​Tillgång till sakkunnigyttranden

Utskottens sakkunnigyttranden hör till de mest efterfrågade dokumenten i riksdagens arkiv. Sedan 2015 har de publicerats på riksdagens webbplats.

Det är inte alltid så enkelt att hitta sakkunnigyttranden och det kräver att man känner till hur riksdagshandlingarna är uppbyggda. Fram till riksmötet 2002 ingick skriftliga yttranden som bilagor till utskottsprotokollen. Yttrandena anknyter alltså till lagstiftning och är arkiverade bland protokollen. De kan sökas bland mikrofilmade protokoll utifrån utskottsbehandlingen av regeringspropositioner. Titta först när ärendet har remitterats från plenum till utskottet och när utskottets betänkande eller utlåtande har blivit klart. Det ger tidsintervallet för de protokoll som man måste gå igenom för att kontrollera när utskottet har hört sakkunniga i ärendet och om de sakkunniga har lämnat skriftliga yttranden. Yttrandena ingår alltid som bilaga till protokollet för den dag när de sakkunniga har hörts eller när ett skriftligt yttrande har skickats till utskottet och antecknats ha anlänt.

Det här arkiveringssystemet hade tillämpats ända sedan tsartiden och avskaffades från och med riksmötet 2003. Då började man arkivera dokument som hör ihop med ett visst ärende i samband med själva ärendet. Nu finns alltså yttranden från sakkunniga som hörts i utskottet i samband med utskottets betänkanden eller utlåtanden. Det är en reform som gett större öppenhet.

Utskottsdokumenten från och med riksmötet 2003 finns både på mikrofilm och som cd-rom-skivor. I början finns det uppgifter om sakkunniga och om de dokument som de lämnat in. Besökare kan skriva ut dokument avgiftsfritt från både cd-rom-skivor och mikrofilmer. Mer information om materialet i arkivet och hur det får användas finns på Riksdagsbibliotekets webbplats.

Sakkunnigyttranden från och med riksmötet 2015 finns tillgängliga på riksdagens webbplats och i riksdagens öppna data. Skriftliga sakkunnigyttranden publiceras på webbplatsen när ärendet är slutbehandlat i utskottet. För att få tillgång till de äldsta yttrandena måste man dock fortfarande komma till Riksdagsbiblioteket, fjärrlåna mikrofilmer till något annat bibliotek eller be om kopia via riksdagens arkiv.

I riksdagens öppna data är sakkunnigyttrandena sökbara som så kallade rådata. Det betyder att man måste kunna tolka datastrukturen.

Sakkunnigyttranden på riksdagens webbplats

På riksdagens webbplats finns sakkunnigyttranden från och med 2015 i samband med den aktuella regeringspropositionen på finska. Sakkunnigyttrandena har kopplats till regeringens propositioner på sidan Asian käsittelytiedot (ärendets behandlingsinfo), under Keskeiset asiakirjat (relevanta dokument) (t.ex. RP 66/2015 rd). Ett annat alternativ är att söka yttrandena efter utskott och gå igenom de propositioner som utskottet har behandlat under det aktuella tidsintervallet.

Sakkunnigyttranden kan också sökas via sökfunktionen på riksdagens webbplats (söktips på finska).

Sakkunnigyttranden i riksdagens öppna data

I riksdagens öppna data kan sakkunnigyttranden sökas som så kallade rådata. Det betyder att tjänsten tillhandahåller data i den form som de är sparade i riksdagens informationssystem. För att kunna utnyttja öppna data krävs det att man kan tolka datastrukturen och föra över data till sin egen dator och analysera dem där för sina egna ändamål.

Sakkunnigyttrande kan sökas till exempel så här:
Tillsammans med sökresultaten syns det längst nere på skärmen vilken typ av sökning de aktuella data kan sökas med och som måste användas för att dokumenten ska kunna laddas ner från databasen. Med den nuvarande tjänsten kan man bara söka data för alla sakkunnigyttranden i sin helhet. Användarna måste själva sålla ut data i sina egna applikationer om de exempelvis vill undersöka data efter tidsintervall eller utskott.

Du kan också använda Taina Lepistös fritt tillgängliga Javaprogram i Github för att ladda ner riksdagens öppna data på din dator. Programmet är konstruerat för att bara söka sakkunnigyttranden till grundlagsutskottet och programkoden måste omformas om du vill göra sökningar i något annat utskott.

Det finns förteckningar med namn och organisationer på de sakkunniga som har hörts i utskotten från och med 1997. Du kan bekanta dig med förteckningarna och utskottens praxis beträffande utfrågning av sakkunniga på sidan ​Utfrågningar av sakkunniga i utskotten.

​Text: Jari Suutari, juni 2015, uppdaterad januari 2021, e-post: fornamn.efternamn@riksdagen.fi​