​​Systemet Eduksi​​

1. ​Syftet med behandlingen av personuppgifter samt den rättsliga grunden för behandlingen

Systemet Eduksi är ett gemensamt system för hantering av ärenden och handlingar vid riksdagens kansli och ett verktyg för mötesplanering för plenum, talmanskonferensen och utskotten.

​Rättslig grund eller rättsliga grunder för behandlingen

  • ​​Lagstadgad skyldighet för den personuppgiftsansvarige (71 § i riksdagens arbetsordning (40/2000) och artikel 6.1 c i dataskyddsförordningen).
  • En uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning (4 § 1 punkten i dataskyddslagen (1050/2018) och artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen).

EU:s allmänna dataskyddsförordning och dataskyddslagen (1050/2018) tillämpas inte på riksdagsarbetet. Bestämmelser om utskottshandlingars offentlighet och skyddet för personuppgifter i utskottens handlingar finns i 43 a och 43 b § i riksdagens arbetsordning.

​2. Personuppgifter som behandlas och var uppgifterna kommer från

Användarrättigheterna till Eduksi kommer från det centrala systemet för förvaltning av användarrättigheter. Logguppgifter om användare samlas in när Eduksi används.

Personuppgifter i utskottens sakkunnigregister (namn, titel, e-postadress eller annan adressuppgift och organisation) kommer från utomstående organisationer eller direkt från personen själv.

Uppgifter om personer med rätt att yttra sig i plenum och om anföranden, voteringar, beslut och andra händelser i systemet i plenisalen (salsystemet) överförs till Eduksi från systemet Heteka respektive salsystemet.

De personuppgifter som hänför sig till riksdagshandlingar kommer från statsrådet, en riksdagsledamot eller någon annan som har upprättat handlingen.

​3. Personuppgifternas mottagare eller mottagarkategorier

Riksdagshandlingarna och de ingående personuppgifterna överförs till salsystemet.

De offentliga riksdagshandlingarna och relevanta behandlingsuppgifter och personuppgifter publiceras på riksdagens webbplats och i tryckt form, och riksdagshandlingarna sänds till statsrådet i enlighet med riksdagens arbetsordning.

Till den som begär det lämnas andra uppgifter än de som hör till riksdagsarbetet ut i enlighet med lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). Uppgifter och handlingar är offentliga om de inte uttryckligen är sekretessbelagda enligt lag.

​Uppgifter lämnas inte ut för direktmarknadsföring, opinionsundersökningar eller marknadsundersökningar, om det inte föreskrivs särskilt om utlämnande för det ändamålet. 

4. ​Överföring till tredjeländer

Uppgifterna överförs inte till länder utanför Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

5. ​Personuppgifternas lagringstid

​Riksdagshandlingarna och de tillhörande behandlingsuppgifterna och personuppgifterna samt personuppgifterna i utskottens sakkunnigregister bevaras varaktigt.

En användares användarrättigheter till ärendehanteringssystemet raderas när användaren inte längre behöver använda systemet.

Logguppgifterna om användare bevaras i cirka ett år.

​6. Automatiserat beslutsfattande och profilering

Registrerade personuppgifter används inte för automatiserat beslutsfattande eller för profilering.​

7. Den registrerades rättigheter

Läs mer om den registrerades rättigheter

8. Den personuppgiftsansvariges och dataskyddsombudets kontaktuppgifter

Riksdagens kansli

Centralkansliet och utskottssekretariatet
Mannerheimvägen 30, 00102 RIKSDAGEN
Tfn +358 9 4321 (växel)
E-post: kirjaamo@eduskunta.fi​

Dataskyddsombudet
Mannerheimvägen 30, 00102 RIKSDAGEN
Tfn +358 9 4321 (växel)
E-post: tietosuojavastaava@eduskunta.fi

Riksdagens säkerhetspost är ett säkert sätt att skicka känslig och sekretessbelagd information till riksdagens kansli. Läs anvisningen om säkerhetspost innan du använder tjänsten​.​​​