​​​​​​​​​​​​

Riksdagen och EU

Jämfört med parlamenten i många andra EU-medlemsstater har Finlands riksdag en stark roll i EU:s beslutsprocess. Det är riksdagen som beslutar Finlands ståndpunkt i de frågor som beslutas av EU men som ingår i riksdagens behörighet.

 Senaste E-utredningar (på finska)

Riksdagsärende
E 85/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU:n uusiutuvan energian direktiivin nojalla annettavat komission delegoidut säädökset, joilla asetetaan säännöt muuta kuin biologista alkuperää olevien uusiutuvien nestemäisten ja kaasumaisten liikenteen polttoaineiden tuottamiseen uusiutuvista energialähteistä peräisin olevalla sähköllä sekä tiettyjen polttoaineiden kasvihuonekaasupäästöjen vähennysten arviointimenetelmä

Riksdagsärende
E 84/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU: Mandaatti komissiolle aloittaa neuvottelut Uuden-Seelannin ja Kanadan kanssa niiden liittymisestä Horisontti Eurooppa -ohjelmaan liitännäisjäseninä

Riksdagsärende
E 82/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: komission 17.6.2022 lausunto Moldovan EU-jäsenyyshakemuksesta

 Senaste U-skrivelser (på finska)

Riksdagsärende
U 52/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle EU:n ja Uuden-Seelannin välisistä vapaakauppaneuvotteluista

Riksdagsärende
U 48/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyjen Euroopan parlamentin asetusten, neuvoston asetusten sekä Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta viisumimenettelyn digitalisoimiseksi

Riksdagsärende
U 49/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä muuttamiseksi (varainhoitoasetuksen 48, 99, 107 ja 108 artiklojen muuttaminen)

 Senaste subsidiaritetsärenden

Riksdagsärende
SÄ 58/2022 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om restaurering av natur

Riksdagsärende
SÄ 59/2022 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om hållbar användning av växtskyddsmedel och om ändring av förordning (EU) 2021/2115

Riksdagsärende
SÄ 60/2022 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om särskilda och tillfälliga åtgärder, med anledning av Rysslands invasion av Ukraina, med avseende på förarhandlingar som utfärdats av Ukraina i enlighet med landets lagstiftning