Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Utskottens utlåtanden

​Senaste utskottsutlåtanden

FvUU 46/2018 rd
Utredning av rätten att trots sekretessbestämmelserna till polisen anmäla uppgifter som är nödvändiga för bedömningen av ett hot mot liv eller hälsa eller för förhindrande av en hotande gärning
EkUU 68/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om offentlig service för rekrytering och kompetensutveckling, lag om finansiering av regionutveckling och tillväxttjänster och lag om privata arbetsförmedlingstjänster samt till lag om ändring av 1 och 2 § i lagen om allmänna förutsättningar för stöd som beviljas för ekonomisk verksamhet
GrUU 79/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen till lag om vägskatt för tunga lastbilar och till vissa lagar som har samband med den
ShUU 13/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om verkställigheten av landskapsreformen och om omorganisering av statens tillstånds-, styrnings- och tillsynsuppgifter
GrUU 78/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av socialtrygghets- och försäkringslagstiftningen med anledning av EU:s allmänna dataskyddsförordning
GrUU 77/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till arbetstidslag och till vissa lagar som har samband med den
GrUU 74/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster
GrUU 71/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om elektronisk behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården och till vissa lagar som har samband med den
GrUU 75/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om civil underrättelseinhämtning
GrUU 76/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om militär underrättelseverksamhet och till vissa lagar som har samband med den
GrUU 72/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om reservpoliser och till vissa lagar som har samband med den
GrUU 73/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om informationshantering inom den offentliga förvaltningen och till vissa lagar som har samband med den
GrUU 68/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om frivilligt försvar och till vissa lagar som har samband med den
GrUU 66/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fiske
KuUU 19/2018 rd
Jämställdhetsombudsmannens berättelse till riksdagen 2018
GrUU 70/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till patientförsäkringslag och till vissa lagar som har samband med den
GrUU 69/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av konkurslagen och till vissa lagar som har samband med den
GrUU 67/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av skjutvapenlagen, lagen om frivilligt försvar samt 97 a § i värnpliktslagen
GrUU 65/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om inrättande av landskap och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården samt till lämnande av underrättelse enligt artikel 12 och 13 i Europeiska stadgan om lokal självstyrelse
EkUU 67/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Keva
EkUU 66/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och vissa lagar som har samband med den
GrUU 64/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av barnskyddslagen
FiUU 15/2018 rd
Statsrådets redogörelse om beredningen av den riksomfattande trafiksystemplanen
GrUU 63/2018 rd
Lagmotion med förslag till lag om upphävande av 2 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om pension för riksdagsmän och till vissa lagar som har samband med den
FiUU 14/2018 rd
Statsrådets redogörelse om idrottspolitiken
GrUU 62/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen och till vissa lagar som har samband med den
KuUU 18/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om extra pension för idrottsutövare
ShUU 12/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ordnande av räddningsväsendet
GrUU 61/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 37 § i lagen om försvarsmakten, 16 § i lagen om Försvarshögskolan och 10 och 26 § i lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning
KoUU 46/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen till lag om vägskatt för tunga lastbilar och till vissa lagar som har samband med den
MiUU 48/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 32 och 34 § i gruvlagen
GrUU 60/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personuppgifter inom Tullen och till vissa lagar som har samband med den
ShUU 11/2018 rd
Diskrimineringsombudsmannens berättelse till riksdagen 2018
GrUU 58/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personuppgifter vid Gränsbevakningsväsendet och till vissa lagar som har samband med den
GrUU 59/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om upphävande av lagen om befrielse för Jehovas vittnen från fullgörandet av värnplikt i vissa fall och om ändring av 3 § i värnpliktslagen
FsUU 19/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av skjutvapenlagen, lagen om frivilligt försvar samt 97 a § i värnpliktslagen
ShUU 10/2018 rd
Sluta konkurrensupphandla assistans och stöd som är nödvändiga för personer med funktionsnedsättning
GrUU 57/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om beaktandet av den nationella säkerheten i områdesanvändningen och i fastighetsinnehav
LaUU 34/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till varumärkeslag och till vissa lagar som har samband med den samt om godkännande och sättande i kraft av Singaporekonventionen om varumärkesrätt
JsUU 25/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om skatt på vissa försäkringspremier
MiUU 46/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om djurvälfärd och till vissa lagar som har samband med den
MiUU 44/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om beaktandet av den nationella säkerheten i områdesanvändningen och i fastighetsinnehav
UtUU 14/2018 rd
Den nordliga dimensionen: lägesöversikt och framtidsutsikter
EkUU 65/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om handel med utsläppsrätter för luftfart
GrUU 56/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 c kap. 5 § i strafflagen
FrUU 8/2018 rd
Statsrådets redogörelse om idrottspolitiken
EkUU 64/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden, lag om ändring av lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning samt vissa lagar som har samband med dem
GrUU 54/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till museilag och lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
GrUU 55/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om förbjudande av energiutvinning ur kol och om ändring av 1 kap. 2 § i lagen om rättegång i marknadsdomstolen
LaUU 33/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om konsumentkreditavtal och vissa andra konsumentavtal