​Ledamotsdatabasen (Heteka)

​​1. ​Syftet med behandlingen av personuppgifter samt den rättsliga grunden för behandlingen

De offentliga uppgifterna i ledamotsdatabasen publiceras på riksdagens webbplats. Registret innehåller biografiska uppgifter om riksdagsledamöterna och deras ledamotsuppdrag. Uppgifterna behövs för publicering på riksdagens webbplats samt i riksdagens salsystem och ärendehanteringssystem. Dessutom innehåller registret vissa uppgifter om dem som har rätt att yttra sig i plenum, när uppgifter om dessa personer behövs i de nämnda systemen. Registeruppgifterna kan användas till att generera ledamotsmatriklar och andra trycksaker samt ledamotsstatistik. Bestämmelser om insamling av de uppgifter om bindningar och inkomster som ingår i registret finns i 76 a § i riksdagens arbetsordning och bestämmelser om registret över bindningar i dess 76 b §.

Rättslig grund eller rättsliga grunder för behandlingen

 • Lagstadgad skyldighet för den personuppgiftsansvarige (71 § i riksdagens arbetsordning (40/2000) och artikel 6.1 c i dataskyddsförordningen).
 • En uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning (4 § 1 punkten i dataskyddslagen (1050/2018) och artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen).

EU:s allmänna dataskyddsförordning och dataskyddslagen (1050/2018) tillämpas inte på riksdagsarbetet. Bestämmelser om utskottshandlingars offentlighet och skyddet för personuppgifter i utskottens handlingar finns i 43 a och 43 b § i riksdagens arbetsordning.

​2. ​Personu​ppgifter som behandlas och var uppgifterna kommer från

Personuppgifterna i ledamotsdatabasen kommer direkt från personen själv, justitieministeriets valdatabas och riksdagens förvaltning.

Följande personuppgifter behandlas i registret:

 • personens fullständiga namn, födelsedatum och födelseort, dödsdatum och dödsplats, grad och yrke, personbeteckning (ej offentlig)
 • valkrets, riksdagsgrupp
 • ledamotsuppdraget: medlemskap och uppdrag i riksdagsorgan och riksdagsgrupper samt mandattider
 • adress och kontaktuppgifter för nuvarande ledamöter och levande riksdagsveteraner (ledamoten väljer själv om kontaktuppgifterna är offentliga)
 • utbildning, karriär och andra biografiska uppgifter
 • föräldrar, make och barn (ledamoten väljer själv om uppgifterna är offentliga; samtycke till publicering krävs om de berörda är myndiga)
 • internationella, nationella, kommunala och andra förtroendeuppdrag
 • regeringsmedlemskap och mandattider
 • titlar och militära grader
 • publikationer
 • ledamotens bindningar.

Talmanskonferensens anvisningar om anmälan av ledamöternas bindningar och om annan motsvarande praxis i anslutning till ställningen som ledamot (9.3.2015) anger de bindningar och inkomster som ska anmälas.

Användarrättigheterna till databasen kommer från det centrala systemet för förvaltning av användarrättigheter.

​3. ​​Personuppgifternas mottagare eller mottagarkategorier

De offentliga uppgifterna i databasen publiceras på riksdagens webbplats, i tjänsten för öppna data och i tryckt form. Personuppgifter överförs till riksdagens salsystem och ärendehanteringssystem (Eduksi).

Till den som begär det lämnas andra uppgifter än de som hör till riksdagsarbetet ut i enlighet med lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). Uppgifter och handlingar är offentliga om de inte uttryckligen är sekretessbelagda enligt lag.​

Uppgifter lämnas inte ut för direktmarknadsföring, opinionsundersökningar eller marknadsundersökningar, om det inte föreskrivs särskilt om utlämnande för det ändamålet. 

4. Överföring till tredjeländer

Uppgifterna överförs inte till länder utanför Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). 

5. ​​​Personuppgifternas lagringstid

Personuppgifterna i databasen lagras och arkiveras varaktigt. Uppgifter om bindningar och inkomster raderas ur datanätet när ledamotsuppdraget upphört.

Användarrättigheterna till systemet raderas när användaren inte längre behöver använda systemet. 

6. ​Automatiserat beslutsfattande och profilering

Registrerade personuppgifter används inte för automatiserat beslutsfattande eller för profilering.

​7.​ Den registrerades rättigheter

Läs mer om den registrerades rättigheter

8. Den pe​​rsonuppgiftsansvariges och dataskyddsombudets kontaktuppgifter

Riksdagens kansli

Centralkansliet
Mannerheimvägen 30, 00102 RIKSDAGEN
Tfn +358 9 4321 (växel)
E-post: kirjaamo@eduskunta.fi

Dataskyddsombudet
Mannerheimvägen 30, 00102 RIKSDAGEN
Tfn +358 9 4321 (växel)
E-post: tietosuojavastaava@eduskunta.fi

Riksdagens säkerhetspost är ett säkert sätt att skicka känslig och sekretessbelagd information till riksdagens kansli. Läs anvisningen om säkerhetspost innan du använder tjänsten​.​​