​​​​​​​​​​​​

Riksdagen och EU

Jämfört med parlamenten i många andra EU-medlemsstater har Finlands riksdag en stark roll i EU:s beslutsprocess. Det är riksdagen som beslutar Finlands ståndpunkt i de frågor som beslutas av EU men som ingår i riksdagens behörighet.

 Senaste E-utredningar (på finska)

Riksdagsärende
E 136/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi määräaikojen muuttamiseksi kestävien toimenpiteiden asettamisesta rautatiemarkkinoille Covid-19-tartuntatautitilanteessa annetussa asetuksessa 1429/2020

Riksdagsärende
E 135/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle rautateiden rajat ylittävän pitkän matkan henkilöliikenteen kehittämisestä

Riksdagsärende
E 134/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisesta avusta Moldovan tasavallalle

 Senaste U-skrivelser (på finska)

Riksdagsärende
U 75/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston päätökseksi (Maatalous-, rakennus- ja kaivoskalustoon kohdistuvia vakuusoikeuksia koskevan pöytäkirjan allekirjoittaminen Euroopan unionin puolesta)

Riksdagsärende
U 76/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission tiedonannosta (Osallistavampi ja suojelevampi Eurooppa: EU-rikosten luettelon laajentaminen kattamaan vihapuheen ja viharikokset) ja sen liitteenä olevasta luonnoksesta neuvoston päätökseksi

Riksdagsärende
U 77/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen toisen lisäpöytäkirjan allekirjoittamista ja ratifioimista koskeviksi neuvoston päätöksiksi

 Senaste subsidiaritetsärenden

Riksdagsärende
SÄ 80/2021 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om makroekonomiskt stöd till Republiken Moldavien

Riksdagsärende
SÄ 79/2021 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 536/2014 vad gäller undantag från vissa skyldigheter avseende prövningsläkemedel som tillhandahålls i Förenade kungariket med avseende på Nordirland samt i Cypern, Irland och Malta

Riksdagsärende
SÄ 81/2021 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av rådets beslut 2005/671/RIF för att anpassa det till unionens regler om skydd av personuppgifter