Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Statsrådets E-skrivelser

​Senaste statsrådets E-skrivelser

E 131/2018 rd
Statsrådets utredning: RIF; Förslag till förhandlingsmandat för andra tilläggsprotokollet till Budapestkonventionen och ett avtal mellan Europeiska unionen och Förenta staterna om gränsöverskridande tillgång till elektroniska bevis
E 130/2018 rd
Statsrådets utredning: Unionens strategi för Indien
E 128/2018 rd
Statsrådets utredning: Toppmöte mellan EU och Kina 9.4.2019
E 127/2018 rd
Statsrådets utredning: Utveckling av rådets arbetssätt under Finlands EU-ordförandeskap 2019; öppenhet, principer för bättre lagstiftning och utnyttjande av ny teknik i rådets arbete
E 126/2018 rd
Statsrådets utredning: Brev från inrikesministeriet till riksdagen: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordningar om villkoren för åtkomst till andra EU-informationssystem samt om ändring av förordning (EU) 2018/1862 och om ändring av förordning (EU) yyyy/xxx [Ecris-TCN] och om villkoren för åtkomst till andra EU-informationssystem för Etias syften och om ändring av förordning (EU) 2018/1240, förordning (EG) nr 767/2008, förordning (EU) 2017/2226 och förordning (EU) 2018/1861
E 124/2018 rd
Statsrådets utredning: Initiativet till en ny och omfattande global pakt för miljön (Global Pact for the Environment)
E 125/2018 rd
Statsrådets utredning: Förenade kungarikets anslutning till WTO:s avtal om offentlig upphandling
E 121/2018 rd
Statsrådets utredning: Kommissionens förslag till rådets förordning om åtgärder för genomförande och finansiering av unionens allmänna budget under 2019 i samband med Förenade kungarikets utträde ur unionen
E 120/2018 rd
Statsrådets utredning: Finlands föregripande inflytande över EU:s klimatpolitik
E 122/2018 rd
Statsrådets utredning: Kommissionens rekommendation till rådet om att inleda förhandlingar om ett avtal med Amerikas förenta stater om bedömning av överensstämmelse
E 123/2018 rd
Statsrådets utredning: Kommissionens rekommendation till rådets beslut om att inleda förhandlingar om ett avtal mellan EU och Förenta staterna om avskaffande av tullar på industrivaror
E 119/2018 rd
Statsrådets utredning: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av beredskapsåtgärder när det gäller samordning av de sociala trygghetssystemen efter Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen
E 117/2018 rd
Statsrådets utredning: Kommissionens förslag till rådets beslut om ändring av bilagorna II, VIII och IX till Baselkonventionen vid den 14:e konferensen mellan parterna i konventionen
E 118/2018 rd
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen: Samordnad plan om artificiell intelligens
E 116/2018 rd
Statsrådets utredning: Kommissionens meddelanden: ”Den inre marknaden i en värld som förändras: En unik tillgång som kräver ett nytt politiskt åtagande” och ”Harmoniserade standarder: förbättrad insyn och rättssäkerhet för en fullt fungerande inre marknad”
E 115/2018 rd
Statsrådets utredning: Att inleda omförhandlingar om ett rättsligt bindande avtal om skogar i Europa
E 114/2018 rd
Statsrådets utredning: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2017/2403 vad gäller fisketillstånd för unionsfiskefartyg i Förenade kungarikets vatten och Förenade kungarikets fiskefartygs fiskeinsatser i unionens vatten
E 113/2018 rd
Statsrådets utredning: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 508/2014 (Europeiska havs- och fiskerifonden, Förenade kungarikets utträde ur unionen)
E 111/2018 rd
Statsrådets utredning: Brådskande på grund av en snabbare behandling vid Coreper än väntat; Export av vissa produkter med dubbla användningsområden till Storbritannien; Förberedelser inför Storbritanniens eventuella utträde ur unionen utan avtal (s.k. hård brexit)
E 110/2018 rd
Statsrådets utredning: Fastställande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs sammansättning
E 112/2018 rd
Statsrådets utredning: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 539/2001 (EU) nr 1806/2018 om fastställande av förteckningen över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav, vad gäller Förenade kungarikets utträde ur unionen 2018/0390 (COD)
E 109/2018 rd
Statsrådets utredning: EU; Rumäniens EU-ordförandeskap inom social- och hälsovården 1.1–30.6.2019
E 107/2018 rd
Statsrådets utredning: Viktiga sakfrågor under Finlands EU-ordförandeskap; lägesöversikt
E 108/2018 rd
Statsrådets utredning: Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet, ändrat genom direktiv 2018/2002/EU, och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1999 om styrningen av energiunionen, på grund av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen
