Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att kontrollera vilka uppgifter som har sparats om honom eller henne i riksdagens register. Enligt dataskyddsförordningen ska den personuppgiftsansvarige besvara den registrerades begäran om att få utöva sina rättigheter senast en månad efter att ha mottagit begäran.

På riksdagens webbplats finns ett formulär som den registrerade kan använda för att utöva sina rättigheter. De relevanta punkterna ska fyllas i omsorgsfullt och formuläret ska skrivas ut och undertecknas. Begäran kan göras genom att det ifyllda och personligen undertecknade formuläret lämnas in till registratorskontoret vid riksdagens kansli. Den registrerade ska styrka sin identitet i samband med att begäran lämnas in. Närmare anvisningar finns på formuläret (PDF).


Den registrerade kan utöva sina rättigheter på följande sätt:

A.    Rätt till tillgång till personuppgifter

Den registrerade har rätt att kontrollera vilka uppgifter om honom eller henne som behandlas.

B.    Rätt att få uppgifter rättade och att begränsa behandlingen

Den registrerade har rätt till att av den personuppgiftsansvarige kräva att behandlingen begränsas, om något av följande alternativ är tillämpligt:

  • Den registrerade bestrider personuppgifternas riktighet (rätt till rättelse), varvid behandlingen begränsas under en tid som ger den personuppgiftsansvarige möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är riktiga.
  • Behandlingen är olaglig och den registrerade motsätter sig att personuppgifterna raderas och i stället begär en begränsning av deras användning.
  • Den personuppgiftsansvarige behöver inte längre personuppgifterna för ändamålen med behandlingen, men den registrerade behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

C.    Rätt till radering

Den registrerade har rätt att få personuppgifter som gäller honom eller henne raderade utan ogrundat dröjsmål om något av följande gäller:

  • Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats.
  • Den registrerade återkallar sitt samtycke som behandlingen grundar sig på och det finns inte någon annan rättslig grund för behandlingen.
  • Personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt.
  • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en sådan rättslig förpliktelse i unionsrätten eller i den nationella lagstiftningen som den personuppgiftsansvarige omfattas av.

D.    Rätt att överföra uppgifter från ett system till ett annat (rätt till dataportabilitet)
Den registrerade har rätt att få ut de personuppgifter som rör honom eller henne och som han eller hon har tillhandahållit den personuppgiftsansvarige och att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig, om den automatiserade behandlingen av personuppgifter grundar sig på samtycke eller på ett avtal.

E.    Rätt att göra invändningar mot behandling av personuppgifter
Den registrerade har, av skäl som hänför sig till hans eller hennes specifika situation, rätt att göra invändningar mot sådan behandling av personuppgifter avseende honom eller henne som sker för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning, inbegripet profilering som grundar sig på bestämmelserna i dataskyddsförordningen. Den registeransvariga får inte längre behandla personuppgifterna såvida denne inte kan påvisa avgörande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än den registrerades intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

F.    Rätt att återkalla samtycke
​​Den registrerade har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke utan att det påverkar lagligheten av behandling som grundar sig på samtycke innan detta återkallas.

G.    Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet
Den registrerade har rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet om den registrerade anser att behandlingen av personuppgifter som avser henne eller honom strider mot de tillämpliga dataskyddsreglerna. 

Dataombudsmannens byrå, kontaktuppgifter:

Dataombudsmannens byrå
Besöksadress: Bangårdsvägen 9, 6 våningen
00520 Helsingfors

Postadress: PB 800
00521 Helsingfors

Telefon (växel): +358 295 66 67 00
Telefax: +358 295 66 67 35
E-post: tietosuoja@om.fi

Sändning av sekretessbelagda och känsliga handlingar till tillsynsmyndigheten, se https://tietosuoja.fi/sv/kontaktuppgifter.