Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Skattedelegationen

Skattedelegationen

Skattedelegationen behandlar frågor om skattelagstiftning och statens upplåning samt budgetpropositioner, tilläggsbudgetpropositioner och övriga frågor i anknytning tillstatens budgetekonomi när det gäller finansministeriets förvaltningsområde.

 Föredragningslista

Loading...
Föredragningslista
SkDD
21
2019 rd
Skattedelegationen
Fredag 22.11.2019 kl. 10.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om höjda avskrivningar på maskiner, inventarier och andra därmed jämförbara lösa anläggningstillgångar skatteåren 2020—2023 samt till lagar om temporär ändring av lagen om skatteredovisning och inkomstskattelagen
Regeringens proposition
Delegationen har hört: 
ekonomisk expert
Antti
Koskela
STTK rf
bilaga
Delegationen har tillställts de skrifliga yttrandena: 
Näringslivets forskningsinstitut ETLA
bilaga
Finnwatch rf
bilaga
Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
bilaga
4
Lagmotion med förslag till lag om ändring av inkomstskattelagen
Lagmotion
Ärendet sambehandlas med ärende RP 24/2019 rd. 
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2020 samt till lagar om ändring och temporär ändring av inkomstskattelagen och av 3 och 12 § i lagen om källskatt för löntagare från utlandet
Regeringens proposition
Åtgärdsmotion
Utkast till betänkande presenteras. 
Allmän debatt förs. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
6
Övriga ärenden
7
Nästa sammanträde
Tidpunkten för delegationens nästa sammanträde är tisdagen 26.11.2019 kl. 10.30. 
Senast publicerat 2019-11-21 16:00:50

 Ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Adjungerade medlemmar

 

 

 Tjänstemän

Ilkka Lahti, utskottsråd
09 432 2070, 050 326 2790

Sara Kuitunen, utskottskanslisekreterare
09 432 2045

Pekka Kääriäinen, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 2050