Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Utskottens utlåtanden

​Senaste utskottsutlåtanden

EkUU 62/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om beaktandet av den nationella säkerheten i områdesanvändningen och i fastighetsinnehav
EkUU 61/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av avfallslagen
LaUU 31/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om militär underrättelseverksamhet och till vissa lagar som har samband med den
LaUU 32/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om civil underrättelseinhämtning
GrUU 50/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om rättegång i förvaltningsärenden och till vissa lagar som har samband med den
FvUU 41/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 37 § i lagen om försvarsmakten, 16 § i lagen om Försvarshögskolan och 10 och 26 § i lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning
FvUU 42/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om militär underrättelseverksamhet och till vissa lagar som har samband med den
LaUU 30/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett samarbetsavtal mellan Eurojust och Georgien
AjUU 9/2018 rd
Statsrådets framtidsredogörelse del 2 Lösningar i förändringen av arbete
ShUU 9/2018 rd
Regeringens årsberättelse 2017
KuUU 15/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om penninginsamlingar och till vissa lagar som har samband med den
KuUU 16/2018 rd
S tatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av "Erasmus": Unionens program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott och om upphävande av förordningen 1288/2013, förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet Kreativa Europa samt förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för Europeiska solidaritetskåren och om upphävande av [förordningen om den europeiska solidaritetskåren] och förordning (EU) nr 375/2014
FvUU 39/2018 rd
Talmanskonferensens förslag om ändring av riksdagens arbetsordning och 9 § i lagen om riksdagens tjänstemän
ReUU 13/2018 rd
Statsrådets utredning: Europeiska stabilitetsmekanismens (ESM) årsrapport för 2017 och Europeiska stabiliseringsfacilitetens (ESFS) bokslut för 2017, ledningens rapport och revisorns rapport
ReUU 12/2018 rd
Statsrådets utredning: Europeiska revisionsrättens årsrapport för budgetåret 2017
FvUU 38/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (det centraliserade ECRIS-TCN-systemet)
GrUU 44/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Jubileumsfonden för Finlands självständighet
GrUU 49/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om Domstolsverket
GrUU 48/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton och till vissa lagar som har samband med den
GrUU 47/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 7 kap. 2 § i arbetsavtalslagen och 2 a kap. 1 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
ShUU 8/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 7 kap. 2 § i arbetsavtalslagen och 2 a kap. 1 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
StoUU 11/2018 rd
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen: En starkare roll för subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna i EU:s beslutsfattande; lagstiftningens ändamålsenlighet
MiUU 37/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om främjande av användningen av biobrännolja och till lagar om ändring av lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport och 2 § i lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen
MiUU 36/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utsläppshandel
KuUU 14/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om främjande av integration
FvUU 36/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om övervakning av underrättelseverksamheten och lag om ändring av 7 § i statstjänstemannalagen
KoUU 38/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om främjande av användningen av biobrännolja och till lagar om ändring av lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport och 2 § i lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen
GrUU 42/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om transportservice och till vissa lagar som har samband med den
GrUU 40/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om indexjustering av folkpensionen och vissa andra förmåner år 2019 samt till lagar om ändring av 2 § i lagen om folkpensionsindex och 9 § i lagen om utkomststöd
FvUU 32/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 767/2008, förordning (EG) nr 810/2009, förordning (EU) 2017/2226, förordning (EU) 2016/399, förordning 2018/XX [förordning om interoperabilitet] och beslut 2004/512/EG och om upphävande av rådets beslut 2008/633/RIF (ändring av VIS-förordningen samt ändring och upphävande vissa författningar i samband med det)
FvUU 31/2018 rd
Statsrådets skrivelse om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (EUAA, Europeiska unionens asylmyndighet)
GrUU 39/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om bosättningsbaserad social trygghet i gränsöverskridande fall och till vissa lagar som har samband med den
EkUU 59/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar om inrättande av europeiska tillsynsmyndigheter och vissa andra förordningar samt till direktiv om ändring av direktiven om marknader för finansiella instrument samt om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (revidering av det europeiska systemet för finansiell tillsyn)
GrUU 37/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av reformstödsprogrammet
GrUU 38/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europarlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska investeringsstabiliseringsfunktionen och om kommissionens förslag till ett mellanstatligt avtal om överföring av bidrag till stabiliseringsstödsfonden
AjUU 8/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om bosättningsbaserad social trygghet i gränsöverskridande fall och till vissa lagar som har samband med den
ShUU 6/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt och till vissa lagar som har samband med den
ShUU 5/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om pensionsstiftelser och lagen om försäkringskassor samt vissa andra lagar
GrUU 35/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om civil underrättelseinhämtning
GrUU 36/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till tobakslag och till vissa lagar som har samband med den
LaUU 27/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om övervakning av underrättelseverksamheten och lag om ändring av 7 § i statstjänstemannalagen
ShUU 2/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
ShUU 3/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2019
FsUU 17/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och ikraftsättande av det avtal om Finlands deltagande i en utbildningsinsats i Irak under ledning av Nordatlantiska fördragsorganisationen som genom skriftväxling ska upprättas mellan Finland och Nordatlantiska fördragsorganisationen
FsUU 18/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om reservpoliser och till vissa lagar som har samband med den
KuUU 11/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om studerandehälsovård för högskolestuderande och till vissa lagar som har samband med den
FsUU 16/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om civil underrättelseinhämtning
MiUU 33/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om begränsning av odlingen av genetiskt modifierade organismer
FiUU 11/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europarlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska investeringsstabiliseringsfunktionen och om kommissionens förslag till ett mellanstatligt avtal om överföring av bidrag till stabiliseringsstödsfonden
GrUU 32/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett bostadsdatasystem och till vissa lagar som har samband med den