Riksdagens förvaltning

Riksdagens förvaltning leds av kanslikommissionen. Den består av talmannen och vice talmännen samt fyra riksdagsledamöter och fyra ersättare som väljs av riksdagen i början av valperioden.

Kanslikommissionen utnämner de högsta tjänstemännen i riksdagens kansli och avgör alla stora frågor som gäller riksdagens förvaltning och ekonomi.

Riksdagens organisationsstruktur. Bildens innehåll förklaras som text på sidan.


Riksdagens kansli

Riksdagens kansli ska skapa förutsättningar för riksdagen att fullgöra sina uppgifter som statsorgan. I riksdagens kansli arbetar cirka 440 tjänstemän och 130 ledamotsassistenter.

Riksdagens kansli leds av riksdagens generalsekreterare Maija-Leena Paavola. Kansliet har sex verksamhetsenheter som har hand om lagstiftningsarbete, utskottsarbete, internationella ärenden, informations- och utredningtjänster, förvaltning  och säkerhet.

Riksdagens utgifter

Riksdagens utgifter ingår i statsbudgeten. År 2022 var riksdagens utgifter sammanlagt 133,5 miljoner euro, varav utgifterna för

  • politisk verksamhet uppgick till 33,2 miljoner euro
  • kansliets personal- och övriga utgifter 59,4 miljoner euro
  • justitieombudsmannens kansli 8,1 miljoner euro
  • statens revisionsverk 17,3 euro
  • utrikespolitiska institutet 4,3 miljoner euro
  • övriga utgifter (dataadministration, grundrenovering, mervärdesskattutgifter) 11,2 miljoner euro ​

Demokratins pris: ​​under ​23 €

Riksdagen kostade 22,5 euro per finländare år 2022​. År 2017 var motsvarande siffra ​23,50 euro.