​Informationspaket om rättskällor

Juridiska avgöranden och juridik bygger på rättskällor och korrekt användning av dessa. Rättskällorna ligger till grund för det juridiska beslutsfattandet i myndigheternas verksamhet, domstolarna och rättsvetenskapliga undersökningar. Den främsta rättskällan är lagen. Andra exempel på rättskällor är lagstiftarens syfte, de nationella domstolarnas rättspraxis och rättslitteratur.

Med juridiska informationskällor avses konkreta material, såsom lagböcker eller utskottsbetänkanden, som ger information om någon rättskällas innehåll. Riksdagsbiblioteket har mycket omfattande samlingar av juridiska informationskällor.

 

​​Text: Erika Bergström, mars 2015, uppdaterad 12.12.2018, e-post: fornamn.efternamn@riksdagen.fi

Saatavilla myös: Oikeuslähteet-tietopaketti

Allmänt om rättskällor och juridisk information

Den främsta rättskällan i Finland är lagen. Lagstiftarens syfte framgår bäst av lagförarbetena. 

Rättslitteratur

Riksdagsbiblioteket har en omfattande samling av inhemsk och utländsk rättslitteratur. 

Domstolsavgöranden

Rättspraxis är en viktig rättskälla. Rättspraxis finns att tillgå i form av tryckta årsböcker och via juridiska webbtjänster. 

​Lagstiftning

Finlands författningssamling är en officiell författningskälla. Enligt grundlagen ska en lag som godkänts av riksdagen utan dröjsmål publiceras i författningssamlingen.​

Lagberedning och riksdagshandlingar

Ny lagstiftning bereds vid ministerierna. Man kan få information om de olika faserna av ett lagstiftningsprojekt från många olika källor. ​

Juridiska webbtjänster

De juridiska webbtjänsterna publicerar författningar i ursprunglig och uppdaterad form. Exempel på inhemska juridiska webbtjänster är Finlex, Edilex, Suomenlaki.com och Talentum fokus.