​​​Allmän dataskyddsbeskrivning​​

1.​ Syftet med behandlingen av personuppgifter samt den rättsliga grunden för behandlingen

Riksdagens kansli behandlar personuppgifter när det utför sin uppgift att skapa förutsättningar för riksdagen att fullgöra sina uppgifter som statsorgan (se 74 § i riksdagens arbetsordning (40/2000)).

Mer detaljerade beskrivningar av hur personuppgifter behandlas finns på riksdagens webbplats under Dataskyddsbeskrivningar. Registrerade kan också informeras om behandlingen av personuppgifter på annat sätt när de anlitar kansliets service.

Behandlingen av personuppgifter vid riksdagens kansli grundar sig på en lagstadgad uppgift, en uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning.

​2. ​Personuppgifter som behandlas och var uppgifterna kommer från

Det rör sig vanligen om personuppgifter som personen själv lämnat in. Personuppgifterna kan också komma från en annan myndighet eller någon annan än personen själv.

​3. ​​Personuppgifternas mottagare eller mottagarkategorier

Personuppgifter behandlas av de tjänstemän eller andra anställda vid riksdagens kansli vars arbetsuppgifter innefattar behandling av sådana uppgifter. Personuppgifter kan också behandlas av exempelvis underleverantörer eller systemförvaltare i den omfattning det är nödvändigt för syftet med behandlingen och på grundval av ett avtal om behandling av personuppgifter.

Till den som begär det lämnas uppgifter (inkl. personuppgifter) ut i enlighet med lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). Uppgifter och handlingar är offentliga om de inte uttryckligen är sekretessbelagda enligt lag.

Uppgifter lämnas inte ut för direktmarknadsföring, opinionsundersökningar eller marknadsundersökningar, om det inte föreskrivs särskilt om utlämnande för det ändamålet.

​4. Överföring till tredjeländer

Uppgifter överförs i allmänhet inte till tredjeländer utanför Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Om uppgifter överförs till tredjeländer, nämns detta särskilt.

​5. ​Personuppgifternas lagringstid

Lagringstiden beror på vad användningsändamålet kräver och kan basera sig på en lagstadgad skyldighet eller en lagringstid enligt arkivbildningsplanen eller datastyrningsplanen.

För arkivändamål av allmänt intresse eller för vetenskaplig eller historisk forskning får uppgifterna lagras längre än vad det ursprungliga ändamålet kräver.

​6. Automatiserat beslutsfattande och profilering

Registrerade personuppgifter används inte för automatiserat beslutsfattande eller för profilering utan att det nämns särskilt.

7. Den registrerades rättigheter

Läs mer om de registrerades rättigheter här.

​8. Den personuppgiftsansvariges och dataskyddsombudets kontaktuppgifter

Riksdagens kansli

Mannerheimvägen 30, 00102 RIKSDAGEN
Tfn +358 9 4321 (växel)

Närmare kontaktinformation till riksdagen​

Dataskyddsombudet
Mannerheimvägen 30, 00102 RIKSDAGEN
Tfn +358 9 4321 (växel)
E-post: dataskyddombudet@eduskunta.fi

Riksdagens säkerhetspost är ett säkert sätt att skicka känslig och sekretessbelagd information till riksdagens kansli. Läs anvisningen om säkerhetspost innan du använder tjänsten.