​​​​​​​​​​​​

Riksdagen och EU

Jämfört med parlamenten i många andra EU-medlemsstater har Finlands riksdag en stark roll i EU:s beslutsprocess. Det är riksdagen som beslutar Finlands ståndpunkt i de frågor som beslutas av EU men som ingår i riksdagens behörighet.

 Senaste EU pressmeddelanden

 

 

Stora utskottet slog fast riksdagens ståndpunkt om förpackningsförordningenhttps://www.riksdagen.fi/SV/tiedotteet/Sidor/stora-utskottet-slog-fast-riksdagens-standpunkt-om-forpackingsforordningen.aspxStora utskottet slog fast riksdagens ståndpunkt om förpackningsförordningen01-03-2023 14:05:00
Ledamöter deltar i konferensen Parliamentary Week i Brysselhttps://www.riksdagen.fi/SV/tiedotteet/Sidor/ledamoter-deltar-i-konferensen-parliamentary-week-i-bryssel.aspxLedamöter deltar i konferensen Parliamentary Week i Bryssel28-02-2023 11:55:00
Stora utskottet behandlade direktivförslaget om kringgående av EU-sanktionerhttps://www.riksdagen.fi/SV/tiedotteet/Sidor/stora-utskottet-behandlade-direktivforslaget-om-kringgaende-av-eusanktioner.aspxStora utskottet behandlade direktivförslaget om kringgående av EU-sanktioner22-02-2023 15:25:00

 Senaste E-utredningar (på finska)

Riksdagsärende
E 179/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission Tiedonanto Asbestista Eroon

Riksdagsärende
E 180/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU:n strateginen autonomia

Riksdagsärende
E 178/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Ennakkovaikuttaminen EU:n tulevaan monivuotisen rahoituskehyksen väliarviointiin

 Senaste U-skrivelser (på finska)

Riksdagsärende
U 127/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan lääkevirastolle suoritettavista maksuista ja palkkioista, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/745 muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 297/95 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 658/2014 kumoamisesta

Riksdagsärende
U 126/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ilmanlaadusta ja sen parantamisesta (uudelleenlaadittu ilmanlaatudirektiivi)

Riksdagsärende
U 125/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Venäjän miehitetyillä alueilla myönnettyjen matkustusasiakirjojen tunnustamattomuudesta (COM(2022) 662 final)

 Senaste subsidiaritetsärenden

Riksdagsärende
SÄ 127/2022 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv (EU) 2015/413 om underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott

Riksdagsärende
SÄ 126/2022 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om särskilda regler om införsel till Nordirland från andra delar av Förenade kungariket av vissa sändningar av detaljhandelsvaror, växter för plantering, utsädespotatis, maskiner och vissa fordon som har använts för jordbruks- eller skogsbruksändamål samt om förflyttning utan kommersiellt syfte av vissa sällskapsdjur till Nordirland

Riksdagsärende
SÄ 125/2022 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om särskilda regler för humanläkemedel som är avsedda att släppas ut på marknaden i Nordirland