Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Riksdagens svar

​Senaste riksdagens svar

RSv 317/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av barnskyddslagen
RSv 316/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Keva
RSv 309/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 23 b § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
RSv 300/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fiske
RSv 294/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kreditinstitutslagen och till vissa lagar som har samband med den
RSv 304/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fornminnen
RSv 285/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 § i lagen om sammankomster
RSv 292/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av strafflagen och 17 § i lagen om statens revisionsverk
RSv 289/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster
RSv 302/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 32 och 34 § i gruvlagen
RSv 277/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om rätt för medborgare i Förenade kungariket som har registrerat sin vistelse i Finland samt för deras familjemedlemmar att vistas i Finland till utgången av 2020
RSv 280/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 37 § i lagen om försvarsmakten, 16 § i lagen om Försvarshögskolan och 10 och 26 § i lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning
RSv 279/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om skatt på vissa försäkringspremier
RSv 282/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av viltskadelagen
RSv 266/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till museilag och lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
RSv 265/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 c kap. 5 § i strafflagen
RSv 269/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och lag om upphävande av 4 § 2 mom. 2 punkten i lagen om regionförvaltningsverken
RSv 271/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen och 3 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst
RSv 267/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av fängelselagen, häktningslagen, tvångsmedelslagen och 6 kap. 13 § i strafflagen
RSv 262/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 9 § i inkomstskattelagen
RSv 273/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om upphävande av lagen om befrielse för Jehovas vittnen från fullgörandet av värnplikt i vissa fall och om ändring av 3 § i värnpliktslagen
RSv 268/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om beaktandet av den nationella säkerheten i områdesanvändningen och i fastighetsinnehav
RSv 264/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar som innebär höjda nivåer på veteranförmånerna
RSv 270/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen
RSv 274/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om aktiesparkonton och lag om ändring av 40 § i lagen om Finansinspektionen
RSv 252/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om handel med utsläppsrätter för luftfart
RSv 259/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av självstyrelselagen för Åland
RSv 263/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av semesterlagen
RSv 251/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om transportservice och till vissa lagar som har samband med den
RSv 257/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 21 § och 30 § i lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer
RSv 272/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av avfallslagen
RSv 254/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 85 a § i mervärdesskattelagen
RSv 258/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om djursjukdomar
RSv 256/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 och 109 § i äktenskapslagen och 3 § i lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt
RSv 276/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av värdepappersmarknadslagen och aktiebolagslagen samt vissa lagar i samband med dem
RSv 255/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lotterilagen och 1 kap. 3 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism
RSv 275/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om förbjudande av energiutvinning ur kol och om ändring av 1 kap. 2 § i lagen om rättegång i marknadsdomstolen
RSv 249/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om bekämpning av skogsskador
RSv 247/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av förvaltningslagen, upphävande av lagen om offentliga kungörelser och ändring av 12 kap. 3 § i jordabalken
RSv 246/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om medborgarinitiativ
RSv 248/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om begränsning av odlingen av genetiskt modifierade organismer
RSv 243/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om investeringstjänster och lagen om handel med finansiella instrument samt till vissa lagar som har samband med dem
RSv 242/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om studentexamen och lag om ändring av 1 och 6 § i gymnasielagen
RSv 236/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om integritetsskydd i arbetslivet och 10 § i lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn
RSv 241/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillhandahållande av digitala tjänster och lag om ändring av lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet
RSv 235/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till utsädeslag och lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter
RSv 240/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kyrkolagen
RSv 245/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om bestämmande av förvandlingstraff för böter
RSv 239/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen om revidering av bestämmelserna om påföljdsavgifter och skatteuppbördsförfarande som tillämpas i fråga om särskilda ordningar enligt 12 a kap. i mervärdesskattelagen
RSv 237/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 19 § i lagen om tillhandahållande av tjänster och av 1 § i lagen om gränsöverskridande förbudsförfarande

 Alla riksdagens svar

 Riksdagens svar, RSv

Riksdagens svar är ett dokument där riksdagen meddelar regeringen sitt beslut om en regeringsproposition, godkännande av en internationell förpliktelse eller uppsägning av en internationell överenskommelse.
   
Riksdagens svar innefattar lagtexten i den form som den har antagits av riksdagen och riksdagens uttalanden i ärendet eller besked om att propositionen har avvisats. När det gäller en internationell förpliktelse ger svaret också besked om att en internationell förpliktelse eller en internationell överenskommelse har godkänts eller sagts upp.