​​Ekonomiförvaltningens leverantörs- och kundregister​​​

​​1. Syftet med behandlingen av personuppgifter samt den rättsliga grunden för behandlingen

Personuppgifterna i ekonomiförvaltningens leverantörs- och kundregister används för att lagra, behandla och förvalta personuppgifter som behövs för försäljningsfakturering och för att följa och driva in fordringar samt fakturera dröjsmålsränta (kundregistret) och även för att behandla utgiftsverifikationer (leverantörsregistret)​

Rättslig grund eller rättsliga grunder för behandlingen

  • Lagstadgad skyldighet för den personuppgiftsansvarige, artikel 6.1 c i dataskyddsförordningen och 6 § i reglementet för riksdagens kansli (1480/2015).​

​2. Personuppgifter som behandlas o​​ch var uppgifterna kommer från

​​De registrerade är riksdagsledamöter, personer anställda av riksdagen, utomstående leverantörer eller sådana utomstående personer som faktureras av riksdagen. Följande uppgifter registreras:

Kundregistret

  • Kundens namn, kundnummer, företagsnamn, gatuadress, husnummer, postnummer, postkontor, land, region, tidszon, postbox, företagets postnummer, språk, telefonnummer, mobiltelefonnummer, fax, e-postadress, kundens FO-nummer, kundens momsnummer, kundens personbeteckning, mottagarens nätfaktureringsadress (OVT-kod), mottagarens förmedlarkod (operatör) och kundens e-faktureringsuppgifter. ​

Leverantörsregistret 

  • Leverantörens namn, leverantörsnummer, företagsnamn, gatuadress, husnummer, postnummer, postkontor, land, region, tidszon, postbox, företagets postnummer, språk, telefonnummer, mobiltelefonnummer, fax, e-postadress, leverantörens FO-nummer, leverantörens personbeteckning, bankkontots IBAN- och Swiftnummer.

​​3. Personuppgifternas mottagare eller mottagarkategorier

Personuppgifterna behandlas av anställda vid ekonomiförvaltningen för riksdagens kansli, av anställda vid ekonomiförvaltningen inom Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet, servicecentret) och av Lowell Finland Ab (inkassoföretag). ​

​​​Till den som begär det lämnas uppgifter ut i enlighet med lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). Uppgifter och handlingar är offentliga om de inte uttryckligen är sekretessbelagda enligt lag.

4. Överföring till tredjeländer

Uppgifterna överförs inte till länder utanför Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

5. Personuppgifternas lagringstid​​

​​​Lagringstiderna för personuppgifterna registret grundar sig på den lagstiftning som föreskriver om lagring av bokföringsmaterial. Servicecentret ansvarar för lagringen för personuppgifterna i registret.​

6. Automatiserat beslutsfattande​ och profilering.

Registrerade personuppgifter används inte för automatiserat beslutsfattande eller för profilering.

7. Den registrerades rättigheter

Läs mer om registrerades rättigheter​

8. Den personuppgiftsansvariges och dataskyddsombudets kontaktuppgifter

Riksdagens kansli

Förvaltnings- och serviceavdelningen
Mannerheimvägen 30, 00102 RIKSDAGEN
Tfn +358 9 4321 (växel)
​E-post: ​​taloushallinto@riksdagen.fi​​

Dataskyddsombudet

Mannerheimvägen 30, 00102 RIKSDAGEN
Tfn +358 9 4321 (växel)​
​E-post: tietosuojavastaava@riksdagen.fi


Riksdagens säkerhetspost är ett säkert sätt att skicka känslig och sekretessbelagd information till riksdagens kansli. Läs anvisningen om säkerhetspost innan du använder tjänsten​.​

10.1.2020