​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 Nästa plenum

Loading...
Förhandsinfo
Dagordning
DO
155
2020 rd
Plenum
Tisdag 1.12.2020 kl. 14.00
1
Namnupprop
2
Statsrådets redogörelse till riksdagen - Finlands program för hållbar tillväxt
Statsrådets redogörelse
Remissdebatt
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster och ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster
Regeringens proposition
Remissdebatt
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer och till lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Remissdebatt
5
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av konventionen om förhindrande av olagliga handlingar i samband med internationell civil luftfart, det kompletterande protokollet till konventionen om förhindrande av olagligt besittningstagande av luftfartyg och protokollet om ändring av konventionen om brott och vissa andra handlingar, begångna ombord på luftfartyg, samt med förslag till lag om ändring av strafflagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
6
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 2 kap. 3 § i konkurslagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
7
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 7 kap. i konsumentskyddslagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
8
Regeringens proposition till riksdagen om en förlängning av giltighetstiden för skattefriheten för varor som behövs för att bekämpa covid-19-epidemin
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
(i betänkandet ingår en §-reservation) 
9
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om beskattning av personalemissioner på onoterade aktiebolag
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
10
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § i fastighetsskattelagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
11
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om särskild ersättning till make till tjänsteman inom utrikesrepresentationen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
12
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om ersättning för utbildning och 2 och 3 § i lagen om ekonomiskt understödd utveckling av yrkeskompetensen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
13
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillståndsförfaranden och vissa andra administrativa förfaranden i samband med produktionsanläggningar för förnybar energi
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
14
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 34 § i passlagen
Lagmotion
Sheikki
Laakso
saf
m.fl.
Remissdebatt
15
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 40 § i barnskyddslagen
Lagmotion
Sheikki
Laakso
saf
m.fl.
Remissdebatt
16
Lagmotion med förslag till lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen
Lagmotion
Arja
Juvonen
saf
m.fl.
Remissdebatt
17
Nästa plenum
Senast publicerat 2020-11-30 14:07:39