​Juridiska webbtjänster

De juridiska webbtjänsterna innehåller elektroniska juridiska informationskällor avsedda för dem som behöver information om rättskällors innehåll. Vanligtvis består dessa webbtjänster av författningar, fördrag, rättspraxis och regeringspropositioner.

Kommersiellt producerade tjänster innefattar också rättslitteratur, juridiska nyheter och olika databaser och elektroniska verktyg som underlättar informationssökningen. Det att allt material finns i elektronisk form och är systematiskt ordnat i databaser samt att det finns hänvisningar och länkar melllan materialen och databaserna möjliggör en effektiv informationssökning i de juridiska webbtjänsterna.

Exempel på centrala inhemska juridiska webbtjänster är Finlex, Edilex, Suomenlaki.com och Talentum fokus. Bibliotekets personal ger handledning i hur webbtjänsterna ska användas. Vi ordnar också utbildning om användningen av dessa tjänster.

​Finlex

Finlex är en avgiftsfri webbtjänst som administreras av justitieministeriet och som är öppen för allmänheten. Tjänsten är indelad i olika avsnitt: lagstiftning, rättspraxis, myndighetsmaterial, fördrag och regeringspropositioner. Grundidén bakom Finlex är att trygga alla medborgare avgiftsfri tillgång till de juridiska basdatalagren. Tyngdpunkten läggs uttryckligen på officiellt material. Tjänsten innehåller till exempel ingen juridisk kommentarlitteratur. Finlex följer principen om neutralitet, och därför har heller inga hänvisningar till rättsfall eller litteratur fogats till lagtexterna, i motsats till de kommersiella tjänsterna.

Under rubriken Lagstiftning finns databaser med ursprungliga och uppdaterade författningar, en elektronisk författningssamling, ett författningsändringsregister samt en samling författningsöversättningar. I Finlex publiceras ett urval uppdaterade författningar. Webbtjänsten innehåller dock inte uppdaterade versioner av alla författningar. Under rubriken Myndigheter publiceras föreskrifter och anvisningar som utfärdats av ministerier och myndigheter samt kollektivavtal. Kollektivavtalen är inga myndighetsförfattningar, men de har ändå en stor styrande effekt.

Under rubriken Rättspraxis i Finlex finns förutom högsta domstolens och högsta förvaltningsdomstolens avgörandedatabaser även ett urval hovrätts- och förvaltningsdomstolsavgöranden samt avgöranden av Marknadsdomstolen, Arbetsdomstolen, Försäkringsdomstolen, Europeiska unionens domstol och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna enligt den årsindelning som anges i databasen. En unik funktion i Finlex är bl.a. databasen Rättspraxis i litteraturen, en samling rättsfallshänvisningar i finländsk rättslitteratur.

​Edilex

Edilex är en kommersiell juridisk webbtjänst som produceras av Edita Publishing Oy. Riksdagsbiblioteket har licens till Edilex, och tjänsten kan användas i riksdagens lokalnät i Riksdagsbibliotekets lokaler. Edilex innehåller förutom officiellt material även rättslitteratur och juridiskt nyhetsmaterial. De uppdaterade författningarna i Edilex innehåller länkar till annat material, till exempel till rättsfall och litteratur. I Edilex kan man också söka tidigare uppdaterade versioner av vissa författningar.

I Edilex Lagbibliotek publiceras bl.a. de viktigaste juridiska tidskrifterna och olika expertskrivelser. Under rubriken Esityöt finns regeringspropositioner, utskottsbetänkanden, ministeriers publikationer och en s.k. Ilkka Saraviita -databas. I denna databas kan man behändigt söka fram grundlagsutskottsbetänkanden och -utlåtanden som anknyter till en viss paragraf i grundlagen.

​Suomenlaki.com

Suomenlaki.com är en kommersiell juridisk webbtjänst som produceras av Talentum. Riksdagsbiblioteket har licens till Suomenlaki.com, och tjänsten kan användas i riksdagens lokalnät i Riksdagsbibliotekets lokaler. Suomenlaki.com utnyttjar samma signumindelning som den tryckta lagboken. I tjänsten Suomenlaki.com hittar du all gällande finsk lagstiftning i uppdaterad form. I en del av författningarna kan man använda en s.k. tidsmaskinstjänst, med hjälp av vilken man kan granska ordalydelsen i en viss författning vid en önskad tidpunkt.

Förutom författningar innehåller söktjänsten Suomenlaki.com också rättspraxis och förarbeten. Tjänsten suomenlaki.com innehåller hänvisningar till rättslitteratur. Hänvisningarna innehåller länkar till Alma Talent Pros nätbokhylla i vilken rättslitteraturen kan läsas i heltextformat. Länkarna mellan olika material fungerar bra i Suomenlaki.com.

​Talentum fokus-tjänsterna

Talentum fokus är en kommersiell juridisk webbtjänst som ägs av Talentum Media Oy. Riksdagsbiblioteket har licens till tjänsten, och den kan användas i riksdagens lokalnät. Juridiskt material finns främst i avsnitten Juridiikkafokus och Verotusfokus. Grunden för Juridiikkafokus är rättslitteratur, särskilt Oikeuden perusteokset –bokserien.

Talentum Fokus innehåller en uppdaterad lagstiftningsdatabas. Denna databas inkluderar dock endast de författningar som det hänvisas till i de olika verken i tjänsten. Syftet med databasen är inte att erbjuda en så heltäckande lagstiftning som möjligt på samma sätt som i de ovan nämnda tjänsterna.