Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Statsrådets E-skrivelser

​Senaste statsrådets E-skrivelser

E 110/2018 rd
Statsrådets utredning: Fastställande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs sammansättning
E 109/2018 rd
Statsrådets utredning: EU; Rumäniens EU-ordförandeskap inom social- och hälsovården 1.1–30.6.2019
E 107/2018 rd
Statsrådets utredning: Viktiga sakfrågor under Finlands EU-ordförandeskap; lägesöversikt
E 108/2018 rd
Statsrådets utredning: Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet, ändrat genom direktiv 2018/2002/EU, och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1999 om styrningen av energiunionen, på grund av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen
E 105/2018 rd
Statsrådets utredning: EU/RIF; EU:s allmänna dataskyddsförordning; beslut om en tillräcklig nivå på dataskyddet i fråga om tredje länder
E 106/2018 rd
Statsrådets utredning: Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av EU-strategin för klimatanpassning
E 104/2018 rd
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om åtgärder för att minska riskerna med hormonstörande kemikalier
E 102/2018 rd
Statsrådets utredning: EU; Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1388/2013 om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter
E 103/2018 rd
Statsrådets utredning: EU; Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1387/2013 om befrielse från Gemensamma tulltaxans autonoma tullar för vissa jordbruks- och industriprodukter
E 101/2018 rd
Statsrådets utredning: Sättande i kraft av så kallade EU25-avtal om konsolidering enligt artikel XXI i allmänna tjänstehandelsavtalet (Gats) som unionsfördrag
E 100/2018 rd
Statsrådets utredning: EU:s strategiska och långsiktiga vision för en stark, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi
E 99/2018 rd
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om uppdateringen av EU:s bioekonomistrategi
E 98/2018 rd
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Europeiska rådet, rådet och Europeiska investeringsbanken: På väg mot en effektivare finansiell struktur för investeringar utanför Europeiska unionen
E 97/2018 rd
Statsrådets utredning: Meddelande om en ny allians mellan Afrika och Europa för hållbara investeringar och arbetstillfällen: Nästa steg i vårt partnerskap för investeringar och arbetstillfällen
E 95/2018 rd
Statsrådets utredning: EU:s strategi för förbindelserna mellan Europa och Asien
E 91/2018 rd
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen: En starkare roll för subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna i EU:s beslutsfattande; lagstiftningens ändamålsenlighet
E 92/2018 rd
Statsrådets utredning: Kommissionens arbetsprogram för 2019
E 93/2018 rd
Statsrådets utredning: Finlands EU-ordförandeskap 2019; rådets 18-månadersprogram 1.1.2019–30.6.2020
E 94/2018 rd
Statsrådets utredning: Europeiska revisionsrättens årsrapport för budgetåret 2017
E 96/2018 rd
Statsrådets utredning: Likviditetsfinansiering för resolution av banker samt offentliga garantier som eventuellt hänför sig till den
E 90/2018 rd
Statsrådets utredning: Förslag till kommissionens genomförandeordning om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1998 då det gäller att förtydliga, förenhetliga, förenkla och förstärka vissa särskilda åtgärder för luftfartsskydd
E 89/2018 rd
Statsrådets utredning: Förslag till rådets beslut om EU:s ståndpunkt i det sjunde partsmötet för avtalet om bevarande av afro-eurasiska flyttande vattenfåglar i Durban, Sydafrika 4–8.12.2018 – ändring av en bilaga till avtalet
E 88/2018 rd
Statsrådets utredning: Förlängning av giltigheten av kommissionens förordning om stöd av mindre betydelse till företag som tillhandahåller tjänster av allmänt ekonomiskt intresse
E 87/2018 rd
Statsrådets utredning: Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 516/2014 vad gäller förnyade åtaganden för de återstående belopp som anslagits till stöd för genomförandet av rådets beslut (EU) 2015/1523 och (EU) 2015/1601 eller omfördelning av dessa till andra åtgärder inom ramen för de nationella programmen
E 86/2018 rd
Statsrådets utredning: Förslag till ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller en justering av den årliga förfinansieringen för åren 2021–2023 (Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden)