E 105/2018 rd
Statsrådets utredning: EU/RIF; EU:s allmänna dataskyddsförordning; beslut om en tillräcklig nivå på dataskyddet i fråga om tredje länder
E 106/2018 rd
Statsrådets utredning: Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av EU-strategin för klimatanpassning
E 104/2018 rd
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om åtgärder för att minska riskerna med hormonstörande kemikalier
E 102/2018 rd
Statsrådets utredning: EU; Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1388/2013 om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter
E 103/2018 rd
Statsrådets utredning: EU; Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1387/2013 om befrielse från Gemensamma tulltaxans autonoma tullar för vissa jordbruks- och industriprodukter
E 101/2018 rd
Statsrådets utredning: Sättande i kraft av så kallade EU25-avtal om konsolidering enligt artikel XXI i allmänna tjänstehandelsavtalet (Gats) som unionsfördrag
E 100/2018 rd
Statsrådets utredning: EU:s strategiska och långsiktiga vision för en stark, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi
E 99/2018 rd
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om uppdateringen av EU:s bioekonomistrategi
E 98/2018 rd
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Europeiska rådet, rådet och Europeiska investeringsbanken: På väg mot en effektivare finansiell struktur för investeringar utanför Europeiska unionen
E 97/2018 rd
Statsrådets utredning: Meddelande om en ny allians mellan Afrika och Europa för hållbara investeringar och arbetstillfällen: Nästa steg i vårt partnerskap för investeringar och arbetstillfällen
E 95/2018 rd
Statsrådets utredning: EU:s strategi för förbindelserna mellan Europa och Asien
E 91/2018 rd
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen: En starkare roll för subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna i EU:s beslutsfattande; lagstiftningens ändamålsenlighet
E 92/2018 rd
Statsrådets utredning: Kommissionens arbetsprogram för 2019
E 93/2018 rd
Statsrådets utredning: Finlands EU-ordförandeskap 2019; rådets 18-månadersprogram 1.1.2019–30.6.2020
E 94/2018 rd
Statsrådets utredning: Europeiska revisionsrättens årsrapport för budgetåret 2017
E 96/2018 rd
Statsrådets utredning: Likviditetsfinansiering för resolution av banker samt offentliga garantier som eventuellt hänför sig till den
E 90/2018 rd
Statsrådets utredning: Förslag till kommissionens genomförandeordning om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1998 då det gäller att förtydliga, förenhetliga, förenkla och förstärka vissa särskilda åtgärder för luftfartsskydd
E 89/2018 rd
Statsrådets utredning: Förslag till rådets beslut om EU:s ståndpunkt i det sjunde partsmötet för avtalet om bevarande av afro-eurasiska flyttande vattenfåglar i Durban, Sydafrika 4–8.12.2018 – ändring av en bilaga till avtalet
E 88/2018 rd
Statsrådets utredning: Förlängning av giltigheten av kommissionens förordning om stöd av mindre betydelse till företag som tillhandahåller tjänster av allmänt ekonomiskt intresse
E 87/2018 rd
Statsrådets utredning: Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 516/2014 vad gäller förnyade åtaganden för de återstående belopp som anslagits till stöd för genomförandet av rådets beslut (EU) 2015/1523 och (EU) 2015/1601 eller omfördelning av dessa till andra åtgärder inom ramen för de nationella programmen
E 86/2018 rd
Statsrådets utredning: Förslag till ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller en justering av den årliga förfinansieringen för åren 2021–2023 (Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden)
E 84/2018 rd
Statsrådets utredning: EU; Fria och rättvisa val
E 85/2018 rd
Statsrådets utredning: Resultattavla för rättskipningen i EU 2018
E 82/2018 rd
Statsrådets utredning: EU:s tilläggsbudgetproposition nr 6 för 2018
E 83/2018 rd
Statsrådets utredning: E-skrivelse till riksdagen om ett meddelande från kommissionen samt om ett initiativ för att utsträcka Europeiska åklagarmyndighetens (EPPO:s) befogenheter
E 79/2018 rd
Statsrådets utredning: RIF; Meddelande från kommissionen: Bättre lagliga migrationsvägar till Europa: en nödvändig del av en balanserad och övergripande migrationsstrategi

 Alla statsrådets E-skrivelser

 Statsrådets E-skrivelse, E

E-skrivelse är en utredning som ett ministerium lämnar till stora utskottet eller utrikesutskottet för kännedom eller yttrande i en fråga som är under beredning (E-ärende) eller annars aktuell i Europeiska unionen.

Statsrådet är skyldigt att lämna en utredning om ett utskott begär det. Det kan också på eget initiativ lämna en utredning.