​​​​​​​​​​​​

Riksdagen och EU

Jämfört med parlamenten i många andra EU-medlemsstater har Finlands riksdag en stark roll i EU:s beslutsprocess. Det är riksdagen som beslutar Finlands ståndpunkt i de frågor som beslutas av EU men som ingår i riksdagens behörighet.

 Senaste E-utredningar (på finska)

Riksdagsärende
E 78/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle: Arvio Yhdistyneen kuningaskunnan hakemuksesta liittyä Luganon yleissopimukseen

Riksdagsärende
E 79/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: OSA; ihmiskaupan torjuntaa koskeva EU:n strategia vuosille 2021-2025

Riksdagsärende
E 77/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Kansallisia elpymis- ja palautumissuunnitelmia koskevien täytäntöönpanopäätösten hyväksyntä neuvostossa

 Senaste U-skrivelser (på finska)

Riksdagsärende
U 29/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivien (EU) 2013/34, 2004/109 ja 2006/43 sekä asetuksen (EU) 537/2014 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse yritysten kestävyysraportoinnista (KOM(2021) 189 lopullinen)

Riksdagsärende
U 30/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi koneista (koneasetus)

Riksdagsärende
U 26/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EU) N:o 1388/2013 muuttamisesta (unionin autonomiset tariffikiintiöt; maatalous- ja teollisuustuotteet)

 Senaste subsidiaritetsärenden

Riksdagsärende
SÄ 23/2021 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om utländska subventioner som snedvrider den inre marknaden

Riksdagsärende
SÄ 22/2021 rd

Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europas världsforum för harmonisering av fordonsföreskrifter vad gäller förslagen till ändringar av FN-föreskrifterna nr 13, 13-H, 24, 30, 41, 49, 134, 79, 83, 95, 101, 124, 129, 137, och 157 samt förslagen till ändringar av de globala tekniska föreskrifterna nr 4 och 9

Riksdagsärende
SÄ 21/2021 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) 2016/1628 vad gäller övergångsbestämmelser för vissa maskiner utrustade med motorer i effektintervallen mellan 56 kW och 130 kW och över 300 kW i syfte att hantera konsekvenserna av covid-19-krisen