​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 Nästa plenum

Loading...
Förhandsinfo

Dagordning DO 124/2021 rd Plenum Tisdag 26.10.2021 kl. 14.00

1.  Namnupprop

2.  Meddelanden

2.1.  Unionsärenden

Talmannen har remitterat unionsärendet U 61/2021 rd till utskott. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Jobbkanalen Ab och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 198/2021 rd
Remissdebatt

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker

Regeringens propositionRP 175/2021 rd
Remissdebatt

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 10 § i och bilagan till bilskattelagen och av 10 § i fordonsskattelagen

Regeringens propositionRP 176/2021 rd
Remissdebatt

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i vissa avtal om inkomstbeskattning med Nederländerna såvitt avser Aruba

Regeringens propositionRP 184/2021 rd
Remissdebatt

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i vissa avtal om inkomstbeskattning med Nederländerna såvitt avser Nederländska Antillerna

Regeringens propositionRP 185/2021 rd
Remissdebatt

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om ett tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet under skatteåren 2021–2025 och 56 c § i lagen om överlåtelseskatt

Regeringens propositionRP 186/2021 rd
Remissdebatt

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 31 § i lagen om beskattningsförfarande samt av vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 188/2021 rd
Remissdebatt

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av mervärdesskattelagen

Regeringens propositionRP 189/2021 rd
Remissdebatt

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av punktskattelagen och 2 och 39 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ

Regeringens propositionRP 190/2021 rd
Remissdebatt

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 11 § i militärunderstödslagen

Regeringens propositionRP 200/2021 rd
Remissdebatt

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Regeringens propositionRP 201/2021 rd
Remissdebatt

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 4 och 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Regeringens propositionRP 202/2021 rd
Remissdebatt

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av värnpliktslagen och 79 § i civiltjänstlagen

Regeringens propositionRP 183/2021 rd
Remissdebatt

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om frivillig militärtjänst för kvinnor

Regeringens propositionRP 182/2021 rd
Remissdebatt

17.  Regerings proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen

Regeringens propositionRP 121/2021 rd
Utskottets betänkandeMiUB 7/2021 rd
Andra behandlingen

(i betänkandet ingår två reservationer med förslag om förkastande samt förslag till uttalande) 

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av lagen om farledsavgift

Regeringens propositionRP 149/2021 rd
Utskottets betänkandeKoUB 21/2021 rd
Andra behandlingen

(i betänkandet ingår en reservation med förslag till uttalande samt en reservation med förslag om förkastande och ett förslag om godkännande av ett nytt lagförslag) 

19.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personuppgifter vid Brottspåföljdsmyndigheten och till lagar om ändring av fängelselagen och av vissa andra lagar om verkställighet av påföljder

Regeringens propositionRP 246/2020 rd
Utskottets betänkandeLaUB 13/2021 rd
Första behandlingen

(i betänkandet ingår en §-reservation) 

20.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 kap. 5 § i arbetsavtalslagen och 4 kap. 5 § i lagen om sjöarbetsavtal

Regeringens propositionRP 222/2020 rd
Utskottets betänkandeAjUB 14/2021 rd
Första behandlingen

(i betänkandet ingår en reservation med förslag till §-ändringar och förslag om förkastande) 

21.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om diskrimineringsombudsmannen

Regeringens propositionRP 123/2021 rd
Utskottets betänkandeAjUB 13/2021 rd
Första behandlingen

22.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § i lagen om Transport- och kommunikationsverket och 304 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation

Regeringens propositionRP 157/2021 rd
Utskottets betänkandeKoUB 22/2021 rd
Första behandlingen

23.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av gränserna för Punkaharju naturskyddsområde

Regeringens propositionRP 130/2021 rd
Utskottets betänkandeMiUB 8/2021 rd
Första behandlingen

24.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 § i lagen om penninginsamlingar

Regeringens propositionRP 124/2021 rd
Utskottets betänkandeFvUB 13/2021 rd
Första behandlingen

25.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden

Regeringens propositionRP 114/2021 rd
Utskottets betänkandeJsUB 14/2021 rd
Andra behandlingen

26.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utsläppshandel

Regeringens propositionRP 128/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 26/2021 rd
Andra behandlingen

27.  Statsrådets redogörelse om EU-politiken

Statsrådets redogörelseSRR 7/2020 rd
Utskottets betänkandeStoUB 1/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

(i betänkandet ingår tre reservationer) 

28.  Nästa plenum

Senast publicerat 2021-10-22 13:39:49