Registret för kameraövervakning och inspelning​

​​1. Syftet med behandlingen av personuppgifter samt den rättsliga grunden för behandlingen

Riksdagens säkerhetsavdelning ansvarar för användningen av riksdagens skyddsområde. Syftet med registret för kameraövervakning och inspelning är att säkerhetsavdelningen ska få den information den behöver för övervakning av lokalerna så att anställda och besökare i lokalerna samt riksdagens egendom kan skyddas. Systemet med övervakningskameror och porttelefoner vid dörrkamerorna används för att övervaka och vägleda vid dörrarna. Det kan också användas när man vill förhindra, undersöka och utreda eventuella brott och skador som gäller lokaler och riksdagens egendom.​

Rättslig grund eller rättsliga grunder för behandlingen

  • Lagstadgad skyldighet för den personuppgiftsansvarige, artikel 6.1 c i dataskyddsförordningen och lagen om säkerhetsskydd i riksdagen (364/2008).

​2. Personuppgifter som behandlas o​​ch var uppgifterna kommer från

Övervakningskamerornas bildupptagningar och dörrkamerornas bild- och ljudupptagningar av de personer som rör sig inom riksdagens skyddsområde, dvs. i riksdagens fastigheter eller i deras omedelbara närhet.​​

​​​​3. Personuppgifternas mottagare eller mottagarkategorier

Uppgifter i registret för kameraövervakning och inspelning lämnas i regel inte ut till någon utanför säkerhetsavdelningen. Systemförvaltaren har vid behov åtkomst till systemet för underhåll och service.

Bild- och ljudupptagningarna är sekretessbelagda i enlighet med 24 § 1 mom. 7 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).​​​

​​​4. Överföring till tredjeländer

Uppgifterna överförs inte till länder utanför Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

5. Personuppgifternas lagringstid

Upptagningarna lagras i högst ett år. Om det under den tid en upptagning finns lagrad uppstår anledning att misstänka att det hänt något som upptagningen kan bidra till att utreda ska den för detta ändamål sparas den ​tid som behövs.​

​6. Automatiserat beslutsfattande och profilering

Registrerade personuppgifter används inte för automatiserat beslutsfattande eller för profilering.

7. Den registrerades rättigheter

Läs mer om registrerades rättigheter​

8. Den personuppgiftsansvariges och dataskyddsombudets kontaktuppgifter

Riksdagens kansli

Säkerhetsavdelningen
Mannerheimvägen 30, 00102 RIKSDAGEN
Tfn +358 9 4321 (växel)
​E-post: turvavalvomo@riksdagen​.fi

Dataskyddsombudet

Mannerheimvägen 30, 00102 RIKSDAGEN
Tfn +358 9 4321 (växel)​
​E-post: tietosuojavastaava@riksdagen.fi

Riksdagens säkerhetspost är ett säkert sätt att skicka känslig och sekretessbelagd information till riksdagens kansli. Läs anvisningen om säkerhetspost innan du använder tjänsten​.