Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Miljöutskottet

IMG_7895kr_Ymparisto.jpg

Miljöutskottet

Miljöutskottet behandlar bland annat frågor som gäller boende, planläggning, byggande, miljöskydd, naturvård, avfallshantering och vattenlagstiftning.

 Senaste betänkanden

MiUB 22/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden, lag om ändring av lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning samt vissa lagar som har samband med dem
MiUB 21/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av miljöskyddslagen och vattenlagen
MiUB 20/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av avfallslagen

 Senaste utlåtanden

MiUU 55/2018 rd
Statsrådets utredning: Initiativet till en ny och omfattande global pakt för miljön (Global Pact for the Environment)
MiUU 54/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2015/757 för att ta hänsyn till IMO:s system för insamling av uppgifter om fartygs bränsleförbrukning
MiUU 51/2018 rd
Statsrådets utredning: Finlands föregripande inflytande över EU:s klimatpolitik

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
MiUD
3
2019 rd
Miljöutskottet
Onsdag 19.6.2019 kl. 9.30
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Regeringens årsberättelse 2018
Berättelse
Ärendet har remitterats till miljöutskottet för utlåtande till revisionsutskottet. Tidsfrist: 27.9.2019. 
Plan för hörande av sakkunniga godkänns. 
4
Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2018
Berättelse
Ärendet har lämnats till miljöutskottet för eventuellt utlåtande till grundlagsutskottet. Tidsfrist: 30.9.2019. 
5
Övriga ärenden
6
Övriga ärenden
7
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är tisdag 25.6.2019 kl. 10.00. 
Senast publicerat 2019-06-18 16:25:10

 Veckoplan

Miljöutskottet
Veckoplan för veckan 33/2019

 Mötesplan

Miljöutskottet
Mötesplan för veckorna 28—44/2019

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

 Vice ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Ersättare

 

 

 Tjänstemän

Marja Ekroos, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2089, 050 550 7541

Marja Lahtinen, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2081, 050 303 1632

Jaana Pesonen, utskottskanslisekreterare
09 432 2090

Sari Urjansson, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 7234

 Kontaktinformation

​Miljöutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 432 2090
ymv(at)riksdagen.fi