Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Riksdagens skrivelser

​Senaste riksdagens skrivelser

RSk 34/2018 rd
Barnombudsmannens berättelse till riksdagen 2018
RSk 33/2018 rd
Talmanskonferensens förslag om ändring av riksdagens arbetsordning och 9 § i lagen om riksdagens tjänstemän
RSk 32/2018 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 6 § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst
RSk 31/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2019
RSk 30/2018 rd
Statsrådets redogörelse om politiken för geografisk information
RSk 29/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2018
RSk 28/2018 rd
Justitiekanslerns i statsrådet berättelse för år 2017
RSk 27/2018 rd
Statsrådets meddelande till riksdagen om förlängning av giltighetstiden för statsborgen som ställts för finansieringen av Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten
RSk 26/2018 rd
Utvecklingsbehov i bostadspolitiken
RSk 25/2018 rd
Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om riksdagens bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2017
RSk 24/2018 rd
Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Utrikespolitiska institutets bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2017
RSk 23/2018 rd
Statsrådets meddelande till riksdagen om regeringens sysselsättningspolitik och om sänkning av anställningströskeln i små företag
RSk 22/2018 rd
Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2017
RSk 21/2018 rd
Riksdagsbibliotekets berättelse för 2017
RSk 20/2018 rd
Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2017
RSk 19/2018 rd
Statsrådets redogörelse till riksdagen om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak
RSk 18/2018 rd
Regeringens berättelse om tillämpningen av språklagstiftningen 2017
RSk 17/2018 rd
Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2019—2022
RSk 16/2018 rd
Statsrådets redogörelse till riksdagen om Finlands stöd till Afghanistan och om ökat finländskt deltagande i krishanteringsinsatsen Resolute Support
RSk 15/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen om en tilläggsbudget för 2018
RSk 14/2018 rd
Nordiska rådet Finlands delegation verksamhetsberättelse 2017
RSk 13/2018 rd
Förvaltningsrådets berättelse till riksdagen om Rundradions verksamhet 2017
RSk 12/2018 rd
Berättelse av Finlands delegation i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa Verksamheten i OSSE:s parlamentariska församling 2017
RSk 11/2018 rd
Berättelse från Finlands delegation i Europarådet om verksamheten i den parlamentariska församlingen 2017
RSk 10/2018 rd
Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitras verksamhetsberättelse för 2017
RSk 9/2018 rd
Motion om eutanasi för en god död
RSk 8/2018 rd
Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över partifinansieringen 2017
RSk 7/2018 rd
Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av 72 § i riksdagens arbetsordning
RSk 6/2018 rd
Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen: Rapport om övervakningen av finanspolitiken 2017
RSk 5/2018 rd
Lex Malm, lag om Helsingfors-Malms flygplats
RSk 4/2018 rd
Statsrådets redogörelse om en klimatpolitisk plan på medellång sikt fram till 2030
RSk 3/2018 rd
Verksamhetsberättelse för Folkpensionsanstaltens fullmäktige 2016
RSk 2/2018 rd
Statsrådets framtidsredogörelse, del 1 Bred förståelse av förändringarna i arbetslivet
RSk 1/2018 rd
Moderskapslag
RSk 39/2017 rd
Avbrytande och avslutande av riksmötet samt sammanträdande till 2018 års riksmöte
RSk 38/2017 rd
Statens revisionsverks årsberättelse till riksdagen 2017
RSk 37/2017 rd
Riksdagens budget- och tillsynsbefogenheter
RSk 36/2017 rd
Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2016
RSk 35/2017 rd
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2018 (RP 106/2017 rd)
RSk 34/2017 rd
Lagmotion med förslag till lag om tillsättande av delegationen för Självständighetsjubileets barnstiftelse
RSk 33/2017 rd
Riksdagsbibliotekets berättelse för 2016
RSk 32/2017 rd
Regeringens proposition till riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2017
RSk 31/2017 rd
Slopa omställningen till sommartid
RSk 30/2017 rd
Justitiekanslerns i statsrådet berättelse för år 2016
RSk 29/2017 rd
Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2016
RSk 28/2017 rd
Regeringens proposition till riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2017
RSk 27/2017 rd
Statsrådets redogörelse om det globala handlingsprogrammet Agenda 2030 för hållbar utveckling Hållbar utveckling i Finland — långsiktigt, koherent och inkluderande
RSk 26/2017 rd
Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2018—2021
RSk 25/2017 rd
Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitras verksamhetsberättelse för 2016
RSk 24/2017 rd
Regeringens proposition till riksdagen om en tilläggsbudget för 2017

 Alla riksdagens skrivelser

 Riksdagens skrivelse, RSk

Riksdagens skrivelse är ett dokument där riksdagen ger regeringen eller statsrådet besked om sitt beslut eller sin ståndpunkt i andra ärenden än de som gäller en proposition eller en internationell förpliktelse. 

Genom en skrivelse ger riksdagen besked om sitt beslut eller sin ståndpunkt om t.ex. statsbudgeten, valet av statsminister, avbrytande eller avslutande av och sammanträdande till riksmöte, en redogörelse från statsrådet, en motion från en riksdagsledamot och val till vissa organ i riksdagen.