​Riksdagsvalet 2019

Valdagen för 2019 års riksdagsval är söndagen den 14 april 2019. Förhandsröstningen infaller i hemlandet mellan den 3 och 9 april 2019 och utomlands mellan den 3 och 6 april 2019.

​Val och tidsplan

 De viktigaste datumen för 2019 års riksdagsval är :

  • valkretsarnas mandatantal fastställs 31.10.2018
  • uppgifter tas in i rösträttsregistret (vem är röstberättigad i vilken kommun och i vilken valkrets) 22.2.2019
  • kandidatansökan ska lämnas in 5.3.2019
  • kandidatuppställningen fastställs 14.3.2019  
  • förhandsröstning i Finland 3–9.4.2019
  • förhandsröstning utomlands 3–6.4.2019
  • valdag 14.4.2019
  • valresultatet fastställs 17.4.2019
  • riksdagsledamöternas fullmakter överlåts och granskas 23.4.2019  

Riksdagsvalets tidsplan på webbtjänsten Vaalit.fi. Tidsplaner för valdebatter och motsvarande evenemang kan du följa bland annat på Yles webbplats.

Grundläggande information om riksdagsvalet finns på webbtjänsten Vaalit.fi. Du kan till exempel kontrollera saker som dessa: vad är ett rösträttsregister, vilka är de nuvarande valkretsarna, hur förrättas val och hur räknas resultatet. 

​Valkretsarna

I riksdagsval är Finland indelat i 13 valkretsar enligt landskapsindelningen. Fördelningen av riksdagsmandaten mellan valkretsarna verkställs på grund av antalet finska medborgare i valkretsen i fråga i förhållande till det totala antalet finska medborgare som är bosatta i Finland sex månader före valdagen. I landskapet Ålands valkrets väljs dock alltid en enda riksdagsledamot.

Valkretsarna i Kymmene och södra Savolax slogs samman i början av september 2013 till Sydöstra Finlands valkrets. Valkretsarna i norra Savolax och norra Karelen slogs samman till Savolax-Karelens valkrets. Ändringen tillämpades för första gången vid 2015 års riksdagsval. Syftet med reformen var att förbättra riksdagsvalets proportionalitet genom mer jämnstora valkretsar.

​Valmyndigheter

Den högsta valmyndigheten vid riksdagsvalet är justitieministeriet, som har det övergripande ansvaret för valet. Ministeriet koordinerar valberedningsarbetet och ger valanvisningar till andra myndigheter. Dessutom ska ministeriet driva och utveckla valdatasystemet (VAT).

Andra valmyndigheter är valkretsnämnderna, kommunernas centralvalnämnder, valnämnderna, valbestyrelserna, valförrättarna på förhandsröstningsställena i hemlandet, valförrättare vid hemmaröstning, valförrättarna vid beskickningarna och finska fartyg, befolkningsregistercentralen och magistraterna samt utrikesministeriet.

​Kandidattest

Störst och mest omfattande av kandidattestesten för 2019 års riksdagsval är de som tillhandahålls av de stora mediehusen Yle, MTV, Hufvudstadsbladet och Helsingin Sanomat. Vissa landsortstidningar har egna kandidattest, även om kandidattesten i många landsortstidningar använder samma uppsättning på fem frågor, till exempel Keskisuomalainen. Organisationernas kandidattest fokuserar på frågor som de själva är engagerade i. De ungas valmaskin tar exempelvis främst upp frågor som är angelägna för ungdomar.

I kandidattesten besvarar kandidaterna och väljarna vissa frågor. Enligt svaren letar kandidattestet upp för väljaren den kandidat vars svar ligger närmast väljarens svar. Så fungerar de flesta kandidattesten. Hufvudstadsbladets och Helsingin Sanomats kandidattest fungerar annorlunda, de rekommenderar i första hand parti och inte kandidat. Att partiet kommer först motiveras med att valen i Finland är proportionella och att en röst för en person alltid går också till partiet.

I jakten på en lämplig kandidat kan väljaren använda många kandidattest av olika slag; de olika kandidattesten viktar nämligen tematik, frågeställningar och svarsalternativ på olika sätt. Resultatet kan bli lika många kandidater och partier som antalet använda kandidattest.


Uppdaterad 20.3.2019