Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Underrättelsetillsynsutskottet

​Underrättelsetillsynsutskottet

Underrättelsetillsynsutskottet ska utöva parlamentarisk tillsyn över den civila och militära underrättelseverksamheten. Utskottet utövar dessutom parlamentarisk tillsyn över skyddspolisens övriga verksamhet.

När utskottet sköter sin parlamentariska tillsynsuppgift ska det övervaka att underrättelseverksamheten bedrivs på behörigt och ändamålsenligt sätt, följa och bedöma prioriteringarna inom underrättelseverksamheten, ge akt på och främja tillgodoseendet av de grundläggande fri- och rättigheterna och mänskliga rättigheterna i underrättelseverksamheten, förberedande behandla underrättelsetillsynsombudsmannens berättelser och behandla iakttagelserna vid övervakningen.

Underrättelsetillsynsutskottet har rätt att på eget initiativ ta upp ett ärende inom sitt behörighetsområde till behandling och att utarbeta ett betänkande om det för plenum, om utskottet anser att ärendets betydelse kräver det.

Underrättelsetillsynsutskottet har möjlighet att medverka i valet av underrättelsetillsynsombudsman genom att yttra sig i frågan.

Tillsättande av underrättelsetillsynsutskottet

Underrättelsetillsynsutskottet tillsätts efter det att statsrådet har utnämnts efter ett riksdagsval, om inte riksdagen på förslag av talmanskonferensen beslutar något annat. Underrättelsetillsynsutskottet har 11 medlemmar och 6 ersättare.

Innan underrättelsetillsynsutskottet tillsätts ska en riksdagsledamot som avses bli medlem eller ersättare i utskottet begära att dataombudsmannen kontrollerar om det i skyddspolisens funktionella informationssystem som avses i 5 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (761/2003) finns uppgifter om honom eller henne.

Dataombudsmannen delger den riksdagsledamot som framställt begäran, ordföranden i dennes riksdagsgrupp och riksdagens generalsekreterare sina iakttagelser om huruvida det finns uppgifter om riksdagsledamoten i informationssystemet.

 Senaste utlåtanden

UndUU 1/2019 rd
Regeringens årsberättelse 2018

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
UndUD
11
2019 rd
Underrättelsetillsynsutskottet
Fredag 22.11.2019 kl. 14.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Aktuella frågor kring underrättelseinhämtning avseende datatrafik
Utskottets eget ärende
Utskottet hör: 
överste
Esapekka
Vehkaoja
Huvudstaben
direktör, kommendör
Juhani
Karjomaa
Försvarsmaktens underrättelsetjänst
verkställande direktör
Timo
Lehtimäki
Suomen Erillisverkot Oy
Beslutas om offentlighet för sakkunnigyttranden. 
4
Övriga ärenden
Lunchmöte med Talmannen onsdag 18.12.2019 kl. 12.00 
Utskottets arbetsseminar 
5
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är tisdag 26.11.2019 kl. 8.15. 
Senast publicerat 2019-11-20 12:54:44

 Veckoplan

Underrättelsetillsynsutskottet
Veckoplan för veckan 47/2019

 Mötesplan

Underrättelsetillsynsutskottet
Mötesplan för veckorna 47—50/2019

 Ordförande

 

 

 Vice ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Ersättare

 

 

 Tjänstemän

Sami Manninen, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2044

 Kontaktinformation

​Underrättelsetillsynsutskottet
00102 RIKSDAGEN
tiv(at)riksdagen.fi