​Samlingen av tryckt litteratur

Riksdagsbibliotekets samlingar av tryckt litteratur innehåller material om riksdagen, parlamenten i andra länder och parlamentens verksamhet. Det juridiska materialet innefattar finska och utländska författningar, rättsfallssamlingar och juridisk litteratur. Den samhällsvetenskapliga litteraturen hänför sig till områdena politik, samhällshistoria och internationella relationer. Samlingarna innehåller också handlingar och publikationer som getts ut av såväl flera olika internationella organisationer och sammanslutningar som finska myndigheter.

Var finns samlingarna?

Samlingarna finns delvis i de öppna bibliotekssalarna och i bibliotekets slutna magasin. Litteratur som lånas ut och handbibliotekets publikationer är organiserade enligt ämne.

Den öppna samlingen

Den öppna samlingen finns i bibliotekssalarna. Kunderna hämtar själva publikationerna och lånar dem i kundtjänsten.

  • På bottenvåningen förvaras litteratur som förvärvats 1998 och senare, tidskrifter från och med 2005 samt kommittébetänkanden.
  • I tidningssalen på betjäningsvåningen förvaras tidskrifter fram till 2004.
  • I den öppna salen på betjäningsvåningen förvaras de senaste tidningarna.
  • Klassifikation av den öppna samlingen.

Referensbiblioteket

Referensbiblioteket finns i läsesalen på betjäningsvåningen och i bibliotekssalen utanför denna. Det innehåller riksdagshandlingarna från och med 1809, Finlands författningssamling, lagböcker från olika länder, lagkommentarer samt uppslagsverk och ordböcker inom bibliotekets ämnesområden.

Magasinet

En del av bibliotekets samlingar har placerats i ett bokmagasin som kunderna inte har tillträde till. Biblioteket lånar ut litteratur som har utkommit år 1900 och senare. Publikationer beställs från magasinet via databasen Selma och material som beställts avhämtas på kundtjänsten. Magasinets hyllklassificering (på finska) ger dig mer information om samlingarna och om utlåning av materialet. En del samlingar och innehållet i dem har beskrivits mer ingående och hyllklassificeringen innehåller länkar till dessa beskrivningar.

Arkadia-samlingen

Riksdagsbibliotekets Arkadia-samling är ett urval av böcker om politik och riksdagsarbete som skrivits av riksdagsledamöter så långt tillbaka i tiden som 1907, dvs. den första enkammarlantdagens tid. Samlingen finns i bibliotekssalen, och man kan bläddra i den genom sökning i Arkadia-samlingen i samlingsdatabasen Selma. Böcker ur Arkadia-samlingen lånas inte ut. Det finns separata låneexemplar av en del av böckerna i samlingen.

Wanha-samlingen

Biblioteket har en liten samling böcker som utkommit före Åbo brand (1827). De behandlar i första hand juridik och historia. Samlingen innehåller också nyare historiskt värdefull litteratur. Kunderna kan söka bland böckerna i samlingsdatabasen Selma genom sökning i Wanha-samlingen. Böcker ur Wanha-samlingen lånas inte ut.

Samlingen vid Riksdagens justitieombudsmans kansli

Samlingen finns på Riksdagens justitieombudsmans kansli. Den största delen av materialet är tillgängligt endast för justitieombudsmannens kansli. Lån expedieras inom 1–2 arbetsdagar via bibliotekets kundtjänst.​​​

​Förteckning över litteratur som saknas

Det finns en del litteratur som saknas i samlingarna och vi har därför upprättat en förteckning över litteratur som saknas. Den innehåller framför allt juridiska verk och litteratur om riksdagen och är tänkt att vara ett hjälpmedel vid bland annat bokdonationer.

Klassifikation av den öppna samlingen

Den öppna samlingen innehåller bl.a. litteratur som förvärvats från och med 1998. Publikationerna är ordnade ämnesvis. Samlingen finns på bottenvåningen.

07 Juristföreningar
11 Allmän rättslära, rättsfilosofi, romersk rätt, rättshistoria
14 Civilrätt
15 Köprätt, näringsliv,konsumentskydd
16 Miljö, jord-, vatten- och miljörätt, boende, jord- och skogsbruk
17 Arbete, arbetsrätt, arbetsmarknad, sysselsättning
18 Straffrätt
19 Processrätt
20 Statsförfattningsrätt
21 Förvaltning, förvaltningsrätt
22 Skatte- och finansrätt, beskattning, offentlig ekonomi, nationalekonomi
23 Religion, kyrka, kyrkorätt
24 Folkrätt
24.1 Mänskliga rättigheter
25 Internationell privaträtt
30.1 Politologi, politisk filosofi, politisk sociologi
30.2 Val, parlament, regeringar
30.3 Politisk aktivitet, partier
31 Europeiska unionen, EG-rätt
32.1 Internationell politologi
32.2 Internationella avtal, internationella organisationer
32.3 Internationella relationer, utrikespolitik
35 Trafik, telekommunikation
37 Försvar
38 Utbildning, vetenskap och forskning
39 Social- och hälsopolitik, socialrätt
43 Historia, politisk historia, personhistoria
46 Information
47 ADB, datasystem