EU i plenum

När EU fattat ett beslut i en fråga kommer det till riksdagens plenum för behandling, om frågan är sådan att riksdagen måste godkänna beslutet eller vidta lagstiftningsåtgärder. EU-rättsakter, särskilt direktiv, kräver ofta att Finlands lagstiftning ändras. Beslut om sådana ändringar fattas av riksdagen precis som i andra lagstiftningsfrågor. För internationella avtal, inklusive ändringar i EU-fördragen, krävs det beslut i plenum.
 
Riksdagens talmanskonferens kan besluta att riksdagen ska debattera en aktuell EU-fråga. Dessutom kan regeringen lägga fram ett meddelande eller en redogörelse i en EU-fråga för riksdagens plenum.

Plenum godkänner subsidiaritetsyttranden

Syftet med EU:s subsidiaritetsprincip (närhetsprincip) är att se till att beslutet fattas så nära medborgarna som möjligt. Enligt EU:s Lissabonfördrag får parlamenten i medlemsstaterna avge s.k. subsidiaritetsyttranden till EU-institutionerna. De får avge sådana yttranden om lagstiftning som EU föreslår gäller en fråga där beslutet borde fattas nationellt, regionalt eller lokalt och inte övernationellt på EU-nivå.

I vår riksdag är det stora utskottet som tar upp frågan om subsidiaritet, i allmänhet på begäran av något fackutskott. Om riksdagen vill avge ett subsidiaritetsyttrande måste det godkännas i plenum utifrån stora utskottets betänkande.