E 84/2018 rd
Statsrådets utredning: EU; Fria och rättvisa val
E 85/2018 rd
Statsrådets utredning: Resultattavla för rättskipningen i EU 2018
E 82/2018 rd
Statsrådets utredning: EU:s tilläggsbudgetproposition nr 6 för 2018
E 83/2018 rd
Statsrådets utredning: E-skrivelse till riksdagen om ett meddelande från kommissionen samt om ett initiativ för att utsträcka Europeiska åklagarmyndighetens (EPPO:s) befogenheter
E 79/2018 rd
Statsrådets utredning: RIF; Meddelande från kommissionen: Bättre lagliga migrationsvägar till Europa: en nödvändig del av en balanserad och övergripande migrationsstrategi
E 80/2018 rd
Statsrådets utredning: Rättsstatsprincipen i Polen: Europaparlamentets förslag till rådets beslut
E 81/2018 rd
Statsrådets utredning: EU; Utbildning; Förslag till rådets rekommendation om förskoleverksamhet och barnomsorg av hög kvalitet
E 78/2018 rd
Statsrådets utredning: Förslag till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av fördraget om upprättande av en transportgemenskap (fördraget om en transportgemenskap med länderna på västra Balkan)
E 77/2018 rd
Statsrådets utredning: Kommissionens mandatförslag avseende förhandlingar om en omorganisering av förvaltningen av kvoten för import av nötkött av hög kvalitet
E 76/2018 rd
Statsrådets utredning: Utveckling av handelsförbindelserna mellan Europeiska unionen och Förenta staterna
E 75/2018 rd
Statsrådets utredning: Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till en finansieringsmekanism för EU:s yttre förbindelser för finansieringsperioden 2021–2027
E 74/2018 rd
Statsrådets utredning: Förslag till rådets förordning om fastställande för 2019 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön
E 71/2018 rd
Statsrådets utredning: Europeiska stabilitetsmekanismens (ESM) årsrapport för 2017 och Europeiska stabiliseringsfacilitetens (ESFS) bokslut för 2017, ledningens rapport och revisorns rapport
E 70/2018 rd
Statsrådets utredning: Toppmötet mellan EU och Kina 2018
E 69/2018 rd
Statsrådets utredning: Kommissionens tillkännagivande – Preliminär förteckning över koldioxidläckagesektorer 2021–2030
E 62/2018 rd
Statsrådets utredning: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) vad gäller samarbete med Europeiska åklagarmyndigheten och effektiviteten i Olafs utredningar
E 63/2018 rd
Statsrådets utredning: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av EU-programmet för bedrägeribekämpning för perioden 2021-2027
E 64/2018 rd
Statsrådets utredning: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för utbyte, stöd och utbildning för att skydda euron mot förfalskning under perioden 2021–2027 (Perikles IV-programmet) samt om utvidgning av förordningens tillämpningsområde till att även omfatta icke deltagande medlemsstater
E 66/2018 rd
Statsrådets utredning: Den kommande fleråriga budgetramen; Europeiska försvarsfonden
E 60/2018 rd
Statsrådets utredning: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fiscalisprogrammet för samarbete på beskattningsområdet
E 61/2018 rd
Statsrådets utredning: EU; Budgetramperiod 2021-2027; Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett tullprogram för samarbete i tullfrågor
E 59/2018 rd
Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 862/2007 om gemenskapsstatistik över migration och internationellt skydd
E 53/2018 rd
Statsrådets utredning: EU; Utbildning, Förslag till rådets rekommendation om att främja automatiskt ömsesidigt erkännande av examensbevis för högre utbildning och gymnasieutbildning samt resultat av studieperioder utomlands
E 54/2018 rd
Statsrådets utredning: EU; Utbildning; Förslag till rådets rekommendation om en övergripande strategi för språkundervisning och språkinlärning
E 55/2018 rd
Statsrådets utredning: EU; Utbildning; Ett starkare Europa byggs upp: ungdoms-, utbildnings- och kulturpolitikens roll

 Alla statsrådets E-skrivelser

 Statsrådets E-skrivelse, E

E-skrivelse är en utredning som ett ministerium lämnar till stora utskottet eller utrikesutskottet för kännedom eller yttrande i en fråga som är under beredning (E-ärende) eller annars aktuell i Europeiska unionen.

Statsrådet är skyldigt att lämna en utredning om ett utskott begär det. Det kan också på eget initiativ lämna en utredning.