​Förkortningar på riksdagsnummer

Obs! Du kan söka riksdagshandlingar och annat material på finska på den finska webbsidan och på svenska på den svenska webbsidan.

Lagstiftning och budget

Förkortning (finska)

Förkortning (svenska)

Ärendetyp och/eller dokumenttyp (finska/svenska)

HE

RP

Hallituksen esitys / Regeringens propostion

LA

LM

Lakialoite / Lagmotion

KAA

MI

Kansalaisaloite / Medborgarinitiativ

TAA

BM

Talousarvioaloite / Budgetmotion

LTA

TBM

Lisätalousarvioaloite / Tilläggsbudgetmotion

​RA ​FM ​Raha-asia-aloite / Finansmotion

LJL

VLF

Lepäämään jätetyt lakiehdotukset / Vilande lagförslag

VJL

ISL

Vahvistamatta jääneet lait / Icke stadfäst lag

PNE

TKF

Puhemiesneuvoston ehdotus / Talmanskonferensens förslag

TPA

ÅM

Toimenpidealoite / Åtgärdsmotion

​TA

​HM

​Toivomusaloite / Hemställningsmotion

EK

RSk

Eduskunnan kirjelmä / Riksdagens skrivelse

EV

RSv

Eduskunnan vastaus / Riksdagens svar

A

F

Asetus / Förordning

M

Ö

Muu asia / Övrigt ärende

Europeiska unionen

Förkortning (finska)

Förkortning (svenska)

Ärendetyp och/eller dokumenttyp (finska/svenska)

U

U

Valtioneuvoston U-kirjelmä / Statsrådets U-skrivelse

UJ

UK

Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä / Statsrådets kompletterande U-skrivelse

E

E

Valtioneuvoston E-selvitys / Statsrådets E-utredning

EJ

EK

Valtioneuvoston E-jatkokirjelmä / Statsrådet kompletterande E-utredning

UTP

USP

Valtioneuvoston UTP-selvitys / Statsrådets USP-utredning

​UTPJ ​Valtioneuvoston UTPJ-jatkokirjelmä / Statsrådets kompletterande USP-skrivelse
​Y ​I ​Valtioneuvoston Y-selvitys / Statsrådets I-utredning

EUN

EUM

Eurooppaneuvoston ja EU:n neuvostojen kokoukset / Europeiska rådets och EU-rådets möten

​TS ​SÄ ​Toissijaisuusasia / Subsidiaritetsärende

Kontroll över regering och förvaltning

Förkortning (finska)

Förkortning (svenska)

Ärendetyp och/eller dokumenttyp (finska/svenska)

VNS

SRR

Valtioneuvoston selonteko / Statsrådets redogörelse

VNT

SRM

Valtioneuvoston tiedonanto / Statsrådets meddelande

K

B

Kertomus / Betättelse

PI

SU

Pääministerin ilmoitus / Statsministerns upplysning

​VN ​SR ​Valtioneuvoston kirjelmä / Statsrådets skrivelse
VNP​ ​MB ​Valtioneuvoston päätös / Ministeriebeslut

SKT

MFT

Suullinen kysymys / Ärende vid muntlig frågetimme/frågestund

VK

IP

Välikysymys / Interpellation

KK

SS

Kirjallinen kysymys / Skriftligt spörsmål

KKV

SSS

Vastaus kirjalliseen kysymykseen / Svar på skriftligt spörsmål

KA

DI

Keskustelualoite / Debattinitiativ

​MINS ​MINU ​Ministeriön selvitys / Utredning från ministeriet

Riksdagens arbete och organ

Förkortning (finska)

Förkortning (svenska)

Ärendetyp och/eller dokumenttyp (finska/svenska)

VAP 

BEF

Vapautuspyyntö / Begäran om befrielse

ETJ

RAD

Eduskuntatyön järjestäminen / Riksdagsarbete diverse

VAA

VAL

Vaali / Val

Utskott

Utskott (finska) ​Förkortning ​Utskott (svenska)

​Förkortning

Suuri valiokunta

SuV

Stora utskottet

StoU

Perustuslakivaliokunta

PeV

Grundlagsutskottet

GrU

Ulkoasiainvaliokunta

UaV

Utrikesutskottet

UtU

Valtiovarainvaliokunta

VaV

Finansutskottet

FiU

Tarkastusvaliokunta

TrV

Revisionsutskottet

ReU

Hallintovaliokunta

HaV

Förvaltningsutskottet

FvU

Lakivaliokunta

LaV

Lagutskottet

LaU

Liikenne- ja viestintävaliokunta

LiV

Kommunikationsutskottet

KoU

Maa- ja metsätalousvaliokunta

MmV

Jord- och skogsbruksutskottet

JsU

Puolustusvaliokunta

PuV

Försvarsutskottet

FsU

Sivistysvaliokunta

SiV

Kulturutskottet

KuU

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

StV

Social- och hälsovårdsutskottet

ShU

Talousvaliokunta

TaV

Ekonomiutskottet

EkU

Tiedusteluvalvontavaliokunta

TiV​

​Underrättelsetillsynsutskottet​

​UndU

Tulevaisuusvaliokunta

Tuv

Framtidsutskottet

FrU

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Tyv

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet

AjU

Ympäristövaliokunta

Ymv

Miljöutskottet

MiU

 

Obs! XxX är förkortningen på utskott. Förkortningen på betänkanden är XxXB, exempelvis MiUB, och på utlåtanden XxXU, exempelvis LaUU.

Förkortning (finska)

Förkortning (svenska)

Asia- ja/tai asiakirjatyyppi

XxXM

XxXB

Valiokunnan mietintö / Utskottets betänkande

XxXL

XxXU

Valiokunnan lausunto / Utskottets utlåtande

XxXE

XxXD

Päiväjärjestys / Dagordning

XxXP

XxXP

Pöytäkirja / Protokoll

O

Valiokunnan oma asia / Utskottets eget ärende

Plenum

Förkortning (finska)

Förkortning (svenska)

Ärendetyp och/eller dokumenttyp (finska/svenska)

PJ

DO

Päiväjärjestys / Dagordning

PTK

PR

Täysistuntopöytäkirja / Plenarprotokoll; Obs! I PR ingår PRS Protokoll i sammandrag på svenska

PUH

Täysistuntopuheenvuoro / Anförande i plenum; också anföranden på svenska