Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Regeringens propositioner

​Senaste regeringspropositioner

RP 74/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalen om ändringar och nödvändiga kompenserande anpassningar som i enlighet med artikel XXI i GATS-avtalet har ingåtts med Argentina, Australien, Brasilien, Ecuador, Filippinerna, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Kina, Colombia, Republiken Korea, Kuba, Schweiz, det separata tullområdet Taiwan, Penghu, Kinmen och Matsu, Nya Zeeland och Förenta staterna med anledning av Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Österrikes, Republiken Polens, Republiken Sloveniens, Republiken Slovakiens, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska unionen
RP 75/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om ändringssökande i vissa lagar som gäller polisens förvaltningsområde
RP 76/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och till vissa andra lagar som har samband med den
RP 77/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av statistiklagen
RP 78/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om inkomstdatasystemet, 15 § i lagen om beskattningsförfarande och 64 § i inkomstskattelagen
RP 79/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 och 8 § i lagen om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning, 8 a § i lagen om statens specialfinansieringsbolag och 10 § i lagen om statliga exportgarantier
RP 80/2019 rd
Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om slopande av de skyldigheter och de nedsättningar av förmåner som ingår i aktiveringsmodellen
RP 81/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om överföring av vissa uppgifter som gäller hälsoteknik från Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet
RP 83/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 kap. 1 § och 6 kap. 9 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
RP 82/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 och 2 § i lagen om arbetarskyddsfonden
RP 29/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
RP 71/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av barnskyddslagen och ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av barnskyddslagen
RP 72/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av vissa bestämmelser om ändringssökande inom miljöministeriets förvaltningsområde
RP 73/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om ändring av vissa bestämmelser om offentliga kungörelser inom miljöministeriets förvaltningsområde
RP 67/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen om en fjärde tilläggsbudget för 2019
RP 66/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på flytande bränslen och av 5 § i punktskattelagen
RP 68/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om beskattning av vissa gränsöverskridande hybridarrangemang
RP 69/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang i fråga om beskattning
RP 70/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av foderlagen
RP 57/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om medborgarinitiativ
RP 58/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av vissa bestämmelser om ändringssökande i lagstiftningen inom Gränsbevakningsväsendets förvaltningsområde
RP 59/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av räddningslagen och till vissa andra lagar
RP 64/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av arbetspensionslagstiftningen och sjukförsäkringslagen
RP 63/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Jubileumsfonden för Finlands självständighet
RP 62/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i vissa lagar som gäller inkomstdatasystemet samt lagen om beskattningsförfarande och lagen om beskattningsförfarande beträffande skatter som betalas på eget initiativ
RP 65/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet mellan de nordiska länderna om ändring av överenskommelsen om gemensam nordisk arbetsmarknad för viss hälso- och sjukvårdspersonal och veterinärer samt med förslag till lagar om ändring av 3 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och 4 § i lagen om utövning av veterinäryrket
RP 61/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 142 och 144 § i kommunallagen och lagen om överföring av små fristående områden från en kommun till en annan
RP 60/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om produktion och rapportering av ekonomiska uppgifter om kommuner
RP 54/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om vissa befogenheter för konsumentskyddsmyndigheterna samt till lagar om ändring av lagen om Konkurrens- och konsumentverket och vissa andra lagar
RP 56/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som med avseende på införselkontroll kompletterar Europeiska unionens förordning om offentlig kontroll
RP 55/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av hänvisningarna i vissa speciallagar inom finansministeriets förvaltningsområde till hänvisningar till lagen om rättegång i förvaltningsärenden
RP 53/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Förenta nationerna om ett Finlandskontor för Förenta nationernas kontor för projekttjänster
RP 28/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2019
RP 49/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 § i lagen om utövning av veterinäryrket
RP 51/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt
RP 48/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om status som juridisk person och om partiell skattebefrielse i Finland för europeisk forskningsinfrastruktur för biologisk och medicinsk avbildning
RP 45/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Finlands deltagande i verksamheten för Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust) och till vissa lagar som har samband med den
RP 50/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av 2010 års protokoll till 1996 års internationella konvention om ansvar och ersättning för skada i samband med sjötransport av farliga och skadliga ämnen samt till vissa lagar i anslutning till det
RP 52/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 och 11 § i lagen om fartygspersonalens arbets- och boendemiljö samt mathållningen ombord på fartyg
RP 47/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Hansel Ab, 60 § i lagen om offentlig upphandling och koncession samt 64 § i lagen om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster
RP 46/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 28 och 29 § i lagen om Räddningsinstitutet
RP 38/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av hälso- och sjukvårdslagen och 2 § i lagen om statsandel för kommunal basservice
RP 31/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice
RP 32/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster och till vissa lagar som har samband med den
RP 39/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 11 kap. 10 § i sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar
RP 40/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen
RP 41/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och 14 kap. 1 a § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
RP 33/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd
RP 34/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om småbarnspedagogik och lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn
RP 42/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 148 § i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar

 Alla regeringspropositioner

 Regeringens proposition, RP

Regeringens proposition är ett förslag som regeringen lämnar till riksdagen.
   
En proposition kan gälla lagar, statsbudgeten eller en tilläggsbudget, riksdagens samtycke till statlig upplåning, beviljande av statsborgen, godkännande av fördrag eller komplettering av tidigare propositioner.