkurrens, konsumentskydd, banker och finansinstitut, privat försäkringsverksamhet, finans- och värdepappersmarknad samt Finlands Bank.

 Senaste betänkanden

EkUB 43/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton och till vissa lagar som har samband med den
EkUB 42/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kreditinstitutslagen och till vissa lagar som har samband med den
EkUB 41/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av konkurrenslagen och till vissa lagar som har samband med den

 Senaste utlåtanden

EkUU 69/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning och av nätverket av nationella samordningscentrum
EkUU 70/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (hållbar finansiering)
EkUU 68/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om offentlig service för rekrytering och kompetensutveckling, lag om finansiering av regionutveckling och tillväxttjänster och lag om privata arbetsförmedlingstjänster samt till lag om ändring av 1 och 2 § i lagen om allmänna förutsättningar för stöd som beviljas för ekonomisk verksamhet

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
EkUD
3
2019 rd
Ekonomiutskottet
Tisdag 18.6.2019 kl. 15.15
1
Öppning
2
Namnupprop
3
Beslutförhet
4
Val av ordförande
5
Mottagande av ordförandeuppdraget
6
Val av vice ordförande
7
Offentligheten för sakkunnigyttrande
Ekonomiutskottet konstaterade vid behandlingen av ärendet RP 206/2017 rd den 6 mars 2018 att sakkunnigyttrandet (TaVP 14/2018 vp A 7) från Velallisten tuki ry ska sekretessbeläggas med stöd av 43 a § 2 mom. i riksdagens arbetsordning. 
Utskottet fick den 21 maj 2019 en förfrågan angående uppgifter i ett sakkunnigyttrande. 
Utskottet fattar beslut om handlingens offentlighet. 
8
Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitras verksamhetsberättelse för 2018
Berättelse
Ärendet har remitterats till ekonomiutskottet för betänkande 
9
Regeringens årsberättelse 2018
Berättelse
Ärendet har remitterats till ekonomiutskottet för utlåtande till revisionsutskottet. Tidsfrist: 27.9.2019. 
10
Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2018
Berättelse
Ärendet har remitterats till ekonomiutskottet för eventuellt utlåtande till grundlagsutskottet. Tidsfrist: 30.9.2019. 
11
Statsrådets utredning: Förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan EG och Ryska federationens regering
Statsrådets E-utredning
Ärendet har lämnats till ekonomiutskottet för eventuella åtgärder. 
12
Statsrådets utredning: om att förlänga giltighetstiden för vissa EU-regler för statligt stöd till utgången av 2022
Statsrådets E-utredning
Ärendet har lämnats till ekonomiutskottet för eventuella åtgärder. 
13
Statsrådets utredning: Europa 2020-strategin, Finlands nationella reformprogram, våren 2019
Statsrådets E-utredning
Ärendet har inkommit till ekonomiutskottet för kännedom. 
Antecknas för kännedom. 
14
Statsrådets utredning: Utkast till kommissionens meddelande om återkrav av otillåtet statligt stöd som är oförenligt med den inre marknaden
Statsrådets E-utredning
Ärendet har inkommit till ekonomiutskottet för kännedom. 
Antecknas för kännedom. 
15
Statsrådets utredning: Åtgärder av Finlands regering i EU-domstolsärenden och i EU-överträdelseärenden 1.1–31.12.2018
Statsrådets E-utredning
Ärendet har inkommit till ekonomiutskottet för kännedom. 
Antecknas för kännedom. 
16
Statsrådets utredning: Storbritanniens utträdesprocess ur EU - Lägesrapport
Statsrådets E-utredning
En kompletterande skrivelse EJ 35/2018 vp - E 125/2016 vp har lämnats till ekonomiutskottet för kännedom. 
Plan för hörande av sakkunniga godkänns. Utskottet kallar in: statsrådets kansli. 
17
Statsrådets utredning: Utveckling av EMU
Statsrådets E-utredning
Utskottets utlåtande
En kompletterande skrivelse EJ 4/2019 vp - E 80/2017 vp har lämnats till ekonomiutskottet för eventuella åtgärder. 
En kompletterande skrivelse E 80/2017 vp - EJ 5/2019 vp har lämnats till ekonomiutskottet för eventuella åtgärder. 
Det antecknas att stora utskottet med stöd av 50 § 3 mom. i grundlagen har beslutat att de medlemmar i utskottet som deltar i behandlingen av ärendet ska iaktta sekretess i fråga om de delar av den kompletterande skrivelsen EJ 5/2019 rd som specificeras i statsrådets begäran om sekretess, eftersom promemorian innehåller sådan insiderinformation som avses i värdepapperslagstiftningen. 
Åtgärder vidtagna vid förhandsbehandlingen godkänns. 
18
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv (EU) 2017/1132 för ändringar av gränsöverskridande bolagsformer, fusioner och delning
Statsrådets U-skrivelse
Utskottets utlåtande
En kompletterande skrivelse har lämnats till ekonomiutskottet för kännedom. 
Antecknas för kännedom. 
19
Statsrådets utredning: Rekommendation till rådets beslut om bemyndigande att inleda förhandlingar om ett frihandelsavtal med Australien
Statsrådets E-utredning
En kompletterande skrivelse EJ 2/2019 vp - E 87/2017 har lämnats till ekonomiutskottet för kännedom. 
Antecknas för kännedom. 
20
Statsrådets utredning: Rekommendation till rådets beslut om bemyndigande att inleda förhandlingar om ett frihandelsavtal med Nya Zeeland
Statsrådets E-utredning
En kompletterande skrivelse EJ 3/2019 vp - E 88/2017 vp har lämnats till ekonomiutskottet för kännedom. 
Antecknas för kännedom. 
21
Övriga ärenden
Utskottets studiebesök 
Ekonomiutskottets deltagare i FN:s klimatkonferens i Santiago de Chile 7–14.12.2019 
22
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är vid en tidpunkt som meddelas separat. 
23
Mötet avslutas
Senast publicerat 2019-06-18 13:09:15

 Mötesplan

Ekonomiutskottet
Mötesplan för veckan 25/2019

 Veckoplan

Ekonomiutskottet
Veckoplan för veckan 25/2019

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

 Vice ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Ersättare

 

 

 Tjänstemän

Teija Miller, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2052, 040 734 7976

Lauri Tenhunen, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2104, 050 528 6692

Merja Puska, utskottskanslisekreterare
09 432 2088

Pinja Ikonen, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 7226

 Kontaktinformation

​Ekonomiutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 432 2088
tav(at)riksdagen.fi