Medborgarinitiativ

Den 1 mars 2012 trädde en ändring av grundlagen i kraft som innebär att medborgarinitiativ kan lämnas till riksdagen. Minst 50 000 röstberättigade finska medborgare har rätt att lägga fram initiativ för riksdagen om att en lag ska stiftas. Underskrifterna måste samlas in inom sex månader.

Alla medborgarinitiativ som lämnats till riksdagen​

Ett lagförslag eller ett förslag om att lagberedning ska inledas

Ett medborgarinitiativ kan innehålla ett lagförslag eller ett förslag om att lagberedning ska inledas. Det kan också innehålla ett förslag om att ändra eller upphäva en gällande lag. Om initiativet innehåller ett lagförslag måste det också innehålla själva författningstexten. Ett initiativ får inte innehålla olika slags ärenden och det måste alltid motiveras.

Stödförklaringar ska samlas in inom sex månader

Underskrifterna, som kallas stödförklaringar, ska samlas in inom sex månader. De kan samlas in på papper eller elektroniskt på nätet. När insamlingen har avslutats lämnar den ansvariga för initiativet över stödförklaringarna till Befolkningsregistercentralen (inom ett år), som kontrollerar stödförklaringarna och fatställer antalet.

​Överlämnande av medborgarinitiativet till riksdagen 

När Befolkningsregistercentralen har kontrollerat stödförklaringarna och antalet godkända stödförklaringar är minst 50 000 kan den ansvariga för initiativet lämna in det för behandling av riksdagen. Medborgarinitiativet förfaller om det inte har lämnats till riksdagen senast ett år från det att Befolkningsregistercentralen har meddelat sitt beslut.

Den ansvariga för initiativet överlämnar medborgarinitiativet personligen till riksdagens centralkansli. Ytterligare information fås från riksdagens centralkansli, 09 432 2014.

Till riksdagen överlämnas medborgarinitiativet, som till sitt innehåll är identiskt med det initiativet som var föremål för insamlingen av understödsförklaringar, och Befolkningsregistercentralens beslut. För riksdagsbehandlingen översätts medborgarinitiativet till svenska eller finska.

Efter att medborgarinitiativet överlämnats till riksdagen kan den ansvariga för initiativet ordna en  presskonferens i riksdagen. Utrymme för detta ändamål kan reserveras via riksdagsinformationen: ​​kommunikation(at)riksdagen.fi.

Hur medborgarinitiativ behandlas i riksdagen

Riksdagen är skyldig att ta upp ett medborgarinitiativ till behandling, men det står riksdagen fritt att godkänna, låta bli att godkänna eller göra ändringar i initiativet.

Behandlingen i riksdagen börjar med en remissdebatt i plenum. Debatten avslutas med att riksdagen beslutar vilket utskott ärendet ska remitteras till. När utskottet behandlar medborgarinitiativet ska den ansvariga för initiativet ges tillfälle att bli hörda. Utskottet kan också höra företrädare för det ansvariga ministeriet och andra sakkunniga.

Utskottet kan fortsätta behandla frågan och utarbeta ett betänkande som senare behandlas av riksdagen i plenum. Men utskottet kan också komma fram till att medborgarinitiativet inte får stöd och att det därför inte fortsätter behandla initiativet. Det betyder inte att frågan förfaller eller att riksdagen har beslutat avslå initiativet. I stället får det vänta på eventuella senare åtgärder, till exempel en regeringsproposition. Utskottet kan ta upp initiativet till behandling senare. Ett medborgarinitiativ som inte har behandlats förfaller när valperioden tar slut.

Ett medborgarinitiativ som innehåller ett lagförslag tas upp till två behandlingar i plenum och ett medborgarinitiativ som innehåller ett åtgärdsförslag till en enda behandling. Av de beslut som fattas i plenum utarbetas riksdagens svar eller skrivelse, som även skickas till den ansvariga för initiativet.