Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Utskottens betänkanden

​Senaste utskottsbetänkanden

LaUB 14/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av förundersökningslagen och till vissa lagar som har samband med den
FiUB 29/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om beskattning av näringsverksamhet, inkomstskattelagen och vissa andra lagar
MiUB 18/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 och 25 § i lagen om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning
ReUB 6/2018 rd
Hur integrationen fungerar
ShUB 29/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av tobakslagen
AjUB 11/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagar som anknyter till genomförandet av direktivet om arbete ombord på fiskefartyg
JsUB 20/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 8 § i lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag
FsUB 2/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och ikraftsättande av avtalet mellan Finland och Amerikas Förenta Stater om ömsesidig försvarsupphandling
FvUB 25/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning och till lag om ändring av 2 § i lagen om statskontoret
LaUB 13/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om Domstolsverket
EkUB 26/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utsläppshandel
FvUB 24/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kommunallagen
EkUB 27/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om placeringsfonder och till vissa lagar som har samband med den
FvUB 23/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 kap. i polislagen
FvUB 22/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser
MiUB 17/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagen om bostadsaktiebolag
KoUB 35/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Bahamas om luftfart
EkUB 25/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om slopande av minimikapitalkravet för privata aktiebolag
KoUB 36/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Jamaica om luftfart
ShUB 28/2018 rd
Barnombudsmannens berättelse till riksdagen 2018
FiUB 27/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 12 och 85 a § i mervärdesskattelagen
FiUB 26/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om inkomstdatasystemet, 28 a § i lagen om skatt på arv och gåva samt 112 a § i inkomstskattelagen
FiUB 28/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2019
GrUB 10/2018 rd
Talmanskonferensens förslag om ändring av riksdagens arbetsordning och 9 § i lagen om riksdagens tjänstemän
GrUB 9/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om övervakning av underrättelseverksamheten och lag om ändring av 7 § i statstjänstemannalagen
FvUB 21/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av statstjänstemannalagen
KuUB 14/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om kommunernas kulturverksamhet
ShUB 27/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen om förslag till lag om ändring av lagen om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål
ShUB 26/2018 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 6 § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst
JsUB 19/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk
FiUB 25/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till bilskattelagen
KoUB 32/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lotsningslagen
KoUB 33/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av fordonslagen och körkortslagen och till vissa lagar som har samband med den
KoUB 34/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation och av lagen om verksamheten i den offentliga förvaltningens säkerhetsnät
ShUB 23/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa för att utveckla utkomstskyddet för arbetslösa för företagarnas icke-ägande familjemedlemmar
ShUB 25/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 och 7 § i lagen om temporär begränsning av vissa av kommunernas och samkommunernas rättshandlingar inom social- och hälsovården och 1 och 2 § i lagen om tillämpning av vissa förpliktelser enligt lagen om en kommun- och servicestrukturreform
UtUB 12/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och ikraftsättande av överenskommelserna med Colombia och Peru om förvärvsarbete för familjemedlemmar till anställda vid diplomatiska och konsulära beskickningar eller representationer vid internationella organisationer
UtUB 13/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om konsulära tjänster
FvUB 20/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om civilpersonals deltagande i krishantering, lagen om Räddningsinstitutet samt lagen om ersättning för olycksfall och tjänstgöringsrelaterad sjukdom i krishanteringsuppdrag
EkUB 23/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Jubileumsfonden för Finlands självständighet
EkUB 24/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om pensionsstiftelser och lagen om försäkringskassor samt vissa andra lagar
AjUB 10/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 7 kap. 2 § i arbetsavtalslagen och 2 a kap. 1 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
ShUB 24/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om bosättningsbaserad social trygghet i gränsöverskridande fall och till vissa lagar som har samband med den
ShUB 22/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen
LaUB 12/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt och till vissa lagar som har samband med den
FvUB 19/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av räddningslagen och till vissa andra lagar
FiUB 24/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om beskattning av delägare i utländska bassamfund
ShUB 21/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om rehabilitering av frontveteraner
MiUB 16/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om oljeskyddsfonden
KoUB 30/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om säkerheten på passagerarfartyg

 Utskottets betänkande, UB

Utskottets betänkande är ett dokument som godkänts av ett utskott och som läggs till grund för beslut i plenum .     
Betänkande omfattar en motivering och ett förslag till beslut.