​​​​​​​​

Riksdagens EU-kontor i Bryssel

Riksdagen har ett kontor i Bryssel med uppgift att stå till riksdagens tjänst i EU-frågor. Det består av en sakkunnig som organisatoriskt hör till riksdagens EU-sekretariat.

Brysselkontoret stöder riksdagens arbete

Det är viktigt att riksdagen får information om EU:s lagstiftningsinitiativ på ett så tidigt stadium som möjligt. Detta underlättar riksdagens tidsplanering. Förutom kommissionens initiativ är verksamheten i Europaparlamentet ett prioriterat område för riksdagens sakkunnige i Bryssel.

Riksdagens Brysselkontor informerar om aktuella EU-frågor på Twitter. Till den sakkunniges uppgifter hör också att skicka aktuell information och dokument till riksdagen. En viktig del av detta arbete består av rapporter och översikter för riksdagsledamöterna och tjänstemännen. Rapporterna ger bakgrunden och motiveringen i enskilda sakfrågor.

Till den sakkunniges uppgifter hör dessutom att hjälpa till med och i viss mån ansvara för riksdagsledamöternas tjänsteresor till Bryssel. Den sakkunnige bistår ledamöterna i deras tjänsteuppdrag i anslutning till resorna och är sekreterare för delegationer från riksdagen när det behövs.

Under de senaste åren har de nationella parlamentens närvaro i Bryssel väsentligt förstärkts. Parlamenten har hittat nya samarbetsformer med Europaparlamentet genom att bl.a. ordna gemensamma träffar om aktuella frågor. En av EU-kontorets viktigaste uppgifter är att delta i förberedelserna inför dessa träffar.

Brysselkontoret är dessutom en viktig länk i informationsutbytet mellan de europeiska parlamenten.

Samarbete med Europaparlamentarikerna

Kontoret i Bryssel upprätthåller nära kontakter med de finländska ledamöterna i Europaparlamentet. Även de får den sakkunniges översikter plus annat material. Ledamöterna i stora utskottet brukar träffa de finländska Europaparlamentarikerna halvårsvis i samband med seminarier om aktuella frågor. EU-kontoret deltar aktivt i arbetet med dessa seminarier.