Registret över frågor till ​informationstjänsten​​​​

​​1. Syftet med behandlingen av personuppgifter samt den rättsliga grunden för behandlingen

Registret över frågor till informationstjänsten används för att hantera frågorna och svaren och det används ​också som tipsarkiv.​

Rättslig grund eller rättsliga grunder för behandlingen

  • Den registrerades samtycke (samtycke lämnas när kundrelationen inleds), artikel 6.1 a i dataskyddsförordningen.
  • En uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning, artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen och 1 § i lagen om Riksdagsbiblioteket (717/2000).

​2. Personuppgifter som behandlas o​​ch var uppgifterna kommer från

  • Namn, organisation och kontaktuppgifter.

​Uppgifterna kommer direkt från den registrerade.

3. Personuppgifternas mottagare eller mottagarkategorier

​​Till den som begär det lämnas uppgifter ut i enlighet med lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). Uppgifter och handlingar är offentliga om de inte uttryckligen är sekretessbelagda enligt lag.

Uppgifter lämnas inte ut för direktmarknadsföring, opinionsundersökningar eller marknadsundersökningar, om det inte föreskrivs särskilt om utlämnande för det ändamålet.

4. Överföring till tredjeländer

Uppgifterna överförs inte till länder utanför Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

5. Personuppgifternas lagringstid

Personuppgifterna raderas två veckor efter lämnat svar​.

6. Automatiserat beslutsfattande​ och profilering

Registrerade personuppgifter används inte för automatiserat beslutsfattande eller för profilering.

7. Den registrerades rättigheter

Läs mer om registrerades rättigheter​

8. Den personuppgiftsansvariges och dataskyddsombudets kontaktuppgifter

Riksdagens kansli

Riksdagsbiblioteket
Mannerheimvägen 30, 00102 RIKSDAGEN
Tfn +358 9 4321 (växel)
​E-post: biblioteket@riksdagen.fi

Dataskyddsombudet

Mannerheimvägen 30, 00102 RIKSDAGEN
Tfn +358 9 4321 (växel)​
​E-post: tietosuojavastaava@riksdagen.fi


Riksdagens säkerhetspost är ett säkert sätt att skicka känslig och sekretessbelagd information till riksdagens kansli. Läs anvisningen om säkerhetspost innan du använder tjänsten​.​

3.4.2019