Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Regeringens propositioner

​Senaste regeringspropositioner

RP 17/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av det strategiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Japan, å andra sidan
RP 18/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen och till vissa lagar som har samband med den
RP 16/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 8 § i lagen om understöd för förbättring av bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov
RP 10/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen om ändring av lagar som gäller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas ansvarsområde
RP 11/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till växtskyddslag och lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter
RP 12/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Chile om luftfart
RP 13/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Kenya om luftfart
RP 15/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av folkpensionslagen
RP 14/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Mexiko om luftfart
RP 9/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 70 och 76 § i lagen om småbarnspedagogik
RP 8/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 20 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter samt 29 § i lagen om överlåtelseskatt
RP 7/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av mervärdesskattelagen och lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen
RP 6/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av postlagen
RP 5/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2019
RP 4/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av skjutvapenlagen
RP 3/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd
RP 1/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i en lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och i vissa andra lagar om ändring av lagar som gäller beskattningen
RP 2/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 kap. 7 § och 14 kap. 1 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
RP 323/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen om en tilläggsbudget för 2019
RP 324/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av tilläggsbudgetpropositionen för 2019 (RP 323/2018 rd)
RP 322/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar som innebär höjda nivåer på veteranförmånerna
RP 321/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om rätt för medborgare i Förenade kungariket som har registrerat sin vistelse i Finland samt för deras familjemedlemmar att vistas i Finland till utgången av 2020
RP 320/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av självstyrelselagen för Åland
RP 319/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 10 a § i inkomstskattelagen för gårdsbruk
RP 318/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 304 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation
RP 317/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om skatt på vissa försäkringspremier
RP 316/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om statsborgen för likviditetslån till gårdsbruksenheter
RP 315/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om extra pension för idrottsutövare
RP 314/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen till lag om vägskatt för tunga lastbilar och till vissa lagar som har samband med den
RP 302/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 § i lagen om sammankomster
RP 303/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 85 a § i mervärdesskattelagen
RP 305/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av värdepappersmarknadslagen och aktiebolagslagen samt vissa lagar i samband med dem
RP 304/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen och 3 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst
RP 306/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 9 § i inkomstskattelagen
RP 307/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster
RP 308/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om förfarande för att lösa internationella skattetvister, om upphävande av 89 § 3—5 mom. i lagen om beskattningsförfarande och om ändring av 22 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst
RP 309/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fiske
RP 310/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om kundavgifter för social- och hälsotjänster
RP 311/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen
RP 312/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen
RP 313/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag och till vissa lagar som har samband med den
RP 270/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av det omfattande och fördjupade partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan
RP 271/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 a kap. 2 § i strafflagen
RP 272/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av medborgarskapslagen och till vissa lagar som har samband med den
RP 273/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen
RP 274/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och ikraftsättande av avtalet mellan Finland och Amerikas Förenta Stater om ömsesidig försvarsupphandling
RP 275/2018 rd
Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om inkomstbeskattning av aktiesparkonton och lagstiftning om revidering av inkomstbeskattningen av vissa försäkringsprodukter
RP 276/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till bilskattelagen
RP 277/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om investeringstjänster och lagen om handel med finansiella instrument samt till vissa lagar som har samband med dem
RP 278/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Keva

 Alla regeringspropositioner

 Regeringens proposition, RP

Regeringens proposition är ett förslag som regeringen lämnar till riksdagen.
   
En proposition kan gälla lagar, statsbudgeten eller en tilläggsbudget, riksdagens samtycke till statlig upplåning, beviljande av statsborgen, godkännande av fördrag eller komplettering av tidigare propositioner.